INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Arteterapeuta

Kod: 323013

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie arteterapeuta wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie terapii zgodnie z przepisami prawa regulującymi pracę arteterapeuty.
 • Z2 Wykorzystywanie w terapii ogólnej wiedzy medycznej.
 • Z3 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z pacjentem/podopiecznym.
 • Z4 Planowanie terapii indywidualnej i grupowej.
 • Z5 Rozpoznawanie rodzaju zaburzeń i formułowanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej pacjenta / podopiecznego.
 • Z6 Układanie planu terapii na podstawie diagnozy terapeutycznej lekarza lub zaleceń pedagoga zajmującego się pacjentem / podopiecznym.
 • Z7 Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb pacjenta / podopiecznego.
 • Z8 Prowadzenie terapii różnymi metodami i technikami wyrazu artystycznego.
 • Z9 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie terapii zgodnie z prawnymi uwarunkowaniami oraz ogólną wiedzą medyczną obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie terapii zgodnie z przepisami prawa regulującymi pracę arteterapeuty

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Akty prawne z zakresu ochrony zdrowia;
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Zapisy prawne dotyczące realizacji zadań zawodowych arteterapeuty;
 • Zasady etyczne właściwe dla zawodu arteterapeuta.
 • Analizować i respektować w praktyce zapisy prawne z zakresu ochrony zdrowia;
 • Interpretować i respektować w praktyce przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Analizować i stosować w praktyce przepisy regulujące działalność zawodową arteterapeuty.

Z2

Wykorzystywanie w terapii ogólnej wiedzy medycznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę organizmu człowieka;
 • Funkcje organizmu człowieka;
 • Specyfikę działania i współdziałania organów ludzkich;
 • Pojęcia z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Charakteryzować i stosować podstawowe pojęcia z zakresu budowy organizmu człowieka;
 • Charakteryzować i stosować podstawowe pojęcia z zakresu funkcji organizmu człowieka;
 • Charakteryzować i stosować pojęcia z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia;
 • Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Kompetencja zawodowa Kz2: Nawiązywanie kontaktu z pacjentem / podopiecznym i jego rodziną obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego z pacjentem/podopiecznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i celowość przeprowadzania wywiadu z pacjentem / podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym;
 • Znaczenie barier komunikacyjnych pomiędzy pacjentem/podopiecznym a jego rodziną i grupą społeczną;
 • Zasady stosowania technik asertywności;
 • Zasady i warunki współpracy podczas terapii z pacjentem / podopiecznym oraz jego rodziną i grupą społeczną;
 • Sposoby i zasady udzielania wsparcia psychicznego i emocjonalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 • Przeprowadzać wywiad z pacjentem / podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami związanymi z pacjentem / podopiecznym;
 • Dobierać i stosować techniki zadawania pytań i aktywnego słuchania;
 • Stosować techniki asertywności w porozumiewaniu się z pacjentem / podopiecznym, jego rodziną i grupą społeczną;
 • Określać warunki terapii i współpracować z pacjentem / podopiecznym, jego rodziną i grupą społeczną;
 • Udzielać wsparcia psychicznego i emocjonalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Z4

Planowanie terapii indywidualnej i grupowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady budowania indywidualnego i grupowego planu terapii;
 • Zasady doboru technik arteterapii do stanu pacjenta / podopiecznego na podstawie diagnozy;
 • Techniki budowania scenariuszy do zajęć z arteterapii.
 • Sporządzać indywidualny lub grupowy plan terapii;
 • Dobierać i stosować formy, metody i techniki arteterapii do stanu pacjenta / podopiecznego na podstawie diagnozy;
 • Opracowywać i realizować scenariusze do zajęć arteterapii.

Kompetencja zawodowa Kz3: Przeprowadzanie diagnozy przy współpracy zespołu interdyscyplinarnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Rozpoznawanie rodzaju zaburzeń i formułowanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej pacjenta/podopiecznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje zaburzeń stref: fizycznej, psychicznej i społecznej pacjenta / podopiecznego i ich wpływ na jakość jego życia;
 • Hierarchię potrzeb pacjenta / podopiecznego;
 • Zasady tworzenia diagnozy terapeutycznej.
 • Rozpoznawać rodzaje zaburzeń stref: fizycznej, psychicznej i społecznej pacjenta / podopiecznego;
 • Sporządzać listę problemów i potrzeb pacjenta / podopiecznego;
 • Formułować diagnozę terapeutyczną pacjenta / podopiecznego.

Z6

Układanie planu terapii na podstawie diagnozy terapeutycznej lekarza lub zaleceń pedagoga zajmującego się pacjentem/podopiecznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady współpracy z zespołem interdyscyplinarnym;
 • Zalecenia zespołu specjalistów co do współpracy z pacjentem / podopiecznym oraz jego rodziną i środowiskiem;
 • Celowość i zasady tworzenia notatek, raportów i innych dokumentów zawierających bieżące informacje o pacjencie / podopiecznym niezbędne w pracy arteterapeuty;
 • Zasady układania planu terapii na podstawie diagnozy terapeutycznej lekarza lub zaleceń pedagoga zajmującego się pacjentem / podopiecznym.
 • Współpracować z zespołem interdyscyplinarnym;
 • Dobierać formy terapii do zaleceń zespołu specjalistów co do współpracy z pacjentem / podopiecznym oraz jego rodziną i środowiskiem;
 • Sporządzać raporty i inne dokumenty zawierające bieżące informacje o pacjencie / podopiecznym niezbędne w pracy arteterapeuty;
 • Układać plan terapii na podstawie diagnozy terapeutycznej lekarza lub zaleceń pedagoga zajmującego się pacjentem / podopiecznym.

Kompetencja zawodowa Kz4: Prowadzenie i dokumentowanie terapii obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Dobieranie techniki i metody pracy adekwatnie do potrzeb pacjenta/podopiecznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru środków, pomocy, technik i form pracy do określonych metod aktywizujących w arteterapii;
 • Przeznaczenie terapeutyczne technik i metod pracy arteterapeuty zależnie od rodzaju potrzeb, stanu zdrowia, możliwości i sprawności pacjenta / podopiecznego;
 • Formy pracy odpowiednie do rodzaju potrzeb, problemów, stanu zdrowia, możliwości i sprawności pacjenta / podopiecznego.
 • Dostosowywać środki, pomoce, techniki, formy do określonych metod aktywizujących w arteterapii;
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki arteterapii do potrzeb, stanu zdrowia, możliwości i sprawności pacjenta / podopiecznego;
 • Stosować odpowiednie metody i techniki arteterapii do potrzeb, problemów, stanu zdrowia, możliwości i sprawności pacjenta / podopiecznego.

Z8

Prowadzenie terapii różnymi metodami i technikami wyrazu artystycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby motywowania adekwatne do sytuacji biologicznej, psychicznej i społecznej pacjenta / podopiecznego, wpływające na rozwijanie jego zainteresowań;
 • Techniki podwyższania kompetencji społecznych;
 • Zasady organizacji pracy arteterapeuty w pracowni / gabinecie.
 • Dobierać i stosować techniki arteterapii adekwatne do sytuacji biologicznej, psychicznej i społecznej pacjenta / podopiecznego, wpływające na rozwijanie jego zainteresowań;
 • Dobierać i stosować metody pracy wpływające na podniesienie kompetencji społecznych;
 • Organizować swoją pracę zgodnie z zasadami panującymi w pracowni / gabinecie.

Z9

Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki i narzędzia do prowadzenia ewidencji terapii;
 • Zasady prowadzenia obserwacji działań i postępów pacjenta / podopiecznego w terapii;
 • Metody prowadzenia dokumentacji terapeutycznej.
 • Opracowywać kwestionariusze, arkusze oraz inne narzędzia do ewidencji terapii;
 • Monitorować i oceniać efekty pracy z pacjentem / podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem;
 • Modyfikować i aktualizować dokumentację prowadzoną przez arteterapeutę.

Pracownik w zawodzie arteterapeuta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przyjmowania odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań.
 • Podejmowania współpracy z przełożonymi, podopiecznymi i ich otoczeniem w realizacji terapii.
 • Komunikowania się z pacjentem / podopiecznym w sposób otwarty, asertywny, tolerancyjny i życzliwy.
 • Poddawania ocenie i korygowania własnych postaw i zachowań, w tym do ciągłego przeglądu własnych osiągnięć i oddziaływania na pacjentów / podopiecznych.
 • Dbania o bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich uczestników arteterapii.
 • Dostosowania zachowania do zmiennych warunków podczas zajęć terapeutycznych.
 • Aktualizowania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu arteterapeuta.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu arteterapeuta

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie arteterapeuta nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę