INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Arteterapeuta

Kod: 323013

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:

 • Arciszewska-Binnebesel A.: Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia. BEA-BLEJA, Toruń 2003.
 • Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych. Nasza Księgarnia, Warszawa 2015.
 • Case C., Dalley T.: The Handbook of Art Therapy. Routledge, Nowy Jork 2006.
 • Czernianin W., Czernianin H., Chatzipentidis K.: Podstawy współczesnej biblioterapii. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017.
 • Glińska-Lachowicz A. (red.): Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych. Difin, Warszawa 2016.
 • Karolak W., Kaczorowska B. (red.): Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2011.
 • Karolak W.: Arteterapia. Przygoda i porządek. Difin, Warszawa 2017.
 • Konieczna E.: Arteterapia w teorii i w praktyce. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
 • Korbut A.: Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze edukacji. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” nr 11, 2016.
 • Kuciapiński M.J.: Wpływ arteterapii na rozwój osobowy dzieci w wieku przedszkolnym. „Pedagogika Rodziny” nr 3, 2013.
 • Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A. (red): Arteterapia. Difin, Warszawa 2014.
 • Malchiodi C.A.: Arteterapia. Podręcznik. Harmonia, Gdańsk 2014.
 • Pikała A., Sasin M.: Arteterapia. Scenariusze zajęć. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Skwarek B., Szulc W.: Arteterapia w pracy pedagogicznej. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” nr 22, 2017.
 • Stańko M.: Arteterapia – mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii. „Psychoterapia” nr 2, 2009.
 • Szafrańska K.: Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu (ASD). Wydawnictwo WIR, Kraków 2016.
 • Szulc W.: Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. Difin, Warszawa 2011.
 • Urbaniak A.: Arteterapia i terapie kreatywne uzupełniającą formą pracy psychologiczno-pedagogicznej wobec osób z niepełnosprawnością. Prymarność warsztatów praktycznych umiejętności wśród kadry specjalistów. „Przegląd Terapeutyczny” nr 8, 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę