INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Akupunkturzysta

Kod: 323001

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie akupunkturzysta wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia.
 • Z2 Rozpoznawanie zaburzeń energetycznych poprzez badanie przedmiotowe pacjenta.
 • Z3 Dobieranie technik terapeutycznych z wykorzystaniem akupunktury.
 • Z4 Korygowanie zaburzeń energetycznych i przywracanie prawidłowego przepływu energii w kanałach energetycznych z wykorzystaniem akupunktury.
 • Z5 Informowanie pacjenta o zaleceniach i wskazaniach do dalszej terapii.
 • Z6 Prowadzenie dokumentacji pacjenta.

Kompetencja zawodowa Kz1: Określanie stanu narządów i meridianów podczas oceniania ich stanu energetycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, sanitarno-epidemiologiczne, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii pracy;
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Zasady i metody prowadzania badania podmiotowego pacjenta;
 • Zasady i metody tradycyjnego prowadzenia badania przedmiotowego pacjenta;
 • Zasady etyki zawodowej akupunkturzysty.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, sanitarno-epidemiologiczne, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
 • Opisywać konsekwencje z powodu nieprzestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Przestrzegać zasad ergonomii wykonywania czynności zawodowych;
 • Stosować tradycyjne metody badania podmiotowego pacjenta;
 • Prowadzić badanie przedmiotowe pacjenta w oparciu o tradycyjne metody diagnozy;
 • Stosować zasady etyki zawodowej w czasie prowadzenia wywiadu o stanie zdrowia.

Z2

Rozpoznawanie zaburzeń energetycznych poprzez badanie przedmiotowe pacjenta

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Objawy prawidłowego i nieprawidłowego przepływu energii w kanałach energetycznych;
 • Techniki diagnozowania 5 akupunktury klasycznej;
 • Związek między językiem, przebiegiem meridianów i narządami wewnętrznymi;
 • Związek między wyglądem skóry pacjenta a jego zaburzeniami energetycznymi.
 • Określać powiązanie dolegliwości z zaburzeniami przepływu energii;
 • Określać prawidłowość przepływu energii i stan jego zakłócenia;
 • Określać związek między językiem a narządami wewnętrznymi w terapii;
 • Oceniać stan chorobowy pacjenta po jego wyglądzie zewnętrznym.

Z3

Dobieranie technik terapeutycznych z wykorzystaniem akupunktury

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru terapii do zaburzeń energetycznych;
 • Zasady właściwego aplikowania igieł;
 • Zasady stosowania urządzeń wykorzystywanych w terapii zaburzeń energetycznych z wykorzystaniem akupunktury.
 • Stosować odpowiednie metody aplikacji igieł;
 • Dobierać rodzaj terapii do zaburzeń energetycznych;
 • Dobierać urządzenia na potrzeby terapii z wykorzystaniem akupunktury.

Z6

Prowadzenie dokumentacji pacjenta

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • Instrukcje i zasady działania poczty elektronicznej i programów wykorzystywanych w akupunkturze;
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • Regulacje prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji pacjenta;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji terapii.
 • Prowadzić dokumentację pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • Obsługiwać pocztę elektroniczną i programy komputerowe wykorzystywane w akupunkturze;
 • Przechowywać i archiwizować dokumentację pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • Prowadzić dokumentację pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • Prowadzić dokumentację zawierającą zgodę pacjenta na terapię oraz bieżący opis przebiegu terapii.

Kompetencja zawodowa Kz2: Eliminowanie zaburzeń energetycznych i przywracanie swobodnego przepływu energii z wykorzystaniem akupunktury obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Korygowanie zaburzeń energetycznych i przywracanie prawidłowego przepływu energii w kanałach energetycznych z wykorzystaniem akupunktury

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru i stosowania przyrządów do akupunktury;
 • Techniki oczyszczania i neutralizowania zanieczyszczeń energetycznych z wykorzystaniem akupunktury;
 • Zasady stosowania technik równoważących;
 • Metody usuwania blokad przepływu energii z wykorzystaniem akupunktury;
 • Zasady i procedury w zakresie aseptyki oraz postępowania z materiałami biologicznie skażonymi.
 • Dobierać odpowiedni rodzaj terapii z wykorzystaniem akupunktury;
 • Wyrównywać przepływ energii w kanałach energetycznych z wykorzystaniem akupunktury;
 • Stosować techniki równoważące i protokoły leczenia;
 • Usuwać blokadę przepływu energii z wykorzystaniem akupunktury;
 • Harmonizować przepływ energii z wykorzystaniem akupunktury;
 • Dobierać i stosować odpowiedni do osiągnięcia optymalnych efektów terapii sprzęt wykorzystywany w akupunkturze;
 • Przestrzegać procedury i zasady w sytuacji wystąpienia zakażeń w środowisku pracy;
 • Dezynfekować i sterylizować, a także właściwie przechowywać materiały i wysterylizowane narzędzia.

Z5

Informowanie pacjenta o zaleceniach i wskazaniach do dalszej terapii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru i rodzaj terapii z wykorzystaniem akupunktury;
 • Wpływ terapii na organizm i samopoczucie pacjenta;
 • Zasady zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • Przekazywać zalecenia co do dalszego postępowania po zabiegu;
 • Przewidywać wpływ terapii z wykorzystaniem akupunktury na przepływ energii i funkcjonowanie organizmu pacjenta;
 • Propagować zdrowy i higieniczny styl życia.

Pracownik w zawodzie akupunkturzysta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań, zwłaszcza bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz za powierzony sprzęt i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań w zakresie eliminowania zaburzeń energetycznych pacjenta.
 • Dokonywania oceny swojego działania w zakresie terapii i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki.
 • Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań.
 • Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach terapeutycznych.
 • Utrzymywania poprawnych stosunków z pacjentem zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 • Przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu akupunkturzysta.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu akupunkturzysta

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie akupunkturzysta nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę