INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Akupunkturzysta

Kod: 323001

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Miejscami zatrudnienia akupunkturzysty mogą być:

 • przychodnie ogólne,
 • specjalistyczne placówki medyczne (oprócz szpitali),
 • własny gabinet spełniający przepisy BHP, ppoż., sanitarno-epidemiologiczne i inne,
 • gabinety medycyny naturalnej,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • przychodnie leczenia bólu,
 • ośrodki SPA,
 • kluby fitness,
 • ośrodki sportów siłowych,
 • sanatoria,
 • domy pomocy społecznej,
 • hospicja.

Obecnie akupunktura w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Akupunkturzysta nie jest zawodem regulowanym, to znaczy, że jego wykonywanie może odbywać się na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach kształcenia zawodowego w szkołach publicznych nie ma możliwości kształcenia w zawodzie akupunkturzysta. Zawód ten, jako paramedyczny, realizowany jest na poziomie kształcenia policealnego w szkołach niepublicznych oraz kursach zawodowych. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są zaświadczeniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie

Aktualnie w Polsce brak jest przepisów normujących szkolenia w zakresie medycyny chińskiej i akupunktury. Akupunkturzysta może brać udział w szkoleniach i kursach z zakresu medycyny chińskiej, ziołolecznictwa i dietetyki, organizowanych przez ośrodki szkoleniowe działające na zasadzie swobody działalności gospodarczej (Prawa przedsiębiorców).

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • ziołolecznictwo z zastosowaniem leczenia według tradycyjnej medycyny chińskiej,
 • akupunktura czaszki w leczeniu schorzeń neurologicznych,
 • diagnoza z wywiadu,
 • abc ziołowej alchemii – przygotowywanie wyciągów z roślin leczniczych,
 • prosto w punkt – 361 dróg skutecznej terapii,
 • leczenie wybranych jednostek chorobowych za pomocą akupunktury ucha,
 • diagnoza z pulsu i języka,
 • podstawy dietetyki w tradycyjnej medycynie chińskiej,
 • dietetyka według tradycyjnej medycyny chińskiej.

Organizatorzy szkoleń na ogół poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących na stanowisku akupunkturzysta jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 4900 zł do 11 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Około 10-15% pracujących w zawodzie deklaruje wysokość swojego wynagrodzenia na poziomie poniżej średniego wynagrodzenia, czyli poniżej 4970 zł brutto. Dotyczy to osób o niewielkim doświadczeniu zawodowym i krótkiej obecności na rynku pracy. Średnio co drugi akupunkturzysta na stanowisku specjalista otrzymuje zarobki pomiędzy 8700 zł a 11 000 zł brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzeń akupunkturzysty jest uzależniony m.in. od:

 • rodzaju umowy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • lokalizacji miejsca pracy,
 • liczby gabinetów akupunktury w okolicy,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • doświadczenia, kwalifikacji,
 • efektywności pracy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie akupunkturzysta możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednim aparatem słuchowym umożliwiającym prawidłowe słyszenie,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie oraz umożliwia pracę jako akupunkturzysta; wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, krzesła z regulowaną wysokością, podnóżki i inne udogodnienia,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę