INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Akupunkturzysta

Kod: 323001

2. Opis zawodu

Akupunkturzysta ocenia stan energetyczny organizmu człowieka oraz eliminuje jego zaburzenia poprzez zastosowanie odpowiednich działań z zakresu naturalnej medycyny chińskiej.

Opis pracy

Akupunkturzysta jest zawodem o charakterze usługowym. Osoba wykonująca ten zawód stara się oddziaływać na punkty biologicznie aktywne rozmieszczone na powłokach ciała pacjenta. Wiedza z zakresu działania każdego z punktów umożliwia leczenie uporczywego bólu i większości chorób przewlekłych.

Kluczowym elementem skutecznego zabiegu jest właściwe rozpoznanie choroby. Do tego niezbędna jest umiejętność przeprowadzenia dokładnego wywiadu i wykrycie zaburzeń narządowo-energetycznych.

Podczas dokonywania oceny stanu pacjenta wykorzystuje się takie metody, jak:

 • badanie tętna,
 • oględziny języka,
 • oględziny twarzy (układ bruzd, zmarszczek, kształt, przebarwienia, znamiona oraz ich lokalizacja),
 • lokalizacja punktów biologicznie aktywnych (zgodnie z miarą „cun” 4),
 • badanie termograficzne 2 (za pomocą kamery termowizyjnej),
 • ocena charakteru i osobowości pacjenta,
 • ocena barwy głosu,
 • ocena zapachu ciała pacjenta,
 • ocena stanu emocjonalnego pacjenta,
 • ocena wyglądu pacjenta.

Sposoby wykonywania pracy

Akupunkturę 1 wykonuje się sterylnymi igłami jednorazowymi. Większość z nich wkłuwa się pod kątem 90 stopni na czas od 20 do 40 minut.

Dla wzmocnienia efektywności pracy dodatkowo stosuje się:

 • moksę (zioło bylicy chińskiej),
 • moksę elektroniczną 11,
 • roller do moksowania 13,
 • bańki próżniowe 3,
 • elektro- i laseroakupunkturę,
 • pierścienie Su-Dżok 14.

Akupunkturzysta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia przesilenia chorobowego lub innych objawów, np. w postaci senności czy też zasinienia w miejscu wykonywania zabiegu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Podstawowym miejscem pracy akupunkturzysty jest odpowiednio przystosowany gabinet zabiegowy, w którym znajduje się łóżko, najlepiej regulowane, podest i krzesło. Pomieszczenie to musi stwarzać poczucie komfortu i możliwość koncentracji. Praca jest wykonywana samodzielnie.

Prawidłowe warunki pracy muszą gwarantować bezpieczeństwo pacjentowi, aby w trakcie zabiegu nie zarazić go chorobami (na przykład WZW – wirusowym zapaleniem wątroby). W tym celu każdy powinien otrzymywać własny komplet igieł. Po zabiegu są one sterylizowane i stosowane podczas kolejnych zabiegów, ale tylko dla danego pacjenta. Wielu akupunkturzystów stosuje do akupunktury igły jednorazowe, które po zabiegu są utylizowane – jest to najbezpieczniejsza metoda.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Akupunkturzysta w swojej działalności zawodowej wykorzystuje różnego rodzaju maszyny, urządzenia i narzędzia. Mogą to być m.in.:

 • łóżko zabiegowe,
 • igły akupunkturowe,
 • bańki próżniowe,
 • urządzenia lasero- i elektroakupunktury 6,
 • punktoskop 12,
 • moksę 10,
 • roller do moksy,
 • urządzenie do moksy elektronicznej,
 • masażery igłowe i wieloigłowe,
 • pierścienie su-dżok,
 • inne akcesoria stymulujące energię w ciele człowieka,
 • kamerę termowizyjną,
 • lampy TDP 9.

Organizacja pracy

W zależności od miejsca pracy akupunkturzysta może pracować w systemie jedno- lub dwuzmianowym albo zadaniowo, w zależności od uzyskanych zleceń. Często prowadzi własną działalność gospodarczą lub jest zatrudniany w gabinetach prywatnych.

Intensywność pracy w tym zawodzie nie jest rozłożona równomiernie. Godziny pracy ustalane są zwykle indywidualnie z klientem. Akupunkturzysta może pracować w dowolne dni tygodnia i w różnych miejscach – przede wszystkim w stałym gabinecie, ale także w domu klientów, szpitalach lub innych ośrodkach medycznych.

Dobrą formą organizacji pracy jest łączenie gabinetów kilku akupunkturzystów i terapeutów pracujących różnymi, uzupełniającymi się technikami na zasadzie współpracy. Takie współdziałanie jest korzystne dla pacjenta (szerszy wachlarz usług w danym miejscu) i dla współpracujących specjalistów (możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia kosztów utrzymania gabinetu i reklamy).

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Akupunkturzysta w miejscu pracy może być narażony m.in. na:

 • ukłucia igłą,
 • możliwe oparzenia moksą,
 • nagłe i nieprzewidywalne reakcje pacjenta,
 • ataki ze strony osób znajdujących się pod wpływem czynników psychoaktywnych, chorych psychicznie lub nosicieli chorób zakaźnych,
 • uszkodzenia wzroku przy stosowaniu laseroakupunktury,
 • porażenia ciała i układu nerwowego przy stosowaniu elektroakupunktury.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód akupunkturzysta ważna jest:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • czucie smakowe,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • zręczność rąk.

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji,
 • predyspozycje do właściwego postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność za innych,
 • empatia,
 • szacunek dla człowieka,
 • serdeczność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • wysoka kultura osobista,
 • miła aparycja,
 • zainteresowania zdrowotne,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie akupunkturzysta pod względem wydatku energetycznego należy do lekkich.

Wymagany jest ogólny, dobry stan zdrowia. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być znaczne dysfunkcje wzroku, niskie czucie dotykowe, mała zręczność palców oraz słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie akupunkturzysta preferowane jest co najmniej wykształcenie średnie i ukończenie niepublicznej szkoły policealnej oraz kursów i szkoleń z tego zakresu.

To nie jest zawód medyczny, dlatego nie wymaga się ściśle określonego kierunku wykształcenia, chociaż pomocne jest przygotowanie o profilu medycznym lub pokrewnym medycynie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W chwili obecnej (2018 r.) nie ma w Polsce żadnych regulacji prawnych dotyczących wydawania uprawnień zawodowych w zakresie medycyny chińskiej, w tym w zawodzie akupunkturzysta. Zgodnie z prawem można prowadzić praktykę w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako „działalność paramedyczna” i nie są do tego wymagane żadne uprawnienia.

Atutami przy zatrudnianiu akupunkturzysty są:

 • świadectwo ukończenia niepublicznej szkoły policealnej w zawodzie akupunkturzysta,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w kursach i szkoleniach z zakresu akupunktury i tradycyjnej medycyny chińskiej,
 • świadectwo ukończenia policealnej szkoły medycznej,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunkach medycznych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

WAŻNE:

Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje akupunkturzysty jest zaświadczenie wg wzoru MEN.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Akupunkturzysta, dbając o rozwój zawodowy, powinien pogłębiać swoja wiedzę z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej (m.in. zasady yin i yang 15, uzdrawianie energią Qi 7), anatomii, fizjologii, patologii i psychologii, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach zawodowych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego, niepubliczne szkoły policealne i firmy szkoleniowe.

Osoby wykonujące zawód akupunkturzysta mogą, po zdobyciu odpowiednich kompetencji i poszerzeniu kwalifikacji, podjąć pracę w:

 • specjalistycznych placówkach medycznych,
 • publicznych i niepublicznych przychodniach opieki zdrowotnej,
 • gabinetach SPA 8,
 • punktach leczenia bólu,
 • placówkach kształcących w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej,
 • placówkach szkoleniowych z zakresu medycyny niekonwencjonalnej.

Istotnym krokiem w rozwoju zawodowym akupunkturzysty może być zdobycie wykształcenia wyższego na kierunkach medycznych, zwłaszcza lekarskim, gdyż pracodawcy chętnie zatrudniają lekarzy.

Akupunkturzysta przeważnie wykonuje swoje zadania zawodowe, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Osoba wykonująca zawód akupunkturzysta ma możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych:

 • uzyskując świadectwo ukończenia niepublicznej szkoły policealnej w zawodzie,
 • uzyskując świadectwa i certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń z zakresu akupunktury i tradycyjnej medycyny chińskiej,
 • zdobywając wykształcenie wyższe na kierunkach medycznych.

Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie akupunkturzysta może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Bioenergoterapeuta

323002

Biomasażysta

323003

Chiropraktyk

323004

Homeopata

323005

Naturopata

323009

Osteopata

323010

Refleksolog

323011

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę