INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk ruchu na stronach internetowych

Kod: 262202

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie analiz dotyczących ruchu na stronach internetowych.
 • Z2 Dokonywanie oceny konkurencyjności strony internetowej.
 • Z3 Nadzorowanie oraz współuczestniczenie w procesie wprowadzania zmian w stronie internetowej.
 • Z4 Uczestniczenie w procesie tworzenia oraz aktualizowania strategii marketingowej dla strony internetowej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz opracowywanie strategii jej rozwoju obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie analiz dotyczących ruchu na stronach internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy analizy ruchu na stronie;
 • Programy i narzędzia analityczne;
 • Metodologię analiz śledzenia ruchu na stronie;
 • Zasady definiowania słów kluczowych 15 oraz ich synonimów;
 • Metody i narzędzia do analizy słów kluczowych;
 • Struktury zasobów informacji wykorzystywanych do analizy (baz danych, generowanych raportów itd.);
 • Źródła informacji o ruchu na stronie;
 • Przepisy prawa o ochronie danych osobowych, praw autorskich oraz praw pokrewnych;
 • Metody agregacji danych 1;
 • Typologie 16 stron internetowych;
 • Podstawy statystyki i ekonometrii 5;
 • Zasady opracowywania wniosków z analiz oraz formułowania wskaźników;
 • Czynniki wpływające na zwiększenie liczby unikalnych użytkowników, odsłon 10 oraz współczynnika odrzuceń 18.
 • Posługiwać się systemami analizy ruchu na stronie;
 • Dobierać właściwe programy i narzędzia analityczne podczas analizy ruchu na stronie internetowej;
 • Analizować i interpretować dane wygenerowane przez narzędzia analityczne zgodnie z założonymi celami;
 • Definiować słowa kluczowe oraz ich synonimy;
 • Analizować słowa kluczowe;
 • Wyszukiwać źródła informacji oraz dobierać zasoby informacji wykorzystywane do analizy;
 • Stosować przepisy prawa dotyczące danych osobowych oraz o ochronie praw autorskich;
 • Agregować dane;
 • Charakteryzować strony internetowe zgodnie z ich typologią;
 • Stosować metody statystyczne adekwatnie do potrzeb analizy;
 • Opracowywać wnioski z analiz oraz formułować wskaźniki zgodnie z założonymi celami;
 • Wnioskować na podstawie analiz w zakresie czynników wpływających na zwiększenie liczby unikalnych użytkowników, odsłon oraz współczynnika odrzuceń.

Z2

Dokonywanie oceny konkurencyjności strony internetowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy oceny strony internetowej;
 • Trendy i kierunki rozwoju technologii internetowych;
 • Grupę docelową strony internetowej;
 • Założenia i cele w zakresie konkurencyjności strony internetowej;
 • Zasady komunikacji interpersonalnej;
 • Technologie stosowane przy tworzeniu serwisów i portali internetowych.
 • Wyznaczać i stosować standardy oceny strony internetowej;
 • Analizować kierunki rozwoju technologii internetowych;
 • Ocenić użyteczność strony internetowej z perspektywy użytkownika;
 • Analizować i interpretować założenia i cele w zakresie konkurencyjności strony internetowej;
 • Komunikować problemy oraz funkcjonalności strony internetowej współpracownikom oraz przełożonym;
 • Wyznaczać alternatywne rozwiązania dla danego problemu.

Z3

Nadzorowanie oraz współuczestniczenie w procesie wprowadzenia zmian w stronie internetowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia do edycji i weryfikacji kodu strony internetowej 9;
 • Narzędzia i systemy zarządzania zawartością strony internetowej (CMS 2);
 • Metody dokumentowania podejmowanych działań;
 • Procedury w zakresie zgłaszania błędów i wdrażania nowych rozwiązań;
 • Techniki, narzędzia i metody optymalizacji strony internetowej;
 • Język HTML 8;
 • Dzienniki zdarzeń 3 dla strony internetowej.
 • Wprowadzać zmiany w kodzie strony internetowej;
 • Posługiwać się wybranymi systemami CMS w zakresie modyfikowania zawartości strony;
 • Dokumentować podejmowane działania;
 • Diagnozować błędy na stronie internetowej i raportować w tym zakresie;
 • Wyprowadzać wnioski dotyczące optymalizacji strony internetowej na podstawie prowadzonej analizy;
 • Programować w języku HTML;
 • Analizować i interpretować dzienniki zdarzeń dla strony internetowej.

Z4

Uczestniczenie w procesie tworzenia oraz aktualizowania strategii marketingowej dla strony internetowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Znaczenie strony internetowej w strategii marketingowej firmy, instytucji lub organizacji;
 • Wpływ strony internetowej jako punktu styku z odbiorcą/użytkownikiem/klientem;
 • Cele i kierunki rozwoju kampanii marketingowej firmy, instytucji lub organizacji.
 • Modyfikować wygląd, treść, zawartość, użyteczność strony internetowej zgodnie z aktualnymi trendami zgodnymi ze strategią marketingową firmy, instytucji lub organizacji;
 • Doradzać w zakresie zmian w stornie internetowej jako punktu styku z odbiorcą/użytkownikiem/klientem;
 • Opracowywać cele i kierunki rozwoju działań marketingowych w zakresie rozwoju stron i portali internetowych.

Pracownik w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowane raporty, analizy i wnioski.
 • Stosowania wzorców właściwego postępowania w zakresie analizowania ruchu na stronach internetowych w środowisku pracy i poza nim.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie doboru narzędzi i metodologii do analizy ruchu na stronie internetowej.
 • Wyciągania wniosków i formułowania komunikatywnych rekomendacji oraz zaleceń w zakresie planu działań, jakie należałoby podjąć na podstawie wniosków z analiz.
 • Dokonywania krytycznej oceny działań własnych oraz specjalistów, z którymi współpracuje w celu optymalizacji ruchu na stronie internetowej i współtworzenia strategii marketingowej.
 • Podejmowania współpracy z pracownikami innych działów w celu optymalizacji strategii rynkowej, komunikacji z innymi pracownikami i zespołami.
 • Podnoszenia własnej wiedzy o nowych technikach i narzędziach internetowych i analitycznych.
 • Przestrzegania norm etycznych obowiązujących w danej firmie, instytucji lub organizacji oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk ruchu na stronach internetowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk ruchu na stronach internetowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę