INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk ruchu na stronach internetowych

Kod: 262202

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Analityk ruchu na stronach internetowych może znaleźć zatrudnienie w portalach społecznościowych 12, firmach świadczących usługi w zakresie tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi, w firmach zajmujących się monitorowaniem ruchu i optymalizacją stron internetowych oraz w różnorodnych firmach, instytucjach i organizacjach, które we własnym zakresie zarządzają posiadanymi stronami internetowymi.

Może być zarówno etatowym pracownikiem, jak i zewnętrznym usługodawcą, działającym na zlecenie danej firmy, instytucji lub organizacji. Może też prowadzić własną firmę wykonującą usługi w zakresie analizy ruchu na stronach internetowych.

Obecnie (2018 r.) zapotrzebowanie na pracowników związanych z rozwojem technologii internetowych i e-commerce 4 stale rośnie, w związku z tym liczba ofert pracy w tym zawodzie również.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

W 2018 roku w ramach edukacji formalnej nie oferowano kształcenia w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych.

W tym zawodzie najczęściej pracują absolwenci szkół wyższych na kierunkach: ekonomia, ekonometria i statystyka, informatyka, matematyka, socjologia, zarzadzanie i marketing.

Szkolenie

Szkolenie w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych prowadzone jest przez pracodawców oraz organizacje branżowe w ramach edukacji pozaformalnej.

Najczęściej występującymi potwierdzeniami kwalifikacji osób pracujących w zawodzie analityk są komercyjne certyfikaty umiejętności obsługi narzędzi, przeznaczonych do analiz ruchu na stronach internetowych.

Do popularnych kierunków należą szkolenia z zakresu analiz, nauki języków programowania czy metodologii badań użyteczności stron internetowych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) średnie wynagrodzenie miesięczne analityka ruchu na stronach internetowych to 5000 zł brutto. Zakres wynagrodzeń w tym zawodzie waha się z reguły od ok. 3900 zł do ok. 6500 zł brutto. Wysokość zarobków w zawodzie jest zmienna, zależy od wielu czynników, takich jak:

  • miejsce pracy,
  • zróżnicowanie stawek wynagrodzeń na rynku lokalnym,
  • doświadczenie zawodowe,
  • posiadane certyfikaty,
  • branża, w jakiej działa firma lub organizacja.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych brak jest istotnych przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne.

Warunkiem niezbędnym zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

  • z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada wzroku może być skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
  • słabo słyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska i stanowiska pracy w zakresie technicznym i organizacyjnym.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę