INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk ruchu na stronach internetowych

Kod: 262202

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Agregacja danych

Polega na łączeniu danych z różnych źródeł w jedną całość. W efekcie agregacji powstaje nowa baza danych. Agregacja danych odbywa się z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, które pobiera dane z ich źródła, a następnie scala w jedną bazę danych. Mechanizm ten wykorzystywany jest coraz częściej w przypadku stron internetowych, które w ten sposób prezentują użytkownikowi w jednym miejscu informacje o określonej tematyce pochodzące z wielu stron www.

https://portalprawait.com/entry/agregacja-danych-miej-ryzyko-pod-kontrola

[dostęp: 10.07.2018]

2. CMS

System zarządzania treścią (ang. Content Management System). Zazwyczaj jest to program lub strona internetowa, posiadająca panel administracyjny, który pozwala na samodzielne zmienianie treści strony internetowej, często bez znajomości języka programowania.

https://sukcesstrony.pl/co-to-jest-cms

[dostęp: 10.07.2018]

3. Dziennik zdarzeń

Zawiera informacje o błędach, dostępie do systemu informatycznego, ważnych operacjach administracyjnych oraz uruchomieniach zadań cyklicznych.

http://doc.mimec.org/webissues/1.1/pl/webissues.admin.log.html

[dostęp: 10.07.2018]

4. E-commerce

E-handel, czyli handel elektroniczny. Polega na zawieraniu transakcji związanych z działalnością gospodarczą, które są realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych. Najbardziej spopularyzowaną formę e-handlu stanowią sklepy internetowe, dzięki którym możliwe jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności bez konieczności wynajmu lub kupna lokalu służącego za punkt sprzedaży.

https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/e-commerce

[dostęp: 10.07.2018]

5. Ekonometria

Dziedzina nauk społecznych zajmująca się zastosowaniem statystyki matematycznej do modelowania i prognozowania zjawisk i relacji gospodarczych.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonometria

[dostęp: 10.07.2018]

6. Formularz HTML

Specjalna konstrukcja języka HTML, dzięki której przeglądarka stron internetowych generuje zestaw elementów kontrolnych, pozwalających użytkownikowi na wprowadzanie danych i podejmowanie działań typu wybór elementu z listy rozwijanej, kliknięcie przycisku itp.

http://webmaster.helion.pl/index.php/php-obsluga-formularzy

[dostęp: 10.07.2018]

7. Grupa docelowa

Odbiorcy, do których skierowany jest komunikat reklamowy, wybrani zgodnie z uwarunkowaniami psychospołecznymi i demograficznymi. Określenie grupy docelowej pomaga precyzyjnie kierować kampanię i docierać do potencjalnych klientów. Pomocne jest również przy doborze formy i typu komunikatu reklamowego.

https://www.semtec.pl/slownik-seo/grupa-docelowa/

[dostęp: 10.07.2018]

8. HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language) jest językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Jest to także język znaczników, czyli oprócz głównego tekstu dokument zawiera w sobie informację opisujące go. Dzięki językowi HTML można dodawać do tekstu akapity, hiperłącza, nagłówki, pliki graficzne czy multimedialne oraz formularze. HTML określa także, jak dokument będzie wyglądał w przeglądarce internetowej.

http://stronymalowane.pl/html

[dostęp: 10.07.2018]

9. Kod strony internetowej

Kod zapisany w wybranym języku programowania określający strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadający znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (hiperłącza, akapity, nagłówki, listy) oraz osadzający w tekście dokumentu multimedia lub elementy baz danych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

10. Odsłona

Wejście użytkownika na daną stronę internetową.

https://support.google.com/analytics/answer/2956047?hl=pl

[dostęp: 10.07.2018]

11. Odsyłacz

Również: link, odnośnik – pozwala użytkownikowi przenieść się na określoną witrynę poprzez kliknięcie w niego. W tym celu wykorzystuje protokół http lub https. Odsyłacz występuje w czystej postaci adresu strony docelowej lub jest ukryty pod daną nazwą.

https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/link/#

[dostęp: 10.07.2018]

12. Portal społecznościowy

Rodzaj witryny internetowej, w której użytkownicy mogą tworzyć swoje profile [patrz: profil] skupiającej użytkowników i pozwalającej publikować im treści, zdjęcia, materiały multimedialne i komunikować się. Przykłady: Facebook, Instagram.

https://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-spolecznosciowy;5579205.html

[dostęp: 10.07.2018]

13. Pozycjonowanie

Jest procesem, na który składają się wszystkie działania (również wspomniana optymalizacja), które mają umożliwić danej stronie internetowej osiągnięcie jak najlepszej (czyli jak najwyższej i stabilnej) pozycji w wyszukiwarkach po wpisaniu konkretnej frazy.

https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/pozycjonowanie-i-seo-to-dwa-rozne-pojecia

[dostęp: 10.07.2018]

14. SEO

Skrót od Search Engine Optimization: działania podejmowane w celu osiągnięcia przez daną stronę internetową jak najwyższej pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania dla konkretnych słów kluczowych. Do optymalizacji stron zalicza się czynności związane ze zmianami wyglądu serwisu, na przykład treści na stronie oraz te związane ze zmianami w kodzie strony.

https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/pozycjonowanie-i-seo-to-dwa-rozne-pojecia

[dostęp: 10.07.2018]

15. Słowa kluczowe

Ang. keywords – to nie tylko pojedyncze słowa, ale również grupy wyrazów tworzące frazy, które są stosowane w celu wyszukiwania określonych informacji w wyszukiwarkach internetowych.

https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/slowo-kluczowe

[dostęp: 10.07.2018]

16. Typologia

Zbiór zasad umożliwiających grupowanie poszczególnych osób, przedmiotów, zjawisk itp. według określonych typów lub cech.

https://sjp.pwn.pl/sjp/typologia;2579028

[dostęp: 10.07.2018]

17. Unikalny użytkownik

Użytkownik odwiedzający określoną stronę internetową w pewnym przedziale czasowym. Liczba unikalnych użytkowników jest zapisywana i określana na podstawie plików cookie urządzenia łączącego się z Internetem.

http://www.mediaon.pl/slownik/internet/unikalny-uzytkownik-uu-unique-uservisitor

[dostęp: 10.07.2018]

18. Współczynnik odrzuceń

Odrzucenie to sesja w stronie internetowej ograniczona do jednej strony. Do odrzuceń zalicza się te sesje, podczas których zostało uruchomione tylko jedno żądanie do serwera, np. gdy użytkownik wyświetla pojedynczą stronę w witrynie, a następnie opuszcza ją bez wywoływania w ramach tej sesji innych żądań. Współczynnik odrzuceń to odsetek wszystkich sesji w witrynie, podczas których użytkownicy wyświetlali tylko jedną stronę, uruchamiając zaledwie pojedyncze żądanie do serwera na którym zapisana jest dana strona internetowa.

https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=pl

[dostęp: 10.07.2018]

19. Zawartość (Content)

Treść upubliczniania na stronie lub za pomocą mediów społecznościowych.

https://www.liczysiecontent.pl/slowniczek-pojec-content-marketingowych

[dostęp: 10.07.2018]

20. Zespół cieśni nadgarstka

Zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego w następstwie przewlekłego ucisku. Jego rozwojowi sprzyja przeciążenie ręki wykonywaniem powtarzających się czynności.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/kregoslup/zespol-ciesni-nadgarstka-objawy-leczenie-rehabilitacja_40432.html

[dostęp: 10.07.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę