INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk ruchu na stronach internetowych

Kod: 262202

2. Opis zawodu

Analityk ruchu na stronach internetowych dokonuje analiz ruchu użytkowników internetu na wybranych portalach i serwisach internetowych w celu optymalizacji ich funkcjonowania.

Opis pracy

Celem pracy analityka ruchu na stronach internetowych jest zbieranie i analizowanie informacji o ruchu na stronach internetowych. Rezultaty jego pracy są podstawą decyzji dotyczących zmian w zakresie marketingu internetowego i pozycjonowania 13 stron internetowych.

Analityk gromadzi informacje dotyczące użytkowników stron internetowych, obejmujące m.in.: sposób dotarcia do strony, dane, w jaki sposób poruszali się po stronie, które jej zasoby najczęściej odwiedzali, jak dużo czasu spędzali na stronie, jakie pliki pobierali. Ponadto prowadzi analizę wyników wyszukiwania w przeglądarkach, czasu ładowania stron internetowych itp.

Efektem pracy analityka ruchu na stronach internetowych są prognozy trendów w zakresie ruchu na stronach. Zgromadzone informacje są analizowane i na tej podstawie pracownik w tym zawodzie formułuje wnioski na temat koniecznych zmian i modyfikacji serwisu internetowego, np. w zakresie zgromadzonych treści lub technologii wykorzystanych do budowy strony.

Wypracowane wnioski analityk przedstawia w formie raportów, które są podstawą do: pomiaru efektywności podejmowanych działań marketingowych, identyfikacji najbardziej i najmniej efektywnych obszarów strony, analizy skuteczności wykorzystywanych narzędzi sprzedaży, zdefiniowania najbardziej i najmniej efektywnych odsyłaczy 11 na stronie, dostosowania zawartości 19 strony do określonej grupy docelowej 7.

Analityk ruchu na stronie internetowej bierze również udział w badaniach, mających na celu optymalizację wydajności aplikacji internetowych oraz wyglądu strony. Celem tych badań jest pozyskanie jak największej liczby unikalnych użytkowników 17 serwisu internetowego.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych realizuje swoje zadania zawodowe poprzez:

 • analizowanie i określanie celów, jakie spełnia strona internetowa,
 • stosowanie narzędzi do analizy ruchu na stronie internetowej,
 • analizowanie danych statystycznych i raportów generowanych przez narzędzia analityczne,
 • prognozowanie trendów w zakresie ruchu na stronach internetowych,
 • ocenianie konkurencyjności strony internetowej,
 • identyfikowanie najbardziej i najmniej efektywnych obszarów strony internetowej,
 • zdefiniowanie najbardziej i najmniej efektywnych odsyłaczy na stronie internetowej,
 • opracowywanie raportów z wynikami analizy i propozycją zmian na stronie internetowej,
 • monitorowanie zmian ruchu na stronie internetowej,
 • dostosowywanie zawartości strony internetowej do określonej grupy docelowej,
 • dokonywanie pomiaru efektywności podejmowanych działań marketingowych,
 • nadzorowanie procesu wprowadzania zmian na stronie internetowej zgodnie z opracowaną propozycją,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Analityk ruchu na stronach internetowych zatrudniony jest zwykle w firmach świadczących usługi w zakresie tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi oraz w różnorodnych firmach, instytucjach i organizacjach, które we własnym zakresie zarządzają posiadanymi stronami internetowymi.

Miejscem pracy analityka z reguły jest pomieszczenie biurowe z dostępem do komputera oraz internetu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Podstawowym narzędziem pracy analityka ruchu na stronach internetowych jest komputer podłączony do infrastruktury teleinformatycznej dostępnej w organizacji oraz internetu lub inne urządzenie, pozwalające na edytowanie treści na stronach internetowych (np. tablet).

Pracownik w tym zawodzie korzysta głównie z oprogramowania biurowego oraz edytorów i procesorów tekstu, formularzy HTML 6, systemów do zarządzania zawartością stron internetowych.

Organizacja pracy

Analityk ruchu na stronach internetowych pracuje zazwyczaj jako etatowy pracownik organizacji. Pracownik w tym zawodzie wykonuje pracę samodzielnie, aczkolwiek zazwyczaj stanowi część zespołu zajmującego się marketingiem w danej firmie, instytucji lub organizacji. Praca analityka jest zazwyczaj nadzorowana i ma charakter ciągły (stałe zadania).

Praca wykonywana jest zwykle w systemie jednozmianowym, ale zawód może być wykonywany również zdalnie, w systemie telepracy. Pracownik może też wykonywać swoje zadania jako zewnętrzny zleceniobiorca działający na zlecenie, bez stałego stosunku pracy z firmą/instytucją zlecającą.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Analityk ruchu na stronach internetowych narażony jest na typowe dla pracowników biurowych dolegliwości: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz zmiany w układzie kostno-stawowym kończyn górnych. Czas spędzony przed monitorem może powodować uczucie zmęczenia, choroby oczu i zespół cieśni nadgarstka 20.

Analityk ruchu na stronach internetowych może pracować również w pomieszczeniu, w którym znajduje się wiele komputerów i urządzeń peryferyjnych. W takim przypadku pracownik narażony jest dodatkowo na hałas.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk ruchu na stronach internetowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • spostrzegawczość,
 • zręczność palców,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnia informatyczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • inicjatywność,
 • odporność emocjonalna,
 • wytrwałość,
 • samokontrola,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • dążenie do osiągania celów oraz ustawicznego rozwoju zawodowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych nie ma istotnych wymagań zdrowotnych dla osób podejmujących pracę.

Nie ma istotnych przeszkód, aby ten zawód wykonywany był przez osoby z niepełnosprawnością, z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dysfunkcji wzroku i słuchu, które nie mogą zostać skorygowane szkłami optycznymi, soczewkami kontaktowymi lub aparatami słuchowymi.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia na kierunkach np. matematyka, informatyka, ekonomia, ale w zawodzie mogą pracować również absolwenci zarządzania, nauk społecznych (socjologii) oraz kierunków związanych z mediami.

Od kandydatów wymagana jest: znajomość statystyki i metodologii badań marketingowych (z uwzględnieniem badań w internecie), umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy ruchu na stronach internetowych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu analityk ruchu na stronach internetowych nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia, kwalifikacje czy też certyfikaty.

Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz interpretację treści, w szczególności języka technicznego związanego z obsługą programów wspomagających prowadzone analizy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracę w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych rozpoczyna się zwykle od wykonywania zadań w zakresie optymalizacji wyszukiwarek internetowych (specjalista SEO 14, ang. Search Engine Optimization), marketingu internetowego czy zadań związanych z operowaniem zawartością serwisów internetowych.

W wielu przypadkach przebieg kariery zawodowej odbiega od wyznaczonego w ramach organizacji schematu. W większości przypadków awans oznacza większy zakres zadań (np. przejście ze stopnia junior na senior) lub objęcie zadań kierowniczych nad zespołem analityków lub w dziale marketingu. Rozwój zawodowy jest możliwy poprzez zdobywanie doświadczenia na stanowisku pracy oraz uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Do rozwoju zawodowego przyczyniają się umiejętności z obszarów takich, jak:

 • dziennikarstwo,
 • public relations,
 • zarządzanie,
 • grafika komputerowa itp.

Analityk ruchu na stronach internetowych może się również rozwijać się w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji w ramach edukacji formalnej. W ramach edukacji pozaformalnej organizacje branżowe potwierdzają kompetencje analityka ruchu na stronach internetowych uznanymi przez pracodawców certyfikatami, obejmującymi zagadnienia techniczne związane z językiem programowania, kompetencje analityczne lub marketingowe. Ze względu na wysoką dynamikę zmian zachodzących w otoczeniu informatycznym pracownik w tym zawodzie powinien stale poszerzać swoją wiedzę z zakresu dostępnych narzędzi wyszukiwania i zdobywania informacji, jak też ich przetwarzania, wprowadzania i optymalizacji na potrzeby serwisów internetowych zarówno we własnym zakresie, jak też poprzez udział w dedykowanych szkoleniach organizowanych przez organizacje branżowe i dostawców technologii oraz rozwiązań internetowych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk ruchu na stronach internetowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

251303

Analityk informacji i raportów medialnych

262201

Menedżer zawartości serwisów internetowych

262205

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę