INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk informacji i raportów medialnych

Kod: 262201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Gromadzenie materiałów medialnych do analizy zgodnie z wytycznymi w przyjętym zleceniu 14.
 • Z2 Weryfikowanie materiałów medialnych zgromadzonych do analizy pod kątem ich kompletności i wiarygodności.
 • Z3 Definiowanie kategorii do analizy materiałów medialnych w formie spisu.
 • Z4 Analizowanie materiałów medialnych na podstawie stworzonego spisu kategorii.
 • Z5 Tworzenie zestawień danych na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów medialnych.
 • Z6 Kontrolowanie poprawności wykonanych zestawień.
 • Z7 Opracowywanie raportu prezentującego wyniki analizy medialnej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie materiałów medialnych 3 obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Gromadzenie materiałów medialnych do analizy zgodnie z wytycznymi w przyjętym zleceniu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizacji pracy w firmie;
 • Zasady obiegu informacji w firmie;
 • Metody gromadzenia informacji medialnych;
 • Oprogramowanie komputerowe umożliwiające gromadzenie materiałów medialnych do analizy, w tym narzędzia do monitoringu mediów.
 • Komunikować się z zespołem;
 • Gromadzić materiały medialne zgodnie z wytycznymi przyjętymi w zleceniu za pomocą specjalistycznych programów komputerowych i narzędzi do monitoringu mediów;
 • Analizować i porządkować informacje według ustalonych kryteriów.

Z2

Weryfikowanie materiałów medialnych zgromadzonych do analizy pod kątem ich kompletności i wiarygodności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody oceny wiarygodności informacji medialnych;
 • Podstawy funkcjonowania rynku medialnego;
 • Podstawy funkcjonowania mediów społecznościowych;
 • Podstawy public relations;
 • Podstawy marketingu internetowego;
 • Typy mediów i gatunków dziennikarskich;
 • Etapy procesu badawczego.
 • Szybko i trafnie wyszukiwać informacje z mediów;
 • Rozróżniać i charakteryzować typy mediów oraz gatunki dziennikarskie;
 • Rozróżniać i charakteryzować typy mediów społecznościowych oraz typy publikacji w mediach społecznościowych;
 • Oceniać przydatność materiałów medialnych do analizy zgodnie z wytycznymi w przyjętym zleceniu;
 • Oceniać wiarygodność i rzetelność informacji pozyskanych z mediów;
 • Oceniać znaczenie typów mediów i gatunków dziennikarskich oraz typów publikacji w mediach społecznościowych pod kątem ważności dla zleceniodawcy;
 • Przestrzegać etapów procesu badawczego.

Z3

Definiowanie kategorii do analizy materiałów medialnych w formie spisu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Etapy procesu badawczego w zakresie definiowania kategorii do analizy materiałów medialnych w formie spisu;
 • Schematy postępowania analitycznego i wnioskowania.
 • Przestrzegać etapów procesu badawczego w zakresie definiowania kategorii do analizy materiałów medialnych w formie spisu;
 • Opracowywać spis kategorii analizy 5, czyli tematu.

Z4

Analizowanie materiałów medialnych na podstawie stworzonego spisu kategorii

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Etapy procesu badawczego w zakresie analizowania materiałów medialnych na podstawie stworzonego spisu kategorii;
 • Zasady analizowania materiałów z mediów;
 • Informacje na temat analizowanego zagadnienia;
 • Powiązania między działaniami komunikacyjnymi zleceniodawcy a ich odbiorem w mediach.
 • Przestrzegać etapów procesu badawczego w zakresie analizowania materiałów medialnych na podstawie stworzonego spisu kategorii;
 • Tworzyć powiązania między działaniami komunikacyjnymi i promocyjnymi prowadzonymi przez zleceniodawcę a ich prezentowaniem i odbiorem w mediach klasycznych i społecznościowych;
 • Identyfikować zależności pomiędzy profilem działalności zleceniodawcy a jego wizerunkiem i odbiorem w mediach;
 • Poszukiwać powiązań przyczynowo- -skutkowych między analizowanymi zjawiskami;
 • Dostrzegać prawidłowości w analizowanych danych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Opracowywanie raportu z analizy materiałów medialnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Tworzenie zestawień danych na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów medialnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Oprogramowanie do tworzenia raportów, analiz, zestawień i wizualizacji danych;
 • Analizy ilościowe i jakościowe treści.
 • Tworzyć zestawienia i wykresy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i narzędzi oraz ogólnodostępnych aplikacji;
 • Budować wskaźniki do analizy ilościowej i jakościowej treści.

Z6

Kontrolowanie poprawności wykonanych zestawień

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy wnioskowania statystycznego;
 • Zasady kontrolowania poprawności danych.
 • Dostrzegać niespójności i błędy w zestawieniach;
 • Kontrolować poprawność danych otrzymanych w wyniku analizy;
 • Sprawdzać korelacje pomiędzy danymi;
 • Sprawdzać hipotezy.

Z7

Opracowywanie raportu prezentującego wyniki analizy medialnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia raportów badawczych;
 • Reguły językowe oraz zasady pisowni w języku polskim opracowywania raportu prezentującego wyniki analizy medialnej;
 • Oprogramowanie do tworzenia prezentacji danych zawartych w raporcie medialnym;
 • Podstawy wystąpień publicznych i ustnego prezentowania danych zawartych w raporcie prezentującym wyniki analizy medialnej.
 • Tworzyć raporty według określonej struktury i założeń raportu prezentującego wyniki analizy medialnej;
 • Przygotowywać i prezentować wyniki analizy materiałów medialnych;
 • Przygotowywać teksty i opisy w raporcie prezentującym wyniki analizy medialnej w sposób zrozumiały dla odbiorcy;
 • Przygotowywać teksty i opisy w raporcie prezentującym wyniki analizy medialnej zgodnie z zasadami języka polskiego;
 • Formułować dla zlecającego wnioski i rekomendacje w ramach przygotowywanego raportu prezentującego wyniki analizy medialnej na podstawie analizowanych danych i stworzonych zestawień.

Pracownik w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przeprowadzone analizy medialnej i przyjęte w raportach wnioski, mając świadomość ich wpływu na kształtowanie opinii u odbiorców.
 • Wykazywania samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących analizy materiałów medialnych i interpretacji danych z wykonanych zestawień.
 • Dokonywania krytycznej oceny własnych działań oraz pracy zespołu, z którym współpracuje w ramach wykonywania analiz i raportów.
 • Rozwiązywania problemów w toku pracy (samodzielnie lub w porozumieniu z przełożonym).
 • Prowadzenia konsultacji z innymi członkami zespołu i przełożonym w zakresie realizacji zadań.
 • Dbania o estetykę, poprawność merytoryczną i przejrzystość przygotowywanych raportów medialnych.
 • Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w ramach nowych rozwiązań technologicznych stosowanych w zawodzie.
 • Uczenia się w warunkach dużej zmienności, jaką charakteryzuje się branża związana z rynkiem mediów.
 • Przestrzegania dobrych praktyk i właściwego postępowania w branży i poza nią.
 • Kierowania się etyką i odpowiedzialnością społeczną w badaniu rynku i opinii publicznej.

WAŻNE:

Analizy i raporty stanowią często podstawę do wprowadzenia ważnych zmian w strategii działania zleceniodawcy. Dlatego ważne jest odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie analiz informacji oraz raportów medialnych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk informacji i raportów medialnych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk informacji i raportów medialnych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę