INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk informacji i raportów medialnych

Kod: 262201

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Eisenmann M.: Proposed interim standards for metrics in traditional media analysis. Institute for Public Relations, Gainesville 2012.
 • Gackowski T. (red.): Metody badania wizerunku w mediach. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Lovett J.: Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych. Helion, Gliwice 2016.
 • Michaelson D., Stacks D.: Exploring the comparative communications effectiveness of advertising and media placement. Institute for Public Relations, Gainesville 2007.
 • Miotk A.: Badania w public relations. Wprowadzenie. Difin, Warszawa 2012.
 • Miotk A.: Skuteczne social media. Onepress, Gliwice 2017.
 • Tokaj M.: Wykorzystanie treści z mediów społecznościowych przez polskie media – charakterystyka, szanse i zagrożenia, [w:] Liberska H. i in. (red.): Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Difin, Warszawa 2014.
 • Tokaj M.: Wyścig medialny miast do ESK 2016, [w:] Tworzydło D. i in. (red.): Innowacje i komunikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2012.
 • Weiner M (red.): Isolating the effects of media-based public relations on sales: optimization through marketing mix modeling. Institute for Public Relations, Gainesville 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę