INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk informacji i raportów medialnych

Kod: 262201

2. Opis zawodu

Analityk informacji i raportów medialnych 11 analizuje informacje zebrane przy pomocy dostępnych narzędzi do monitoringu mediów 10. Następnie na ich podstawie przygotowuje raport podsumowujący i porządkujący zebrane informacje.

Opis pracy

Analityk informacji i raportów medialnych bada i ocenia wizerunek medialny 13 zadanego tematu, osób, podmiotów i zjawisk, wydarzeń i procesów, w tym również szuka odpowiedzi na pytanie, jak są one przedstawiane przez media drukowane i elektroniczne 7, a także użytkowników mediów społecznościowych 8.

Opracowane w raporcie przez analityka informacji i raportów medialnych dane, prognozy, rekomendacje 12 są udostępniane osobom odpowiedzialnym za komunikację z mediami, public relations, marketing i reklamę oraz wspomagają proces podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą.

Sposoby wykonywania pracy

Analityk informacji i raportów medialnych wykonuje pracę w relacji człowiek – dane. Jego praca polega m.in. na:

 • pozyskiwaniu za pomocą narzędzi i programów do monitoringu mediów materiałów dotyczących analizowanego zagadnienia,
 • selekcjonowaniu materiałów pod kątem potrzebnych zestawień w przygotowywanym raporcie,
 • opisywaniu i katalogowaniu zgromadzonych materiałów w odniesieniu do wcześniej przygotowanych kategorii ocen spójnych z zadanym pytaniem badawczym,
 • kontrolowaniu poprawności i kompletności zgromadzonego materiału do badań,
 • sporządzaniu zestawień, wykresów i tabel ilustrujących zgromadzone i przeanalizowane dane,
 • interpretowaniu zgromadzonych danych, wyciąganiu wniosków i weryfikowaniu hipotezy,
 • przygotowywaniu rekomendacji odnośnie prowadzonej polityki komunikacyjnej w kontekście przedstawionych wniosków z analizy obrazu medialnego i wspomagania procesu podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejsce pracy analityka informacji i raportów medialnych to pomieszczenia przeznaczone do szeroko pojętej pracy biurowej. Mogą to być zarówno biura, jak również odpowiednio zorganizowane stanowiska pracy przy komputerze w innych dogodnych miejscach.

Praca odbywa się w pozycji siedzącej, przed monitorem komputera, co do zasady na stanowisku spełniającym wymogi ergonomii pracy z monitorami.

Pomieszczenia są z reguły wentylowane, dobrze oświetlone i ogrzewane, zapewniające komfortowy mikroklimat.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Analityk informacji i raportów medialnych w swojej pracy zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z typowym oprogramowaniem biurowym (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu) i dedykowanym oprogramowaniem specjalistycznym dla potrzeb prowadzonych analiz (np. programy statystyczne i ekonometryczne),
 • przyłącze internetowe,
 • oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 • komunikatory umożliwiające prowadzenie spotkań on-line,
 • narzędzia i programy służące do monitoringu mediów,
 • inne autorskie oprogramowanie do analizy mediów,
 • telefon (smartfon), drukarkę, skaner, faks, rzutnik multimedialny oraz inne typowe urządzenia biurowe,
 • programy graficzne.

Organizacja pracy

Analityk informacji i raportów medialnych pracuje w systemie jedno-, a czasem też dwu- i trzyzmianowym, na ogół przez 8 godzin. Możliwe jest świadczenie pracy zdalnie, tzn. może wykonywać swoją pracę np. w domu.

Analityk informacji i raportów medialnych może pracować samodzielnie lub w zespole.

Praca analityka informacji i raportów medialnych obejmuje stałe zadania zawodowe, m.in.: klasyfikację materiałów 6, analizę, tworzenie raportów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia związane z pracą na stanowisku analityk informacji i raportów medialnych:

 • bóle kręgosłupa z uwagi na pozycję siedzącą,
 • obciążenie nadgarstków zagrażające zespołem cieśni nadgarstka, spowodowane nienaturalną pozycją dłoni podczas pracy z komputerem,
 • kłopoty ze wzrokiem z uwagi na długotrwałą pracę przed monitorem,
 • stres,
 • monotonia.

WAŻNE:

Stanowisko pracy powinno być zorganizowane zgodnie z zasadami BHP i ergonomii pracy. Pracę przy monitorach ekranowych zalicza się do prac uciążliwych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk informacji i raportów medialnych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność szybkiego czytania ze zrozumieniem,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolność organizacji pracy własnej,
 • zdolność publicznej prezentacji,
 • rozumowanie logiczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • konsekwencja w działaniu,
 • kreatywność,
 • lojalność,
 • otwartość na innowacje,
 • zaangażowanie,
 • zdolność do pracy bez nadzoru,
 • samodyscyplina,
 • gotowość do poszerzania i aktualizowania wiedzy,
 • skuteczne komunikowanie się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na wydatek energetyczny praca w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych zaliczana jest do prac lekkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji.

Aby wykonywać zawód analityk informacji i raportów medialnych, wskazane jest posiadanie dobrego wzroku oraz sprawności palców. Praca w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych wymaga odporności na wykonywanie pracy w pozycji siedzącej przed ekranem komputera.

Nie ma szczególnych obostrzeń uniemożliwiających lub ograniczających możliwość wykonywania zawodu, poza niepełnosprawnością intelektualną oraz wadami narządu wzroku i układu kostnego, które uniemożliwiają wielogodzinną pracę przy stanowisku komputerowym.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych wymagane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych ułatwia posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunkach: medioznawstwo (nauka o mediach), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logistyka mediów, public relations i doradztwo medialne, mediaworking, logistyka i administrowanie w mediach i pokrewnych, marketing i komunikacja rynkowa, socjologia itp. oraz posiadanie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie badania i analizy marketingowej, analizy statystycznej i data mining w biznesie.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych są m.in.:

 • suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 • zaświadczenia o udziale w szkoleniach wewnętrznych organizowanych w przedsiębiorstwie wyspecjalizowanym w monitoringu i analizie mediów,
 • zaświadczenia o udziale w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • certyfikat potwierdzający znajomość oprogramowania do analizy i wizualizacji danych,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Przykładowe możliwości rozwoju zawodowego w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych:

 • rozpoczęcie kariery jako asystent lub młodszy analityk,
 • po okresie próbnym i zdobyciu doświadczenia awans na stanowisko samodzielnego analityka,
 • kolejnym etapem jest stanowisko eksperta i/lub lidera grupy analityków,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego przy posiadaniu zdolności i umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – analityk może awansować na stanowisko kierownicze, np. kierownika zespołu badawczego lub działu analiz,
 • założenie i prowadzenie własnej firmy analitycznej skupiającej się np. na analizie wybranego fragmentu mediów lub określonej specjalizacji branżowej.

Ponadto osoby pracujące w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych mogą:

 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców, organizacje branżowe, uczelnie wyższe, komercyjne firmy szkoleniowe.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Uczelnie wyższe:

 • poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra na kierunkach: medioznawstwo (nauka o mediach), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logistyka mediów, public relations i doradztwo medialne, mediaworking, logistyka i administrowanie w mediach i pokrewnych, marketing i komunikacja rynkowa, socjologia itp.,
 • wydają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie badania i analizy marketingowej, analizy statystycznej i data mining w biznesie.

Kompetencje analityka informacji i raportów medialnych potwierdzają także certyfikaty umiejętności pracy w wybranych systemach analizy danych, wydawane przez producentów specjalistycznego oprogramowania.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk informacji i raportów medialnych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk ruchu na stronach internetowych

262202

Broker informacji (researcher)

262204

Menedżer zawartości serwisów internetowych

262205

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

262206

Specjalista zarządzania informacją

262207

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę