INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301

2. Opis zawodu

Analityk sieci komputerowych zbiera i analizuje wymagania zleceniodawcy dotyczące sieci komputerowych, opracowuje założenia do projektu logicznego sieci 12, wdraża rozwiązania sprzętowe i programowe sieci komputerowych. Weryfikuje poprawność działania sieci, raportuje wykryte nieprawidłowości i błędy oraz wdraża procedury naprawcze.

Opis pracy

Analityk sieci komputerowych analizuje oraz interpretuje zapotrzebowanie zleceniodawcy na urządzenia i usługi sieci komputerowych oraz na aplikacje sieciowe, przeprowadza testy działania urządzeń 21 i usług sieciowych 22. Monitoruje, analizuje oraz interpretuje pozyskane dane na temat bieżącego stanu oraz stopnia wykorzystania zasobów sieci komputerowych. Rozpoznaje ograniczenia przepustowości sieci i wszelkie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Automatyzuje i usprawnia procesy związane z monitorowaniem sieci.

Analityk sieci wdraża rozwiązania i mechanizmy poprawy wydajności, bezpieczeństwa i stabilności działania urządzeń i usług sieciowych. Przygotowuje raporty w zakresie stopnia wykorzystania i bieżącego stanu sieci komputerowych. Optymalizuje działanie urządzeń i usług sieciowych oraz zapobiega przeciążeniom w sieciach. Opracowuje założenia i projekty rozbudowy infrastruktury sieciowej.

Sposoby wykonywania pracy

Praca analityka sieci komputerowych polega m. in. na:

 • zbieraniu i analizowaniu zapotrzebowania zleceniodawcy na urządzenia sieci komputerowych oraz na usługi i aplikacje sieciowe,
 • projektowaniu schematu sieci komputerowych na podstawie wymagań zleceniodawcy,
 • projektowaniu adresacji IP 6 w sieciach komputerowych,
 • dobieraniu elementów i urządzeń sieciowych do zidentyfikowanych wymagań zleceniodawcy,
 • analizie potencjalnych czynników mających wpływ na stabilność i bezpieczeństwo działania usług sieciowych,
 • dobieraniu protokołów i parametrów rutingu 17,
 • wdrażaniu komponentów sprzętowych i programowych sieci komputerowych,
 • instalowaniu i konfigurowaniu urządzeń sieci komputerowych oraz usług sieciowych,
 • monitorowaniu działania elementów sieci komputerowych i usług sieciowych,
 • wykonywaniu testów i pomiarów jakości działania urządzeń i usług sieciowych,
 • optymalizowaniu działania elementów sieci komputerowych i usług sieciowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4 Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Analityk sieci komputerowych pracuje zwykle w dobrze oświetlonych, klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych i serwerowniach, w pozycji siedzącej. W pomieszczeniach, w których pracuje analityk często występuje podwyższony poziom hałasu wywołany działającymi urządzeniami sieciowymi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Analityk sieci komputerowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem wykorzystywanym do konfigurowania urządzeń sieciowych,
 • oprogramowanie biurowe,
 • programy służące do projektowania sieci komputerowych typu CAD 1,
 • zestaw narzędzi do montowania elementów i urządzeń sieci komputerowych,
 • testery i analizatory wykorzystywanych mediów transmisyjnych 11,
 • analizatory protokołów sieci LAN 10 i WAN 23,
 • symulatory 19 i emulatory 2 sieci komputerowych,
 • systemy zarządzania sieciami komputerowymi,
 • systemy służące do monitorowania i wizualizacji elementów sieci komputerowych.

Organizacja pracy

Praca analityka sieci komputerowych, zależnie od firmy, może odbywać się w stałych godzinach w dni robocze lub w systemie zmianowym, także w niedziele i dni świąteczne. W sytuacjach awaryjnych od analityka sieci komputerowych wymaga się większej dyspozycyjności lub wydłużonego czasu pracy.

Praca ma głównie charakter stacjonarny, jednakże analityk może być także zobligowany do pełnienia dyżuru telefonicznego lub wykonywania niektórych zadań poza siedzibą pracodawcy (np. analiza, interpretowanie danych na temat bieżącego stanu oraz stopnia wykorzystania zasobów sieci komputerowych), łącząc się z urządzeniami sieci intranet 8.

Analityk sieci komputerowych pracę wykonuje samodzielnie, bez nadzoru zwierzchników. Realizacja zadań ma najczęściej charakter indywidualny, chociaż podczas projektowania, konfigurowania i usuwania awarii współpracuje z administratorem usług sieciowych i inżynierem rutingu. Analityk kontaktuje się zazwyczaj telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Praca ma charakter nierutynowy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Osoba pracująca jako analityk sieci komputerowych narażona jest m.in. na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze lub innym urządzeniu sieciowym,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze,
 • przeciążenia (uszkodzenia) narządu słuchu spowodowane podwyższonym poziomem hałasu podczas pracy w pomieszczeniu, w którym stoją urządzenia sieciowe: komputery, serwery, drukarki, przełączniki sieciowe 13 , rutery 16.

Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć m.in.:

 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • wady postawy,
 • zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 • wady wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk sieci komputerowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolności organizacyjne;

w kategorii cech osobowościowych

 • dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • obowiązkowość,
 • odporność emocjonalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • rzetelność,
 • sumienność,
 • systematyczność,
 • zainteresowania informatyczne,
 • wysoka samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie analityk sieci komputerowych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, ważna jest również koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność układu kostno-stawowego ze względu na długotrwałą pracę przy komputerze. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich. Występują specyficzne obciążenia umysłowe: rozwiązywanie problemów, analizowanie, wnioskowanie, wyjaśnianie, rozumowanie logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze.

Nie występują szczególne przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie analityk sieci komputerowych preferowane jest wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia. Wystarczające może być wykształcenie średnie w zawodzie technik teleinformatyk z dyplomem potwierdzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz certyfikatami potwierdzającymi kompetencje w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi. Jednakże zdecydowanie preferowane są studia kierunkowe oraz podyplomowe dotyczące teleinformatyki lub kierunków pokrewnych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie analityk sieci komputerowych ułatwiają:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia) oraz podyplomowych z zakresu teleinformatyki lub kierunków pokrewnych,
 • posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje pełne w zawodzie technik teleinformatyk uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikacje cząstkowe:
  • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych lub
  • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające kwalifikacje analityka, np. w zakresie:

 • konfigurowania sieci komputerowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

WAŻNE:

Zawód analityk sieci komputerowych wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku ICT 5.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Osoba pracująca w zawodzie analityk sieci komputerowych, w zależności od posiadanego doświadczenia, może pracować na stanowiskach:

 • specjalisty ds. konfigurowania i utrzymania sieci komputerowych,
 • starszego specjalisty ds. konfigurowania i utrzymania sieci komputerowych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • inżyniera rutingu.

Analityk sieci komputerowych może podnosić swoje kwalifikacje poprzez:

 • kontynuację nauki na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych w szczególności związanych z sieciami komputerowymi,
 • udział w branżowych szkoleniach, konferencjach i warsztatach dotyczących optymalizacji ruchu i bezpieczeństwa w sieciach komputerowych,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Analityk sieci komputerowych może potwierdzić swoje kompetencje poprzez:

 • zdobycie dyplomu uczelni wyższej na kierunku teleinformatyka lub kierunkach pokrewnych,
 • zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ramach kwalifikacji:
  • EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych lub
  • EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi,
 • zdobycie certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi, wydawanych przez ośrodki szkoleniowe firm produkujących sprzęt sieciowy.

W zależności od stanowiska pracy, na jakim może być zatrudniona osoba w tym zawodzie, pracodawcy sami organizują szkolenia, mogą skorzystać z usług szkoleniowych firm komercyjnych lub uczelni.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk sieci komputerowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk systemów teleinformatycznych

251101

Tester systemów teleinformatycznych

251904

Inżynier systemów i sieci komputerowych

252302

Technik teleinformatykS

351103

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę