INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

Kod: 252202

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania wykonuje różnorodne zadania, do których w szczególności należą:

 • Z1 Monitorowanie bieżącego stanu systemu operacyjnego 22 i systemu zarządzania.
 • Z2 Identyfikowanie problemów związanych z działaniem systemu operacyjnego i systemu zarządzania.
 • Z3 Planowanie, konfigurowanie oraz instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego i systemu zarządzania.
 • Z4 Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania.
 • Z5 Planowanie, konfigurowanie i wdrażanie planów wykonywania kopii zapasowych.
 • Z6 Przywracanie danych systemu zarządzania z kopii zapasowych.
 • Z7 Konfigurowanie i monitorowanie macierzy dyskowych 14.
 • Z8 Opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie procedur i mechanizmów kontroli dostępu 11.
 • Z9 Prowadzenie stałego i okresowego przeglądu logów systemowych 13.
 • Z10 Sporządzanie i prezentowanie raportów okresowych dotyczących stopnia wykorzystania i bieżącego stanu systemu zarządzania.

Kompetencja zawodowa Kz1: Administrowanie bieżące systemem operacyjnym i systemem zarządzania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Monitorowanie bieżącego stanu systemu operacyjnego i systemu zarządzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła danych na temat bieżącego stanu systemu operacyjnego;
 • Źródła danych na temat bieżącego stanu systemu zarządzania oraz poszczególnych jego modułów;
 • Techniki i narzędzia diagnostyki systemu operacyjnego i systemu zarządzania.
 • Analizować oraz interpretować pozyskane dane na temat systemu operacyjnego oraz systemu zarządzania;
 • Posługiwać się narzędziami diagnostyki systemu operacyjnego w celu monitorowania jego bieżącego stanu;
 • Posługiwać się narzędziami diagnostyki systemu zarządzania w celu monitorowania jego bieżącego stanu.

Z2

Identyfikowanie problemów związanych z działaniem systemu operacyjnego i systemu zarządzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę i sposób działania systemu operacyjnego, w obrębie którego został wdrożony system zarządzania;
 • Budowę i sposób działania systemu zarządzania oraz poszczególnych jego modułów, a w szczególności przepływów danych pomiędzy nimi;
 • Specyfikę problemów występujących w zakresie systemu operacyjnego oraz systemu zarządzania i jego poszczególnych modułów.
 • Lokalizować źródła problemów w obrębie systemu operacyjnego;
 • Lokalizować źródła problemów w obrębie systemu zarządzania oraz jego poszczególnych modułów;
 • Posługiwać się narzędziami służącymi do rozwiązywania problemów systemu operacyjnego oraz systemu zarządzania i jego poszczególnych modułów.

Z3

Planowanie, konfigurowanie oraz instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego i systemu zarządzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła danych aktualizacji systemu operacyjnego i systemu zarządzania;
 • Budowę systemu operacyjnego oraz systemu zarządzania, a w szczególności zależności pomiędzy jego poszczególnymi składnikami;
 • Metody aktualizacji systemu oraz jego poszczególnych komponentów;
 • Wymagania sprzętowe i programowe, określone w zakresie instalacji nowych oraz aktualizacji posiadanych składników systemu;
 • Proces aktualizacji systemu oraz jego uwarunkowania.
 • Korzystać ze źródeł danych aktualizacji systemu operacyjnego i systemu zarządzania oraz pobierać aktualizacje do nich;
 • Określać bieżące wykorzystanie stanu systemu w celu identyfikacji i eliminacji operacji odczytu (zapisu) danych przez użytkowników końcowych;
 • Planować czas aktualizacji systemu oraz szacować jej czas trwania w celu zapewnienia pełnej dostępności systemu w godzinach pracy dla użytkowników końcowych;
 • Parametryzować i uruchamiać aktualizacje systemu dostarczone przez jego producenta.

Z4

Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji systemu zarządzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Definicje i pojęcia w zakresie systemów zarządzania;
 • Funkcjonalności systemu zarządzania oraz jego poszczególnych modułów;
 • Źródła informacji dostępne w internecie, dotyczące systemu zarządzania;
 • Nomenklaturę anglojęzyczną w zakresie systemów operacyjnych, aplikacji i systemów zależnych, systemu zarządzania oraz poszczególnych jego składników.
 • Opisywać wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne w zakresie utrzymywanego systemu zarządzania oraz jego poszczególnych modułów;
 • Wyszukiwać dodatkowe informacje w internecie, w przypadku ich braku w dokumentacji dostarczonej przez producenta systemu zarządzania;
 • Tłumaczyć dokumentację anglojęzyczną w sytuacjach wymagających charakterystyki w języku polskim.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych zintegrowanego systemu zarządzania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Planowanie, konfigurowanie i wdrażanie planów wykonywania kopii zapasowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Istotę kopii zapasowej oraz ograniczenia mechanizmów tworzenia kopii zapasowych;
 • Podstawowe rodzaje kopii zapasowych, różnice pomiędzy nimi i typy harmonogramów ich tworzenia;
 • Kryteria wyboru urządzeń i nośników dla kopii zapasowych;
 • Typowe rozwiązania i narzędzia przeznaczone do tworzenia i modyfikowania planów kopii zapasowych.
 • Wybierać zbiory danych wykorzystywanych przez system zarządzania w celu zaplanowania wykonania ich kopii zapasowych;
 • Planować harmonogram tworzenia kopii zapasowych, biorąc pod uwagę użycie oraz zmiany rozmiaru wybranych zbiorów danych;
 • Posługiwać się narzędziami przeznaczonymi do tworzenia kopii zapasowych w zakresie ich konfiguracji i wdrażania;
 • Modyfikować plany kopii zapasowych w odpowiedzi na zmianę uwarunkowań biznesowych (np. zmianę godzin pracy użytkowników systemu zarządzania).

Z6

Przywracanie danych systemu zarządzania z kopii zapasowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady zapewnienia niezbędnych warunków do uruchomienia procesu przywracania danych z kopii zapasowych;
 • Narzędzia przywracania danych zintegrowanego systemu zarządzania z kopii zapasowych;
 • Pojęcia związane z redundancją 20 i wiarygodnością danych.
 • Analizować bieżące użycie zbiorów danych i zamykać otwarte sesje użytkowników, w celu uruchomienia procesu przywracania danych z kopii zapasowej;
 • Posługiwać się narzędziami przeznaczonymi do przywracania danych z kopii zapasowych;
 • Przywracać system zarządzania do stanu sprzed wystąpienia awarii;
 • Weryfikować bieżący stan danych po ich przywróceniu z kopii zapasowej.

Z7

Konfigurowanie i monitorowanie macierzy dyskowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe rodzaje macierzy dyskowych;
 • Podstawowe parametry konfiguracji macierzy dyskowych;
 • Źródła informacji o bieżącym stanie macierzy dyskowych;
 • Proces instalacji i konfiguracji macierzy dyskowych;
 • Narzędzia zarządzania macierzami dyskowymi;
 • Metody konfiguracji powiadomień w zakresie działania macierzy dyskowych.
 • Analizować oraz interpretować informacje o bieżącej konfiguracji i stanie macierzy dyskowych, pozyskane w celu identyfikacji problemów związanych z ich funkcjonowaniem;
 • Posługiwać się narzędziami przeznaczonymi do instalacji i konfiguracji macierzy dyskowych;
 • Posługiwać się narzędziami diagnostyki macierzy dyskowych;
 • Konfigurować i wdrażać mechanizmy powiadomienia w zakresie działania macierzy dyskowych.

Kompetencja zawodowa Kz3: Zarządzanie kontrolą dostępu do zintegrowanego systemu zarządzania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie procedur i mechanizmów kontroli dostępu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zestaw pojęć i zasad działania procesu kontroli dostępu, autentykacji 4 i autoryzacji 5;
 • Metody opracowywania procedur nadawania (odbierania) praw dostępu do systemu zarządzania oraz jego modułów;
 • Metody opracowywania zestawów praw dostępu w odniesieniu do zajmowanego stanowiska pracy;
 • Narzędzia, procedury i mechanizmy kontroli dostępu na poziomie systemu operacyjnego i zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Analizować i definiować prawa dostępu użytkowników do systemu zarządzania w minimalnym zakresie, niezbędnym do wykonywania przez nich zadań;
 • Opracowywać procedury nadawania (odbierania) praw dostępu do systemu zarządzania oraz jego modułów;
 • Definiować zestawy praw dostępu w odniesieniu do stanowiska pracy;
 • Posługiwać się narzędziami służącymi do kontroli dostępu w celu nadawania (odbierania) dostępu do systemu zarządzania oraz poszczególnych jego modułów.

Z9

Prowadzenie stałego i okresowego przeglądu logów systemowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła danych gromadzonych w formie logów systemowych, dotyczące zachodzących zdarzeń w systemie zarządzania oraz w jego modułach;
 • Techniki i metody poszukiwania i grupowania danych tekstowych w logach systemowych;
 • Formaty zapisu danych w plikach z logami systemowymi;
 • Narzędzia podglądu logów systemowych.
 • Analizować oraz interpretować dane pochodzące z logów systemowych;
 • Wyszukiwać i grupować dane, biorąc pod uwagę format ich zapisu;
 • Prezentować wyniki analizy danych, zapisanych w różnym formacie;
 • Posługiwać się narzędziami podglądu logów systemowych.

Z10

Sporządzanie i prezentowanie raportów okresowych dotyczących stopnia wykorzystania i bieżącego stanu systemu zarządzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki eksportu oraz importu danych z i do programów służących analizie danych;
 • Strukturę i znaczenie poszczególnych składników raportu z bieżącego stanu systemu zarządzania;
 • Narzędzia do przygotowywania raportów okresowych, dotyczących stopnia wykorzystania i bieżącego stanu systemu zarządzania;
 • Zasady i techniki prezentacji danych w raportach z bieżącego stanu systemu zarządzania.
 • Eksportować oraz importować dane z i do systemu oraz narzędzi raportowania;
 • Analizować, interpretować, agregować oraz filtrować dane na potrzeby przygotowywania sprawozdań i raportów okresowych z bieżącego stanu systemu zarządzania;
 • Posługiwać się narzędziami do przygotowywania raportów okresowych, dotyczących stopnia wykorzystania i bieżącego stanu systemu zarządzania, wykorzystując techniki prezentacji danych.

Pracownik w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań na zajmowanym stanowisku pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Samooceniania i weryfikowania własnego działania oraz oceny osób zaangażowanych w realizację zadań zawodowych właściwych dla utrzymania systemu zarządzania.
 • Komunikowania się w relacjach międzyludzkich, służącego nawiązywaniu kontaktu, zdobywaniu i przekazywaniu informacji.
 • Współpracowania z użytkownikami systemu zarządzania w celu poprawy jakości jego działania.
 • Podejmowania decyzji w sposób racjonalny, zwłaszcza w krytycznych kwestiach dotyczących nieprzerwanej pracy systemu zarządzania oraz ciągłego dostępu do danych, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i biznesowe.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych i ewentualnie podległego personelu, w kontekście zmian utrzymywanego systemu zarządzania oraz wszystkich zależnych usług, systemów i aplikacji, wynikających z pełnionych obowiązków.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu administrator zintegrowanych systemów zarządzania.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu administrator zintegrowanych systemów zarządzania

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę