INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

Kod: 252202

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • PN-ISO/IEC 20000, Technika informatyczna zarządzanie usługami. Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami. PKN, Warszawa 2011.
 • PN-EN ISO/IEC 27001, Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. PKN, Warszawa 2017.

Literatura branżowa:

 • Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M.: SAP. Zrozumieć system ERP. PWN, Warszawa 2018.
 • Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. PWE, Warszawa 2011.
 • Bytniewski A.: Architektura zintegrowanego systemu zarządzania. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Chomuszko M.: System ERP. Dobre praktyki wdrożeń. PWN, Warszawa 2016.
 • Computerworld – miesięcznik. IDG Poland SA, Warszawa.
 • Gospodarek T.: Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie. Helion, Gliwice 2015.
 • IT w Administracji – miesięcznik. Presscom, Wrocław.
 • Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2012.
 • Jurek J.: Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania. PWN, 2016.
 • Juszczyk S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń 2002.
 • Pieprzyk J., Hardjono T., Seberry J.: Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych. Helion, Gliwice 2005.
 • Siciarek M. (red.): Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów. LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Trocki M.: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 • Wachnik B.: Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. PWE, Warszawa 2016.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę