INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

Kod: 252202

2. Opis zawodu

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania 24 odpowiada za prawidłowe działanie, techniczne i biznesowe, informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania wykorzystywanych

w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach. Dodatkowo uczestniczy w wyborze, wdrażaniu

i rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania oraz pomaga użytkownikom wykorzystującym rozwiązania informatyczne 21, wspierające zarządzanie organizacją.

Opis pracy

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania zapewnia poprawność:

 • funkcjonowania modułów 15 i rozwiązań wchodzących w skład zintegrowanego systemu zarządzania,
 • działania procesów integracji 7 pomiędzy różnymi systemami,
 • działania baz danych 6 wykorzystywanych przez zintegrowany system zarządzania,
 • konfiguracji 10 oprogramowania działającego w ramach zintegrowanego systemu zarządzania.

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania zajmuje się:

 • parametryzacją 18, aktualizacją 3 i optymalizacją 16 oprogramowania wchodzącego w skład zintegrowanych systemów,
 • zarządzaniem kopiami zapasowymi 12 baz danych, umożliwiającymi przywrócenie danych w przypadku awarii,
 • zarządzaniem bezpieczeństwem zintegrowanych systemów,
 • współtworzeniem polityki bezpieczeństwa 19 przetwarzanych informacji za pośrednictwem zintegrowanych systemów,
 • szkoleniem i wsparciem użytkowników w obsłudze systemu.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy administrator zintegrowanych systemów zarządzania stosuje metody, techniki procedury związane m.in. z:

 • organizowaniem, przeprowadzaniem i udziałem we wdrażaniu oraz rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania,
 • wykonywaniem zaplanowanych działań związanych z aktualizacją i optymalizacją rozwiązań wchodzących w skład zintegrowanego systemu zarządzania,
 • analizą oczekiwań użytkowników wobec funkcjonalności oraz możliwości oprogramowania,
 • tworzeniem dokumentacji rozwiązań wchodzących w skład zintegrowanego systemu zarządzania,
 • wsparciem merytorycznym oraz technicznym dla użytkowników systemów,
 • reagowaniem na wydarzenia nieplanowane, wynikające z potrzeby zmiany sposobu funkcjonowania systemów lub naruszające stabilność oraz bezpieczeństwo zintegrowanych systemów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejsce pracy w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania stanowią najczęściej pomieszczenia biurowe sztucznie oświetlone, często klimatyzowane. Warunki pracy zależą od możliwości organizacyjnych pracodawcy lub instytucji, dla której administrator świadczy swoje usługi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:

 • komputer z dostępem do internetu lub intranetu 8,
 • oprogramowanie wspomagające realizowane zadania,
 • telefon,
 • urządzenia biurowe.

Organizacja pracy

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania wykonuje swoją pracę:

 • w godzinach ustalonych z pracodawcą,
 • w miejscu zatrudnienia lub w systemie telepracy 23, czyli niezależnie od miejsca aktualnego pobytu,
 • samodzielnie, pod nadzorem lub zarządzając zespołem, w zależności od zajmowanego stanowiska,
 • ściśle współpracując z administratorem systemów komputerowych 2 oraz administratorem sieci komputerowych 1.

Poziom autonomii wykonywanej pracy zależy od stopnia i sposobu organizacji instytucji, w której jest zatrudniony. Praca administratora zintegrowanych systemów zarządzania, zależnie od firmy, może odbywać się w stałych godzinach pracy, w dni robocze lub w systemie zmianowym, także w niedziele i dni świąteczne. W sytuacjach awaryjnych oraz na etapie wdrożeń od administratora zintegrowanych systemów zarządzania wymaga się większej dyspozycyjności, wydłużonego czasu pracy, co może wpływać na jego relacje rodzinne i życie prywatne. Może być on także zobligowany do pełnienia dyżuru telefonicznego albo wykonywania pewnych zadań, łącząc się z dowolnego miejsca z siecią firmy. Z kolei pracując dla niewielkich organizacji, często jest pracownikiem w pełni samodzielnym, a nadzór nad jego pracą jest ograniczony i polega na przydzielaniu mu określonych zadań do realizacji. Pracownicy specjalizujący się w tej dziedzinie informatyki mogą również założyć własną firmę i świadczyć usługi kilku instytucjom.

Funkcje administratora zintegrowanych systemów zarządzania są często łączone z innymi funkcjami (w zakresie zawodów pokrewnych), wykonywanymi przez jednego pracownika.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Osoba pracująca w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania narażona jest na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, prowadzące do zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, wad postawy oraz zmian w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 • przeciążenia narządu wzroku związane z intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, złym lub niewłaściwym sztucznym oświetleniem pomieszczeń, powodującymi osłabienie wzroku, ból, łzawienie oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu, wywołujące stres, nerwicę, depresję.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód administrator zintegrowanych systemów zarządzania ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność kończyn górnych,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność podejmowania trafnych i szybkich decyzji,
 • predyspozycje do współpracy i współdziałania,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność zapamiętywania dużej ilości informacji,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolności analityczne,
 • zdolność przyswajania aspektów wiedzy technicznej związanej z informatyką;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • zainteresowana informatyczne,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania istotna jest przede wszystkim sprawność umysłowa. W tym zawodzie wymagana jest ogólna sprawność fizyczna, dobry słuch i wzrok oraz sprawność rąk.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in.:

 • wady i dysfunkcje wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami,
 • zaburzenia w zakresie rozróżniania barw i małych szczegółów (daltonizm, zaburzenie widzenia stereoskopowego),
 • niesprawność kończyn górnych,
 • poważne schorzenia kręgosłupa,
 • niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, co umożliwiłoby komunikację werbalną.

Zawód ten stwarza spore szanse wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza w formule telepracy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania preferowane jest wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z:

 • informatyką,
 • ekonomią,
 • ekonometrią,
 • zarządzaniem.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu administrator zintegrowanych systemów zarządzania nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, jednak pracodawcy mogą oczekiwać:

 • certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, wydanych przez producentów oprogramowania,
 • ukończonych szkoleń poszerzających wiedzę informatyczną związaną z wykonywanymi zadaniami,
 • podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Ze względu na ciągłe zmiany w branży, administrator powinien stale poszerzać swoją wiedzę oraz śledzić trendy z zakresu rozwiązań informatycznych. Niezwykle istotna w zawodzie jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie czytania dokumentacji technicznej systemów teleinformatycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Głównym kierunkiem rozwoju w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania jest nabywanie kompetencji kierowniczych umożliwiających zarządzanie zespołem IT 9 w organizacji.

Administrator, w zależności od posiadanego doświadczenia, może pracować na stanowisku:

 • młodszego administratora zintegrowanych systemów zarządzania,
 • administratora zintegrowanych systemów zarządzania,
 • starszego administratora zintegrowanych systemów zarządzania.

Osoby pogłębiające wiedzę na temat zarządzania zespołami i projektami informatycznymi mogą pełnić funkcje:

 • kierownika zespołów,
 • kierownika projektów i programów,
 • dyrektora IT.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) brak jest możliwości potwierdzenia kompetencji bezpośrednio w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania w edukacji formalnej.

Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji przydatnych w tym zawodzie są dyplomy wyższych uczelni i studiów podyplomowych (preferowane kierunki: informatyka, ekonomia, ekonometria, zarządzanie lub pokrewne).

W edukacji pozaformalnej potwierdzenie kompetencji stanowią przede wszystkim certyfikaty językowe, ukończonych szkoleń oraz kursów w zakresie administrowanego systemu zarządzania lub kompetencji biznesowych powiązanych z modułami systemów zarządzania.

Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji są również referencje od pracodawców.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie administrator zintegrowanych systemów zarządzania może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk systemów teleinformatycznych

251101

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251102

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251103

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251202

Administrator systemów komputerowych

252201

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę