INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator systemów komputerowych

Kod: 252201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie administrator systemów komputerowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Dobieranie sprzętu komputerowego do specyficznych potrzeb jego użytkowników.
 • Z2 Konserwowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego.
 • Z3 Instalowanie, konfigurowanie, administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym.
 • Z4 Nadzorowanie pracy systemu operacyjnego i oprogramowania aplikacyjnego.
 • Z5 Zarządzanie kontami użytkowników sprzętu komputerowego.
 • Z6 Archiwizowanie danych istotnych dla działania systemu komputerowego.
 • Z7 Zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych.
 • Z8 Opracowywanie dokumentacji i instrukcji obsługi systemu komputerowego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzanie sprzętem komputerowym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Dobieranie sprzętu komputerowego do specyficznych potrzeb jego użytkowników

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Politykę organizacji w zakresie zapewniania użytkownikom sprzętu komputerowego;
 • Rodzaje sprzętu komputerowego;
 • Parametry techniczne sprzętu komputerowego;
 • Zastosowanie sprzętu komputerowego;
 • Wymagania użytkowników systemu komputerowego dotyczące sprzętu.
 • Stosować politykę organizacji w zakresie zapewniania użytkownikom sprzętu komputerowego;
 • Dobierać rodzaj sprzętu komputerowego uwzględniając potrzeby organizacji i użytkowników;
 • Definiować parametry techniczne sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz wykorzystywanym oprogramowaniem;
 • Określać zastosowanie sprzętu komputerowego w organizacji.

Z2

Konserwowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody konserwacji sprzętu komputerowego, peryferii;
 • Metody diagnostyki sprzętu komputerowego, peryferii;
 • Zasady gwarancji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego, peryferii.
 • Konserwować sprzęt komputerowy, peryferia;
 • Diagnozować awarie sprzętu komputerowego, peryferii;
 • Nadzorować naprawę (w ramach gwarancji, pogwarancyjną) sprzętu komputerowego, peryferii oddanych do serwisu.

Kompetencja zawodowa Kz2: Zarządzanie systemem komputerowym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Instalowanie, konfigurowanie, administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i metody instalacji systemów operacyjnych;
 • Zasady i metody instalacji oprogramowania aplikacyjnego;
 • Zasady działania sieci LAN 7, WAN 13;
 • Zasady nadawania adresów IP 1;
 • Protokoły sieciowe 11;
 • Polecenia systemu operacyjnego;
 • Uprawnienia do administrowania systemu operacyjnego;
 • Uprawnienia do administrowania oprogramowaniem aplikacyjnym;
 • Dokumentację oprogramowania aplikacyjnego;
 • Procesy biznesowe typowe dla branży i organizacji użytkującej system.
 • Instalować system operacyjny;
 • Instalować oprogramowanie aplikacyjne;
 • Konfigurować sieć LAN, WAN sprzętu komputerowego, peryferii;
 • Nadawać adresy IP;
 • Wykorzystywać protokoły sieciowe;
 • Stosować polecenia systemu operacyjnego;
 • Konfigurować, zarządzać systemem operacyjnym i jego użytkownikami;
 • Konfigurować oprogramowanie aplikacyjne, wykonywać wszelkie zadania związanie z rolą administratora oprogramowania aplikacyjnego, np. definiowanie zmiennych 14, danych słownikowych 3 w zależności od oprogramowania aplikacyjnego;
 • Stosować dokumentację oprogramowania aplikacyjnego.

Z4

Nadzorowanie pracy systemu operacyjnego i oprogramowania aplikacyjnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia systemu operacyjnego służące do monitorowania jego pracy, np. dziennik zdarzeń;
 • Oprogramowanie do monitorowania zużycia zasobów;
 • Funkcjonalności oprogramowania aplikacyjnego;
 • Alarmy systemu operacyjnego i oprogramowania aplikacyjnego.
 • Korzystać z narzędzi służących do monitorowania pracy systemu operacyjnego;
 • Korzystać z oprogramowania do monitorowania zużycia zasobów, np. pamięci, dysku, procesora;
 • Oceniać poprawność działania oprogramowania aplikacyjnego;
 • Analizować alarmy systemu operacyjnego i oprogramowania aplikacyjnego, wyciągać wnioski na ich podstawie i odpowiednio reagować.

Z5

Zarządzanie kontami użytkowników sprzętu komputerowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia kont użytkowników;
 • Zasady określania uprawnień użytkowników;
 • Reguły tworzenia grup użytkowników;
 • Zasady i konsekwencje usuwania kont użytkowników;
 • Zasady korzystania z systemu przez użytkowników zgodne z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi ustaleniami i zasadami organizacji.
 • Tworzyć konta użytkowników;
 • Określać uprawnienia użytkowników;
 • Tworzyć grupy użytkowników;
 • Usuwać konta użytkowników;
 • Zarządzać kontami użytkowników z uwzględnieniem zasad korzystania z systemu zgodnych z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi ustaleniami i zasadami organizacji.

Kompetencja zawodowa Kz3: Zarządzanie bezpieczeństwem systemu komputerowego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Archiwizowanie danych istotnych dla działania systemu komputerowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia do wykonywania kopii zapasowych systemu i danych;
 • Zasady przechowywania kopii zapasowych systemu i danych;
 • Urządzenia do archiwizacji danych.
 • Wykonywać kopie zapasowe systemu i danych;
 • Odtwarzać dane z kopii zapasowych systemu;
 • Przechowywać kopie zapasowe systemu i danych.

Z7

Zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Mechanizmy aktualizacji systemu operacyjnego;
 • Mechanizmy aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego;
 • Mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji w systemach operacyjnych i w oprogramowaniu aplikacyjnym;
 • Mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w systemach operacyjnych;
 • Mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w oprogramowaniu aplikacyjnym;
 • Sprzętowe i programowe zabezpieczenia sieci oraz systemu komputerowego przed intruzami;
 • Zabezpieczenia programowe systemów komputerowych;
 • Zabezpieczenia sprzętowe systemów komputerowych;
 • Programy wykrywające złośliwe oprogramowanie i wirusy;
 • Zasady bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych zgodne z obowiązującym prawem i przyjętą w organizacji polityką bezpieczeństwa.
 • Aktualizować system operacyjny;
 • Aktualizować oprogramowanie aplikacyjne;
 • Stosować mechanizmy uwierzytelnia i autoryzacji w systemach operacyjnych i oprogramowaniu aplikacyjnym;
 • Stosować mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w systemach operacyjnych;
 • Stosować mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w oprogramowaniu aplikacyjnym;
 • Stosować sprzętowe i programowe zabezpieczenia sieci oraz systemu komputerowego przed intruzami;
 • Stosować programy wykrywające złośliwe oprogramowanie i wirusy;
 • Stosować przyjętą w organizacji politykę bezpieczeństwa.

Z8

Opracowywanie dokumentacji i instrukcji obsługi systemu komputerowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Funkcjonalności systemu komputerowego;
 • Zasady tworzenia dokumentacji użytkowej systemu komputerowego;
 • Możliwości oprogramowania biurowego.
 • Korzystać z systemu komputerowego;
 • Tworzyć dokumentację, instrukcje obsługi systemu komputerowego;
 • Korzystać z oprogramowania biurowego.

Pracownik w zawodzie administrator systemów komputerowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych i zespołów, w których pracuje.
 • Podnoszenia swoich kwalifikacji i samokształcenia.
 • Zachowywania tajemnicy zawodowej związanej z dostępem do znajdujących się w systemie komputerowym informacji.
 • Komunikowania się z użytkownikami systemów komputerowych.
 • Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących realizowanych w toku administrowania systemami komputerowymi zadań.
 • Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesu administrowania systemami komputerowymi.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji związanych z administrowaniem systemami komputerowymi.
 • Dokonywania krytycznych ocen działań własnych, osób, z którymi współpracuje i organizacji, w których funkcjonuje w ramach wykonywania zadań zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu administrator systemów komputerowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu administrator systemów komputerowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie administrator systemów komputerowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę