INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator systemów komputerowych

Kod: 252201

2. Opis zawodu

Administrator systemów komputerowych 12 serwisuje oprogramowanie i sprzęt komputerowy w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego działania środowiska informacyjnego.

Opis pracy

Praca w zawodzie administrator systemów komputerowych polega na nadzorowaniu powierzonych systemów wraz z wykorzystywanym sprzętem komputerowym, zarządzaniu kontami i uprawnieniami użytkowników, instalowaniu i aktualizacji oprogramowania. Administrator systemów komputerowych dba o bezpieczeństwo systemu i danych, z uwzględnieniem specyfiki zastosowań nadzorowanego systemu komputerowego. Analizuje wykryte usterki, współpracuje z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych. Tworzy dokumentację i instrukcje obsługi systemu komputerowego.

Sposoby wykonywania pracy

Administrator systemów komputerowych w trakcie wykonywania pracy m.in.:

 • zarządza sprzętem komputerowym w zakresie doboru i przydziału sprzętu użytkownikom,
 • instaluje oraz konfiguruje sprzęt i oprogramowanie,
 • dba o stan techniczny sprzętu komputerowego,
 • przeprowadza prace mające na celu konserwację 6diagnostykę 4 sprzętu,
 • analizuje alarmy systemu 2,
 • zarządza poprawkami systemów i oprogramowania aplikacyjnego 9,
 • wykonuje kopie bezpieczeństwa,
 • przestrzega polityki bezpieczeństwa dotyczącej użytkowania urządzeń IT i systemu komputerowego,
 • wspiera użytkowników systemów, rozwiązując zgłaszane przez nich problemy techniczne,
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (producentami oprogramowania, sprzętu, firmami wdrożeniowymi) w zakresie wykrytych błędów, wymagań rozwojowych itp.

Kontaktuje się m.in. z: użytkownikami systemów, innymi specjalistami odpowiedzialnymi za obszar informatyki, np. do spraw sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów komputerowych itp.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Administrator systemów komputerowych najczęściej pracuje w pomieszczeniach biurowych, często klimatyzowanych, o sztucznym oświetleniu, wyposażonych w stanowiska komputerowe i niezbędną infrastrukturę. Pomieszczenia te mogą mieć charakter:

 • przestrzeni otwartej (tzw. open space 8),
 • jedno- lub kilkuosobowych pokoi, gabinetów.

Administrator często przemieszcza się po pomieszczeniach organizacji w celu sprawdzenia sprzętu w różnych lokalizacjach i pomocy użytkownikom.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Administrator systemów komputerowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:

 • zintegrowane środowisko komputerowe z dostępem do internetu (sprzęt, peryferia 10, system operacyjny),
 • infrastrukturę sieci komputerowej,
 • oprogramowanie biurowe,
 • środki łączności (telefon, faks, komunikatory),
 • narzędzia wspomagające zarządzanie usługami IT oraz realizację projektów (np. narzędzia do zarządzania zadaniami, incydentami 5, usterkami).

Organizacja pracy

Administrator systemów komputerowych pracuje najczęściej stacjonarnie, w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy w dni robocze. Praca administratora może być też świadczona całodobowo oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Najczęściej wymaga stałych kontaktów z użytkownikami systemów komputerowych. Administrator może świadczyć usługi w ramach outsourcingu. Praca administratora systemów informatycznych wymaga współpracy z innymi specjalistami, np. do spraw sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów komputerowych, do spraw rozwoju oprogramowania.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Osoba pracująca w zawodzie administrator systemów komputerowych narażona jest na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, prowadzące do:
  • zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
  • wad postawy,
  • zmian w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, złym lub niewłaściwym sztucznym oświetleniem pomieszczeń, powodujące:
  • osłabienie wzroku,
  • ból, łzawienie oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pełną dyspozycyjnością i pracą pod presją czasu, powodujące:
  • stres,
  • nerwicę,
  • depresję.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód administrator systemów komputerowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-szkieletowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • logiczne myślenie,
 • twórcze myślenie,
 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność pracy w szybkim tempie,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • uzdolnienia techniczne,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność pracy indywidualnej;

w kategorii cech osobowościowych

 • zainteresowania informatyczne,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wychodzenie z inicjatywą realizacji określonych zadań,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • łatwość przyswajania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie administrator systemów komputerowych ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność układu mięśniowo-szkieletowego, ze względu na długotrwałą pracę przy komputerze. Praca administratora systemów komputerowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z organizowaniem, analizowaniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, negocjowaniem.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być poważne wady wzroku, które utrudniają pracę przy komputerze, niesprawność kończyn górnych, wybrane wady i choroby kręgosłupa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie administrator systemów komputerowych preferowane jest wykształcenie wyższe. W zawodzie mogą pracować absolwenci innych kierunków, jednakże zdecydowanie preferowane są studia kierunkowe (np. informatyczne, techniczne, mechatronika, telekomunikacja, elektronika, matematyka, fizyka) co najmniej I stopnia. Dodatkowym atutem mogą być studia podyplomowe dotyczące wskazanych powyżej kierunków.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie administrator systemów komputerowych nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji i szczególnych uprawnień, jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwiają:

 • dyplomy uczelni wyższych i studiów podyplomowych z zakresu informatyki, kierunków technicznych, mechatroniki, telekomunikacji, elektroniki, matematyki, fizyki,
 • certyfikaty potwierdzające bardzo dobrą znajomość obsługi komputera,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające znajomość systemów operacyjnych, zasad bezpiecznego przetwarzania danych, zasad zarządzania sprzętem komputerowym, zasad zarządzania kontami użytkowników, sposobów archiwizowania danych,
 • certyfikaty znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające rozległą wiedzę techniczną związaną z systemami komputerowymi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Administrator systemów komputerowych, w zależności od posiadanego doświadczenia, może pracować na stanowisku:

 • młodszego administratora,
 • administratora,
 • starszego administratora.

Osoby pogłębiające wiedzę na temat zarządzania zespołami i projektami informatycznymi mogą pełnić funkcje:

 • kierownika zespołów,
 • kierownika projektów,
 • dyrektora IT.

Zdobywając doświadczenie, administrator może specjalizować się w określonych dziedzinach, np. bezpieczeństwo oprogramowania, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

Administrator systemów komputerowych może podnosić swoje kwalifikacje poprzez:

 • zdobywanie certyfikatów na szkoleniach specjalistycznych,
 • udział w konferencjach, targach tematycznych,
 • kontynuację nauki na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych na kierunkach związanych z informatyką.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Formą potwierdzenia kompetencji w zawodzie administrator systemów komputerowych jest zdobywanie dyplomów uczelni wyższych z zakresu informatyki, kierunków technicznych i ścisłych (mechatronika, telekomunikacja, elektronika, matematyka, fizyka) oraz certyfikatów potwierdzających znajomość systemów operacyjnych, zasad bezpiecznego przetwarzania danych, zasad zarządzania sprzętem komputerowym, zasad zarządzania kontami użytkowników, sposobów archiwizowania danych, wydawanych przez firmy komercyjne (np. producentów oprogramowania lub sprzętu). Inną formą potwierdzenia kompetencji są rekomendacje wydawane przez pracodawców.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie administrator systemów komputerowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk systemów teleinformatycznych

251101

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251102

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251103

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251202

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

252202

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę