INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk baz danych

Kod: 252102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk baz danych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Programowanie zapytań SQL.
 • Z2 Optymalizowanie zapytań i planów zapytań 16 SQL.
 • Z3 Projektowanie hurtowni danych.
 • Z4 Wdrażanie hurtowni danych.
 • Z5 Analizowanie specyfikacji 17 baz i hurtowni danych.
 • Z6 Przygotowywanie i utrzymywanie specyfikacji baz i hurtowni danych.
 • Z7 Wdrażanie narzędzi analizy i raportowania.
 • Z8 Budowanie i wdrażanie kokpitu menedżerskiego 9.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie danych z baz danych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Programowanie zapytań SQL

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Definicje i pojęcia związane z modelami danych 10;
 • Narzędzia programowania i wykonywania zapytań (ISQL) 13 do baz danych;
 • Składnię języka SQL.
 • Interpretować specyfikacje modeli danych;
 • Wykorzystywać interaktywne narzędzia zapytań (ISQL) do baz danych;
 • Programować zapytania w SQL.

Z2

Optymalizowanie zapytań i planów zapytań SQL

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Istotę, cele i założenia tworzenia i zarządzania planami zapytań w bazach danych;
 • Narzędzia analizy wydajności zapytań wykonywanych na bazie danych;
 • Mechanizmy optymalizacji zapytań SQL.
 • Analizować plany wykonywania zapytań i zarządzać tymi planami w bazach danych;
 • Wykorzystywać narzędzia analizy wydajności zapytań wykonywanych na bazie danych;
 • Programować mechanizmy optymalizacji zapytań SQL.

Kompetencja zawodowa Kz2: Implementowanie 6 hurtowni danych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Projektowanie hurtowni danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Istotę, cele i założenia specyfikacji hurtowni danych;
 • Modele logiczne 11 hurtowni danych;
 • Źródła danych dla poszczególnych zbiorów danych 20 zawartych w modelu logicznym hurtowni.
 • Analizować specyfikację hurtowni danych;
 • Dobierać logiczny model hurtowni danych do jej specyfikacji;
 • Określać i nazywać źródła danych dla poszczególnych zbiorów danych, zawartych w modelu logicznym hurtowni.

Z4

Wdrażanie hurtowni danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Architektury fizyczne 1 hurtowni danych;
 • Techniki ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL);
 • Narzędzia ekstrakcji, transformacji i ładowania danych.
 • Programować architekturę fizyczną hurtowni danych;
 • Programować i wdrażać techniki ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL);
 • Wykorzystywać narzędzia ETL do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych.

Kompetencja zawodowa Kz3: Analizowanie i opracowywanie specyfikacji baz i hurtowni danych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Analizowanie specyfikacji baz i hurtowni danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Definicje i pojęcia związane ze specyfikacjami baz i hurtowni danych;
 • Wymagania sprzętowe i programowe baz i hurtowni danych w zakresie przechowywania i przetwarzania danych;
 • Typy danych;
 • Diagramy związków encji (ERD) 3;
 • Typy danych dostępne w SQL.
 • Analizować oraz interpretować zapisy specyfikacji baz i hurtowni danych;
 • Analizować oraz interpretować wymagania sprzętowe i programowe baz i hurtowni danych, dotyczące przechowywania i przetwarzania danych;
 • Diagnozować i dobierać odpowiednie typy danych;
 • Analizować oraz interpretować diagramy związków encji (ERD);
 • Rozpoznawać i klasyfikować dane na podstawie typów danych dostępnych w SQL.

Z6

Przygotowywanie i utrzymywanie specyfikacji baz i hurtowni danych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Charakterystykę i zasady określania wymagań programowych i sprzętowych baz i hurtowni danych;
 • Metody opisu modeli danych;
 • Techniki i narzędzia do projektowania diagramów związków encji (ERD);
 • Źródła informacji dostępnych w internecie, które dotyczą systemów i narzędzi zarządzania i analizy baz i hurtowni danych.
 • Przygotowywać i modyfikować opisy wymagań programowych i sprzętowych baz i hurtowni danych;
 • Przygotowywać i modyfikować opisy modeli danych;
 • Wykorzystywać techniki i narzędzia tworzenia diagramów związków encji (ERD);
 • Wyszukiwać dodatkowe informacje w internecie w zakresie opisu baz i hurtowni danych.

Kompetencja zawodowa Kz4: Wdrażanie narzędzi analizy i raportowania z baz i hurtowni danych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Wdrażanie narzędzi analizy i raportowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia analityczne OLAP 14;
 • Narzędzia i techniki eksploracji danych;
 • Narzędzia i techniki raportowania danych.
 • Wdrażać narzędzia analityczne OLAP;
 • Dobierać i wdrażać techniki eksploracji danych do potrzeb użytkowników końcowych;
 • Dobierać i wdrażać techniki raportowania danych.

Z8

Budowanie i wdrażanie kokpitu menedżerskiego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Istotę, cele i kryteria budowy oraz wdrażania kokpitu menedżerskiego;
 • Metody i techniki identyfikacji oraz definiowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) 8 analizowanego obszaru działania organizacji;
 • Metody i techniki projektowania i prototypowania interfejsu użytkownika;
 • Metody i techniki wizualizacji danych;
 • Systemy i narzędzia przeznaczone do budowy i wdrażania kokpitów menedżerskich.
 • Diagnozować potrzeby użytkowników w zakresie przetwarzania zbiorów danych niezbędnych do wdrożenia kokpitu menedżerskiego;
 • Analizować wymagania użytkowników związane z wdrożeniem kokpitu menedżerskiego;
 • Identyfikować oraz definiować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) analizowanego obszaru działania organizacji;
 • Projektować oraz prototypować interfejs użytkownika kokpitu menedżerskiego;
 • Dobierać metody i techniki wizualizacji danych adekwatne do KPI analizowanego obszaru działania organizacji;
 • Wykorzystywać systemy i narzędzia budowy i wdrażania kokpitów menedżerskich.

Pracownik w zawodzie analityk baz danych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Dokonywania krytycznych ocen działań własnych, osób i organizacji, z którymi współpracuje.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową podczas analiz baz danych.
 • Zachowywania tajemnicy zawodowej związanej z dostępem do informacji poufnych, w systemach bazodanowych.
 • Podejmowania działania i współdziałania w trakcie analiz baz danych.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych i zespołów, w których pracuje.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzony sprzęt wykorzystywany na stanowisku analityka i utrzymywania sprawności eksploatacyjnej urządzeń.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji związanych z zadaniami zawodowymi.
 • Samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących realizowanych zadań.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk baz danych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk baz danych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk baz danych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę