INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk baz danych

Kod: 252102

2. Opis zawodu

Analityk baz danych jest odpowiedzialny za pozyskiwanie oraz prezentację istotnych i cennych dla danej organizacji informacji z baz danych. Ponadto wspiera użytkowników systemów informatycznych w raportowaniu z baz danych.

Opis pracy

Analityk baz danych weryfikuje poprawność danych zgromadzonych w bazach. Projektuje i wdraża hurtownie danych 5. Określa źródła oraz sposoby zasilania hurtowni danymi, jak również opracowuje ich dokumentację. Przygotowuje procesy pozyskiwania danych ze źródeł zewnętrznych, ich przekształcania oraz wprowadzania do bazy, hurtowni. Pozyskuje dane z baz, hurtowni w celu ich analizy. Nadzoruje poprawność funkcjonowania baz danych i hurtowni danych w zakresie pozyskiwania, analizy, prezentacji danych oraz generowania raportów.

Sposoby wykonywania pracy

Analityk baz danych w trakcie wykonywania pracy wykonuje działania polegające m.in. na:

 • tworzeniu, optymalizowaniu zapytań do baz danych 19,
 • projektowaniu i wdrażaniu hurtowni danych,
 • opracowaniu procesów ekstrakcji, transformacji oraz ładowania danych (ETL 4),
 • zasilaniu hurtowni danymi,
 • integrowaniu 7 danych z różnych źródeł,
 • przygotowywaniu raportów (cykliczne, ad-hoc), zestawień i analiz,
 • optymalizowaniu oraz zarządzaniu procesami raportowania oraz przepływu danych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Analityk baz danych pracuje w pomieszczeniach biurowych o charakterze:

 • przestrzeni otwartej (tzw. open space 15),
 • jedno-, kilkuosobowych pokoi.

Są to często pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu, wyposażone w konieczną infrastrukturę i stanowiska komputerowe. Analityk baz danych może również wykonywać swoją pracę poza siedzibą pracodawcy, np. u klienta lub w domu. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Analityk baz danych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • stanowisko komputerowe z dostępem do sieci przedsiębiorstwa, internetu,
 • oprogramowanie współpracujące z systemem zarządzania bazami danych,
 • oprogramowanie umożliwiające wykonywanie zapytań do baz danych,
 • oprogramowanie do monitorowania 12 baz danych,
 • oprogramowanie umożliwiające realizację procesów ETL,
 • oprogramowanie do analizy danych,
 • oprogramowanie do tworzenia raportów,
 • oprogramowanie biurowe,
 • środki łączności (telefon, komunikator),
 • oprogramowanie wspomagające utrzymanie standardów zarządzania usługami IT, projektami (np. narzędzia do zarządzania incydentami, zmianami, zadaniami).

Organizacja pracy

Analityk baz danych może być zatrudniony w ramach umowy o pracę, ale także w oparciu o: umowę o dzieło, zlecenia lub kontrakt. Analityk może również pracować jako tzw. freelancer, realizując projekty na zlecenie. Wykonywanie zadań zawodowych przez analityka baz danych zatrudnionego w ramach umowy o pracę zwykle odbywa się w ośmiogodzinnym systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy, w dni robocze. W przypadku innej formy zatrudnienia analityk sam organizuje i planuje pracę, zgodnie z własnym grafikiem i planem działania.

Praca analityka baz danych ma charakter indywidualny, nierutynowy i niemonotonny. Ma ona z reguły charakter stacjonarny, może być również wykonywana zdalnie z dowolnego miejsca. Analityk kontaktuje się bezpośrednio z osobami nadzorującymi jego pracę, zleceniodawcami.

Praca analityka baz danych wymaga współpracy z innymi specjalistami, np.:

 • administratorami baz danych,
 • projektantami baz danych,
 • testerami,
 • programistami,
 • analitykami danych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Analityk baz danych narażony jest na typowe choroby występujące w zawodzie związane z pracą w pozycji siedzącej oraz pod presją czasu, tj.:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, mogące prowadzić do:
  • zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
  • wad postawy,
  • zmian w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, złym lub niewłaściwym sztucznym oświetleniem pomieszczeń, mogące powodować:
  • osłabienie wzroku,
  • ból, łzawienie oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pełną dyspozycyjnością i pracą pod presją czasu, mogące powodować:
  • stres,
  • nerwicę,
  • depresję.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk baz danych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku i słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • dobra pamięć,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • podzielność uwagi,
 • uzdolnienia informatyczne,
 • zdolność pracy indywidualnej,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • dbałość o jakość pracy,
 • odporność emocjonalna,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • zainteresowania informatyczne,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • sumienność,
 • systematyczność,
 • uczciwość,
 • wysoka samodyscyplina,
 • elastyczność i otwartość na zmiany.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie analityk baz danych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, prawidłowy wzrok oraz zręczność rąk i palców. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich. W pracy występują specyficzne obciążenia umysłowe: rozwiązywanie problemów, analizowanie, wnioskowanie, wyjaśnianie, rozumowanie logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie analityk baz danych można zaliczyć:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów podczas pracy przy komputerze,
 • dysfunkcje kończyn górnych oraz niektóre wady i choroby kręgosłupa, o ile ograniczają możliwość długotrwałej pracy przy komputerze.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie analityk baz danych preferowane jest wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia na kierunkach informatycznych, technicznych, ścisłych (matematyka, ekonometria, fizyka).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie analityk baz danych ułatwia posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I i II stopnia) oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki, kierunków technicznych i ścisłych (matematyka, ekonometria, fizyka).

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające kwalifikacje analityka, np. w zakresie:

 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,
 • znajomości baz danych, analizy danych, języka SQL 18,
 • zasad bezpiecznego przetwarzania danych,
 • języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Ścieżka rozwoju zawodowego analityka baz danych rozpoczyna się zwykle od stanowiska młodszego analityka. Wraz ze zdobywaną wiedzą i umiejętnościami może on awansować na stanowisko analityka, a następnie starszego analityka.

Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może awansować na:

 • administratora baz danych,
 • projektanta baz danych,
 • projektanta / architekta systemów teleinformatycznych wykorzystujących bazy danych.

Poszerzając swoją wiedzę z zakresu data mining 2 może specjalizować się w analizie danych.

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:

 • kształcenie na studiach II i III stopnia lub studiach podyplomowych,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych,
 • uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach dotyczących zagadnień związanych z bazami danych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) formą potwierdzenia kompetencji w zawodzie analityk baz danych jest zdobywanie:

 • dyplomów studiów podyplomowych z zakresu kierunków informatycznych, technicznych, ścisłych (matematyka, ekonometria, fizyka),
 • certyfikatów potwierdzających znajomość obsługi komputera, baz danych, analizy danych, języka SQL wydawanych przez firmy komercyjne (np. producentów oprogramowania).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk baz danych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych)

242111

Administrator baz danych

252101

Projektant baz danych

252103

Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

252903

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę