INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Architekt stron internetowych

Kod: 251301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie architekt stron internetowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Definiowanie celów oraz grupy odbiorców serwisu internetowego.
 • Z2 Organizowanie i opisywanie wizerunku marki w sieci 18.
 • Z3 Planowanie struktury serwisu internetowego z uwzględnieniem jego celów.
 • Z4 Opracowywanie sposobu organizacji zawartości serwisu internetowego, wykorzystywanego nazewnictwa oraz zasad graficznej prezentacji treści.
 • Z5 Określanie sposobów nawigowania serwisu internetowego.
 • Z6 Opracowywanie systemu wyszukiwawczego serwisu internetowego.
 • Z7 Analizowanie i zarządzanie zachowaniami użytkowników w nawigacji i poszukiwaniu informacji.
 • Z8 Przeprowadzanie audytów użyteczności i ocena realizacji celu działania serwisu internetowego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie architektury serwisu internetowego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Definiowanie celów oraz grupy odbiorców serwisu internetowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby pozyskiwania informacji w zakresie określenia celów serwisu internetowego;
 • Rodzaje oraz zasady formułowania wymagań dotyczących serwisu internetowego;
 • Zasady dokumentowania wymagań dotyczących serwisu internetowego;
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny, opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników;
 • Metody i formy przekazywania informacji różnym grupom odbiorców;
 • Funkcjonalności, które mają być zrealizowane z wykorzystaniem serwisu internetowego.
 • Pozyskiwać i analizować informacje w zakresie określenia celów serwisu internetowego;
 • Określać cel serwisu internetowego;
 • Definiować grupę odbiorców serwisu internetowego;
 • Dokumentować wymagania zleceniodawcy dotyczące serwisu internetowego;
 • Określać potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników;
 • Określać metodę i formę przekazywania informacji związanej z tematyką serwisu internetowego z uwzględnieniem grupy docelowej;
 • Określać funkcjonalności dostępne z poziomu serwisu internetowego.

Z2

Organizowanie i opisywanie wizerunku marki w sieci

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby organizowania i opisywania wizerunku marki w sieci;
 • Zasady wykorzystania internetu w promowaniu marki;
 • Cel obecności marki w sieci.
 • Organizować wizerunek marki w sieci korzystając m.in. ze stron internetowych, forów dyskusyjnych;
 • Promować markę z wykorzystaniem internetu;
 • Realizować cel obecności marki w sieci.

Z3

Planowanie struktury serwisu internetowego z uwzględnieniem jego celów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady budowy struktury stron internetowych;
 • Aktualne trendy w projektowaniu struktury stron internetowych;
 • Technologię składu strony internetowej;
 • Narzędzia prezentacji treści internetowych.
 • Planować strukturę strony internetowej;
 • Projektować strukturę strony z uwzględnieniem aktualnych trendów;
 • Wykorzystywać technologię składu serwisu internetowego;
 • Używać narzędzi prezentacji treści internetowych.

Z4

Opracowywanie sposobu organizacji zawartości serwisu internetowego, wykorzystywanego nazewnictwa oraz zasad graficznej prezentacji treści

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki projektowania struktury informacji (mapa strony, sortowanie kart 12, wireframe 17, prototyp);
 • Zasady grupowania informacji w kategorie;
 • Sposoby reprezentowania informacji 9;
 • Narzędzia i programy wykorzystywane w projektowaniu layoutów 5;
 • Elementy, z jakich składa się strona internetowa;
 • Zasady optymalizacji wybranych elementów graficznych wykorzystywanych w składzie strony;
 • Trendy w projektowaniu stron internetowych;
 • Prawa autorskie i własności intelektualnej.
 • Projektować strukturę informacji;
 • Dokonywać kategoryzacji informacji;
 • Określać sposób reprezentowania informacji w celu efektywnego komunikowania;
 • Używać programów graficznych do wizualnego przedstawienia założeń strony;
 • Projektować funkcjonalnie i estetycznie poszczególne elementy strony internetowej;
 • Wykorzystywać aktualne trendy w procesie projektowania stron internetowych;
 • Weryfikować prawa autorskie otrzymanych materiałów.

Z5

Określanie sposobów nawigowania serwisu internetowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady poruszania się między elementami serwisu internetowego;
 • Sposoby przeglądania informacji;
 • Metody nawigowania;
 • Trendy w sposobach nawigowania serwisu.
 • Określać sposób poruszania się między elementami serwisu internetowego;
 • Wykorzystywać sposoby przeglądania informacji w projektowaniu serwisu internetowego;
 • Wykorzystywać metody nawigowania zgodnie z obowiązującymi trendami w projektowaniu serwisu internetowego.

Z6

Opracowywanie systemu wyszukiwawczego serwisu internetowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Problematykę związaną z architekturą źródeł informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami internetowymi oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi;
 • Metody wyszukiwania informacji;
 • Sposoby prezentowania wyników wyszukiwania;
 • Możliwości gromadzenia informacji prezentowanych w serwisie internetowym.
 • Określać sposób wyszukiwania informacji;
 • Określać parametry wyszukiwania 7 informacji;
 • Określać sposób prezentacji wyników wyszukiwania;
 • Określać sposób gromadzenia informacji;
 • Określać źródło informacji prezentowanej na stronie internetowej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Weryfikowanie architektury serwisu internetowego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Analizowanie i zarządzanie zachowaniami użytkowników w nawigacji i poszukiwaniu informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody zarządzania zachowaniem użytkowników na stronie internetowej;
 • Metody testowania systemu nawigacji i wyszukiwania;
 • Metody testowania stron internetowych;
 • Zasady wsparcia użytkownika w dotarciu do informacji poszukiwanych na stronie internetowej;
 • Zasady modyfikacji systemów nawigacji, wyszukiwania, nazewnictwa w celu osiągnięcia oczekiwanego zachowania użytkowników;
 • Zasady modyfikacji oprogramowania obsługującego stronę internetową.
 • Wykorzystywać metody zarządzania zachowaniem użytkowników na stronie internetowej;
 • Opracowywać testy systemu nawigacji i wyszukiwania;
 • Opracowywać testy użytkowe strony internetowej;
 • Gromadzić informację zwrotną od użytkowników w fazie testów;
 • Analizować informację zwrotną od użytkowników w fazie testów;
 • Modyfikować systemy nawigacji, wyszukiwania, nazewnictwa w celu osiągnięcia oczekiwanego zachowania użytkowników;
 • Identyfikować konieczne modyfikacje dotyczące oprogramowania obsługującego stronę internetową.

Z8

Przeprowadzanie audytów użyteczności i ocena realizacji celu działania serwisu internetowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody monitorowania satysfakcji użytkowników w odniesieniu do celów serwisu internetowego;
 • Pojęcia związane z mierzeniem użyteczności strony internetowej oraz zasady ich wykorzystywania;
 • Cel działania strony internetowej;
 • Wymagania funkcjonalne oprogramowania obsługującego serwis internetowy.
 • Zbierać informacje o satysfakcji użytkowników serwisu internetowego;
 • Analizować informację zwrotną od użytkowników korzystających ze strony internetowej;
 • Wyznaczać i egzekwować cele działania danej strony internetowej;
 • Modyfikować wymagania funkcjonalne dotyczące oprogramowania obsługującego serwis internetowy.

Pracownik w zawodzie architekt stron internetowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych i zespołów, w których pracuje.
 • Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących realizowanych zadań w zakresie tworzenia stron internetowych.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Współpracowania z innymi członkami zespołu.
 • Dokonywania krytycznych ocen działań własnych, osób, z którymi współpracuje i organizacji, w których uczestniczy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową, właściwą dla obszaru informatyki.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu architekt stron internetowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu architekt stron internetowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie architekt stron internetowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę