INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Architekt stron internetowych

Kod: 251301

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Architekt stron internetowych może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których wykorzystuje się strony internetowe, portale społecznościowe itp. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się systemy informatyczne oraz dane przez nie gromadzone.

Architekt stron internetowych może być zatrudniony w:

 • firmach, które oferują tworzenie, modernizację serwisów internetowych oraz zarządzanie nimi,
 • dużych przedsiębiorstwach realizujących projekty informatyczne na własne potrzeby,
 • firmach typu software house 13,
 • agencjach interaktywnych 1,
 • agencjach reklamowych,
 • portalach i serwisach internetowych,
 • mediach społecznościowych,
 • jednostkach administracji publicznej i państwowej.

Architekt stron internetowych może także prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku usług informatycznych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce kształcenie w zawodzie architekt stron internetowych prowadzą uczelnie wyższe na kierunkach związanych z architekturą informacji, publikowaniem cyfrowym i sieciowym, zarządzaniem informacją.

Szkolenie

Szkolenia dla osób pracujących w zawodzie architekt stron internetowych oferowane są przez producentów oprogramowania oraz komercyjne firmy szkoleniowe.

Przydatne są szkolenia oferujące wiedzę m.in. z zakresu:

 • przestrzeni informacyjnych,
 • projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego,
 • posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania oraz analizowania przestrzeni informacyjnych,
 • wizualizacji informacji,
 • architektury stron internetowych.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

Istotne znaczenie ma również samokształcenie.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie architekt stron internetowych jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 4000 zł do 8000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, a w szczególności:

 • od 4000 zł do 5000 zł brutto miesięcznie dla osób, wykonujących pracę architekta nieskomplikowanego serwisu internetowego,
 • od 5000 zł do 8000 zł brutto miesięcznie na stanowiskach wymagających dodatkowych umiejętności lub przeszkolenia, np. w zakresie różnych systemów zarządzania treścią, baz danych i obsługi zaawansowanych mechanizmów, którymi charakteryzują się duże i rozbudowane portale.

Zarobki osób prowadzących własną działalność gospodarczą są zmienne w czasie i bardziej zróżnicowane. Architekci stron internetowych pracujący jako tzw. freelancerzy mogą zarobić do kilkunastu tysięcy zł miesięcznie, w zależności od tego ile i jakich projektów realizują.

Dodatkowo poziom wynagrodzenia zależy m.in. od:

 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny, z kapitałem zagranicznym),
 • regionu Polski,
 • umiejętności,
 • doświadczenia zawodowego,
 • zakresu obowiązków pracownika,
 • branży, w jakiej działa pracodawca.

Architekt stron internetowych może otrzymywać dodatkowe (pozapłacowe) profity zgodne z polityką pracodawcy, takie jak: komputer przenośny, telefon komórkowy, prywatna opieka medyczną, karty sportowe. Jest to popularne rozwiązanie zwłaszcza w dużych firmach branży informatycznej.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie architekt stron internetowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżek i inne udogodnienia,
 • z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania jej szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu (03-L), w przypadku możliwości skorygowania ich aparatem słuchowym, korzystania z tłumacza języka migowego,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę