INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Architekt stron internetowych

Kod: 251301

2. Opis zawodu

Architekt stron internetowych tworzy strukturę serwisu internetowego 14, opracowuje systemy nawigacyjne 15 i wyszukiwawcze 16 ze szczególnym uwzględnieniem celu działania serwisu i potrzeb użytkowników końcowych, zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.

Opis pracy

Architekt stron internetowych zajmuje się projektowaniem serwisów internetowych 11, analizowaniem wyników badań dotyczących potrzeb klienta i ruchu na stronach internetowych. Architekt stron internetowych testuje serwisy w zakresie ich przejrzystości, możliwości wyszukiwania informacji, łatwości korzystania. Zajmuje się również publikowaniem cyfrowym, edytowaniem treści zamieszczanych w serwisie internetowym, wyszukiwaniem i oceną informacji elektronicznej. Analizuje istniejące rozwiązania serwisów internetowych i może je wykorzystywać jako wzorce.

Sposoby wykonywania pracy

Architekt stron internetowych w trakcie wykonywania pracy m.in:

 • określa cel tworzenia strony internetowej,
 • określa grupę odbiorców,
 • identyfikuje i analizuje potrzeby odbiorców,
 • pozyskuje i analizuje wymagania określone przez zleceniodawcę, dotyczące treści i funkcjonalności strony,
 • tworzy zawartości stron,
 • tworzy strukturę serwisu, projektuje szablony, formularze umieszczane na stronach uwzględniając istniejące i przyszłe możliwości techniczne i biznesowe,
 • projektuje układ elementów na stronie,
 • koordynuje współpracę między grafikami, programistami, testerami,
 • planuje zmiany w zakresie treści i struktury, tak by serwis internetowy został dostosowany do aktualnych potrzeb użytkowników,
 • opracowuje systemy nawigacyjne i wyszukiwawcze,
 • dba o estetykę i wizualną spójność serwisu internetowego,
 • testuje użyteczność serwisu i interfejsów użytkownika 4 oraz optymalizuje strony pod kątem wyszukiwarek (SEO 10) na podstawie własnych i obcych doświadczeń.

Architekt stron internetowych kontaktuje się ze zleceniodawcą oraz członkami organizacji, dla której pracuje (np. ze specjalistami odpowiedzialnymi za obszar informatyki).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Architekt stron internetowych pracuje w pomieszczeniu biurowym, które może mieć charakter:

 • przestrzeni otwartej, tzw. open space 6,
 • jedno- lub kilkuosobowych pokoi, gabinetów.

Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu, wyposażone w stanowiska komputerowe i niezbędną infrastrukturę. Architekt stron internetowych może również wykonywać swoją pracę we własnym domu lub u klienta.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Architekt stron internetowych w działalności zawodowej wykorzystuje:

 • zestaw komputerowy (komputer, peryferia 8, system operacyjny) z dostępem do internetu,
 • oprogramowanie biurowe,
 • środki łączności (telefon, faks, komunikator),
 • dostęp do sieci komputerowej,
 • oprogramowanie do projektowania stron internetowych,
 • oprogramowanie graficzne,
 • edytory stron internetowych 2,
 • oprogramowanie do tworzenia dokumentacji,
 • narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych,
 • narzędzia wspomagające utrzymanie standardów zarządzania usługami IT, projektami (np. narzędzia do zarządzania incydentami 3, zmianami, zadaniami) zgodnie z bieżącą i przyszłą sztuką tworzenia serwisów.

Organizacja pracy

Architekt stron internetowych może być zatrudniony w ramach umowy o pracę, ale także w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia czy kontrakt. Architekt stron internetowych może również pracować jako tzw. freelancer, realizując projekty na zlecenie. Wykonywanie zadań zawodowych przez architekta stron internetowych zatrudnionego w ramach umowy o pracę zwykle odbywa się w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy w dni robocze. W przypadku innej formy zatrudnienia architekt stron internetowych sam organizuje i planuje pracę, zgodnie z własnym grafikiem, planem działania.

Praca w zawodzie architekt stron internetowych najczęściej wymaga stałych kontaktów z klientem, wyjazdów służbowych. Pracownik może pracować zdalnie, korzystać z tele- i wideokonferencji. Praca architekta stron internetowych wymaga współpracy z innymi specjalistami, np. z:

 • grafikami komputerowymi,
 • administratorami baz danych,
 • projektantami stron internetowych,
 • programistami,
 • testerami.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Osoba pracująca jako architekt stron internetowych narażona jest na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, prowadzące do:
  • zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
  • wad postawy,
  • zmian w układzie kostno-stawowym nadgarstka;
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, złym lub niewłaściwym sztucznym oświetleniem pomieszczeń, powodujące:
  • osłabienie wzroku,
  • ból, łzawienie oczu;
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu, powodujące:
  • stres,
  • nerwicę.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód architekt stron internetowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość widzenia,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • logiczne myślenie,
 • twórcze myślenie,
 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • predyspozycje do współpracy i współdziałania,
 • zdolność pracy w szybkim tempie,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • zainteresowania rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dociekliwość,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • łatwość przyswajania wiedzy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu architekt stron internetowych są poważne wady wzroku, które utrudniają pracę przy komputerze, niesprawność kończyn górnych, wybrane wady i choroby kręgosłupa z uwagi na długotrwałą pracę w pozycji siedzącej. Ze względu na częste kontakty ze zleceniodawcą istotny jest dobry słuch oraz sprawny aparat mowy.

Praca architekta stron internetowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie architekt stron internetowych preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia. Zawód może być wykonywany również przez osoby posiadające wykształcenie średnie, posiadające wiedzę z zakresu przetwarzania informacji i tworzenia stron internetowych. Jednakże zdecydowanie preferowane są studia kierunkowe co najmniej I stopnia oraz studia podyplomowe dotyczące architektury informacji, publikowania cyfrowego i sieciowego, zarządzania informacją.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie architekt stron internetowych nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji i szczególnych uprawnień, jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwiają:

 • dyplomy uczelni wyższych i studiów podyplomowych z zakresu architektury informacji, publikowania cyfrowego i sieciowego, zarządzania informacją,
 • certyfikaty potwierdzające bardzo dobrą znajomość obsługi komputera,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość specjalistycznego oprogramowania,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające ukończenie szkoleń i warsztatów z zakresu przetwarzania i udostępniania informacji,
 • certyfikaty znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Architekt stron internetowych pogłębiając wiedzę na temat zarządzania zespołami i projektami informatycznymi może pełnić funkcje:

 • kierownika zespołów,
 • kierownika projektów.

Architekt stron internetowych swoje kwalifikacje może podnosić poprzez:

 • zdobywanie certyfikatów na szkoleniach specjalistycznych,
 • udział w targach i konferencjach tematycznych,
 • kontynuację nauki na studiach podyplomowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Potwierdzeniem kompetencji w zawodzie architekt stron internetowych są dyplomy uczelni wyższych z zakresu architektury informacji, publikowania cyfrowego i sieciowego, zarządzania informacją oraz certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów, wydawane przez firmy szkoleniowe. Inną formą potwierdzenia kompetencji w zawodzie mogą być: portfolio zaprojektowanych stron oraz rekomendacje wydawane przez zleceniodawców.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie architekt stron internetowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

251302

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

251303

Programista aplikacji mobilnych

252903

Administrator stron internetowych

351401

Projektant stron internetowych (webmaster)

351404

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę