INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

Kod: 243102

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie zleceń na opracowanie tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy.
 • Z2 Analizowanie informacji na temat rynku i konkurencji produktu będącego przedmiotem tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy.
 • Z3 Identyfikowanie profilu odbiorcy tekstu, sloganu reklamowego.
 • Z4 Opracowywanie koncepcji reklamy, tekstu lub sloganu reklamowego według zamówienia.
 • Z5 Sprawdzanie oryginalności opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy.
 • Z6 Prezentowanie opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy klientowi, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi prezentacji.

Kompetencja zawodowa Kz1: Gromadzenie danych do stworzenia tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie zleceń na opracowanie tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie gromadzenia i organizowania danych potrzebnych do stworzenia tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Zasady nawiązywania kontaktów i kształtowania relacji międzyludzkich;
 • Teorie z zakresu public relations, a w szczególności teorię komunikowania i narzędzia public relations;
 • Podstawy marketingu.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie gromadzenia i organizowania danych potrzebnych do stworzenia tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Identyfikować potrzeby zamawiającego tekst, slogan lub koncepcję reklamy;
 • Nawiązywać pozytywną relację z klientem w celu uzyskania wartościowych informacji niezbędnych do analizy zlecenia;
 • Rozróżniać i właściwie stosować podstawowe terminy dotyczące marketingu, reklamy i copywritingu w celu skutecznej komunikacji z klientem.

Z2

Analizowanie informacji na temat rynku i konkurencji produktu będącego przedmiotem tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pozycjonowania na rynku produktu, będącego przedmiotem zlecenia;
 • Rodzaje mediów i nośników komunikacji marketingowej z naciskiem na działania związane z tworzeniem tekstów reklamowych w internecie;
 • Zasady stosowania narzędzi promocji w internecie.
 • Opracowywać plan pozycjonowania na rynku produktu będącego przedmiotem zlecenia;
 • Organizować zebrane informacje w zbiory umożliwiające ich wykorzystanie przy opracowywaniu tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Analizować, oceniać rzetelność i aktualność informacji na temat rynku i konkurencji produktu, będącego przedmiotem zlecenia;
 • Wartościować informacje pod kątem ich przydatności do opracowania tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy.

Z3

Identyfikowanie profilu odbiorcy tekstu, sloganu reklamowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy psychologii w zakresie kognitywistyki i behawioryzmu;
 • Podstawy socjologii w zakresie zachowań i preferencji konsumentów oraz odbiorców tekstu, sloganu lub reklamy;
 • Podstawy public relations w zakresie kształtowania wizerunku z wykorzystaniem tekstu, sloganu reklamowego.
 • Identyfikować i charakteryzować główne wzorce zachowań odbiorców tekstu, sloganu lub reklamy w celach marketingowych;
 • Identyfikować preferencje grup docelowych opracowywanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Określać profil odbiorcy w celu opracowania skutecznego i zgodnego z założonymi celami tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy.

Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie tekstu, sloganu reklamowego lub koncepcji reklamy zgodnie z założeniami klienta obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Opracowywanie koncepcji reklamy, tekstu lub sloganu reklamowego według zamówienia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie tworzenia tekstu, sloganu reklamowego lub koncepcji reklamy;
 • Zasady języka polskiego dotyczące gramatyki, pisowni i stylów literackich oraz poprawnej polszczyzny;
 • Techniki perswazji i wpływu na odbiorcę poprzez teksty reklamowe;
 • Zasady tworzenia tekstów i sloganów reklamowych pod kątem wspomagania sprzedaży produktu;
 • Trendy językowe, z uwzględnieniem języka specyficznych grup konsumenckich;
 • Narzędzia biurowe i komputerowe do pracy z tekstem.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie tworzenia tekstu, sloganu reklamowego lub koncepcji reklamy;
 • Tworzyć teksty reklamowe zgodnie z zasadami poprawności języka polskiego;
 • Sprawdzać poprawność językową tekstu lub sloganu reklamowego;
 • Stosować skuteczne narzędzia, metody i techniki reklamy i marketingu do tworzenia tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Tworzyć teksty i slogany reklamowe o charakterze perswazyjnym;
 • Rozróżniać i dobierać style komunikatu reklamowego do charakteru przekazu i grupy odbiorców;
 • Identyfikować aktualne trendy w języku, zwłaszcza w zakresie języka specyficznych grup konsumenckich na potrzeby tworzenia oryginalnego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Dobierać odpowiednie środki wyrazu do różnych nośników reklamy;
 • Stosować narzędzia biurowe i komputerowe do pracy z tekstem reklamowym.

Z5

Sprawdzanie oryginalności opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy prawa autorskiego dla tworzenia tekstów i sloganów reklamowych;
 • Narzędzia służące do analizy i identyfikacji poszukiwanych informacji w otwartych zasobach internetowych w celu sprawdzenia oryginalności opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Zasady etyki i konkurencyjności w branży reklamowej.
 • Stosować przepisy prawa autorskiego w procesie tworzenia oryginalnych tekstów i sloganów reklamowych;
 • Sprawdzać oryginalność stworzonego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i otwartych zasobów internetowych;
 • Zapobiegać konfliktom i sytuacjom kryzysowym, stosując zasady etyki i konkurencyjności w branży reklamowej.

Z6

Prezentowanie opracowanego tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy klientowi, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi prezentacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie gromadzenia i organizowania danych potrzebnych do prezentacji tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy;
 • Narzędzia biurowe i komputerowe do tworzenia prezentacji wizualnej i/lub tekstowej;
 • Zasady prezentacji ustnej.
 • Dokumentować wykonaną pracę w formie zasobów papierowych i/lub elektronicznych w sposób racjonalny, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • Wykorzystywać dostępne narzędzia biurowe i komputerowe do tworzenia prezentacji wizualnej i/lub tekstowej;
 • Prezentować klientowi gotowy produkt z zastosowaniem podstawowych zasad prezentacji ustnej;
 • Argumentować swoje stanowisko podczas prezentacji tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy.

Pracownik w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie tworzenia tekstu, sloganu i koncepcji reklamy, z uwzględnieniem ich wpływu na kształtowanie kultury języka odbiorców.
 • Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla branży reklamowej.
 • Podejmowania działania i współdziałania z innymi podmiotami podczas realizacji zadań zawodowych związanych z tworzeniem tekstu, sloganu i koncepcji reklamy.
 • Podejmowania decyzji w zakresie tworzenia tekstu, sloganu i koncepcji reklamy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych trendów i zjawisk w branży reklamowej.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami firmy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter ).

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę