INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)

Kod: 243102

2. Opis zawodu

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) opracowuje teksty, slogany 10 reklamowe oraz koncepcję reklamy. Może również tworzyć nazwy, teksty na strony internetowe, scenariusze spotów telewizyjnych i radiowych, scenariusze i pomysły na eventy 3 oraz uczestniczyć w działaniach związanych z mediami społecznościowymi (social media 11).

Opis pracy

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy copywritera jest opracowanie tekstów, sloganów lub koncepcji reklamy. Produkty te powstają na podstawie briefu 2 i analizy rynkowej. Rezultatem pracy są hasła, tytuły, frazy, które są wykorzystywane m.in. w reklamie prasowej, internetowej (np. newslettery 7), radiowej, telewizyjnej, w marketingu, mediach społecznościowych (m.in.: blogi 1, zakładki 13, serwisy społecznościowe 9).

Sposoby wykonywania pracy

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) stosuje metody, techniki i procedury związane z: 

 • wyszukiwaniem informacji niezbędnych do właściwego przygotowania komunikatu 6 w formie tekstu lub sloganu reklamowego,
 • znalezieniem takiej formy komunikatu reklamowego, która zrealizuje cele wynikające z briefu lub opisu oczekiwań klienta,
 • tworzeniem nazw, tytułów, tekstów promocyjnych, scenariuszy spotów telewizyjnych i radiowych 12, scenariuszy i pomysłów na wydarzenia,
 • opracowywaniem tekstów pod kątem ściśle określonego celu,
 • opracowaniem idei kampanii reklamowej,
 • prowadzeniem kont w mediach społecznościowych,
 • analizowaniem informacji na temat rynku i konkurencji produktu,
 • identyfikowaniem profilu odbiorcy tekstu, sloganu lub koncepcji reklamy,
 • realizowaniem pracy zgodnej z założeniami zlecającego i we właściwym terminie.

WAŻNE:

Ze względu na specyfikę branży reklamowej oraz coraz większe znaczenie internetu w strategii funkcjonowania organizacji i w życiu społecznym, w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) konieczne jest śledzenie zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie, szczególnie w zakresie neologizmów oraz języka młodzieży.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy autora tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) są najczęściej pomieszczenia biurowe.

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter), który prowadzi własną działalność gospodarczą (freelancer 5), może także pracować w domu lub korzystać za zgodą klienta z infrastruktury jego organizacji.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) w pracy wykorzystuje:

 • komputer z dostępem do zasobów sieciowych oraz do internetu;
 • telefon komórkowy (smartfon),
 • tablet,
 • aparat fotograficzny,
 • artykuły piśmiennicze i biurowe (notesy, szkicowniki, zeszyty, tablice do szkicowania typu flipchart 4),
 • drukarkę,
 • skaner,
 • faks.

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) może również obsługiwać specjalistyczne, właściwe dla danej organizacji programy, a także portale społecznościowe, komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną. Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) posługuje się również pakietem programów graficznych.

Dodatkowo, ze względu na możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny, może wykorzystywać programy do komunikacji zdalnej oraz wideokonferencji.

Organizacja pracy

Praca autora tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) wykonywana jest zwykle w systemie jednozmianowym. Czas pracy zależy od ustalonego terminu realizacji zleceń, jest zmienny ze względu na kreatywny charakter wykonywanej pracy oraz presję czasu, charakterystyczną dla branży reklamowej. Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) pracuje najczęściej sam lub w niewielkim zespole. Często wykonuje wolny zawód jako freelancer, realizując projekty na zlecenie. Komunikacja z odbiorcami projektów (zwierzchnicy, zleceniodawcy) oraz prezentacja wykonanej pracy mogą wymagać częstych rozmów telefonicznych, prowadzenia korespondencji i kontaktów osobistych (wyjazdy służbowe). Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter), który prowadzi własną działalność gospodarczą, sam określa godziny i zakres pracy w zależności od ilości i zakresu zleceń.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) jest narażony na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, tj. dolegliwości kręgosłupa i pleców, wady postawy,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, tj.: wady wzroku, podrażnienia błony śluzowej oczu, ból, łzawienie oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu, tj.: stres, nerwica, depresja, wypalenie zawodowe.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność kończyn górnych,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • uzdolnienia artystyczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność,
 • dokładność,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • samodzielność,
 • inicjatywność,
 • zdolność do współdziałania,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) wymagany jest dobry wzrok i sprawność układu kostno-mięśniowego, umożliwiające długotrwałą pracę przy komputerze. Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są poważne wady wzroku, słuchu, niektóre choroby psychiczne, które uniemożliwiają wykonywanie zadań zawodowych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia, najczęściej na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska, szczególnie ze specjalizacją redaktorsko-wydawniczą lub medialną, psychologia, a także marketing i kierunki artystyczne, ze wskazaniem na sztuki plastyczne: grafika, projektowanie graficzne.

WAŻNE:

Możliwe jest wykonywanie zawodu przez absolwentów innych kierunków kształcenia oraz osoby z wykształceniem średnim, które zdobyły kompetencje w zawodach pokrewnych oraz poprzez doświadczenie w pracy.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień dopuszczających do wykonywania zawodu autora tekstów i sloganów reklamowych (copywriter).

Atutem przy zatrudnianiu autora tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) jest:

 • udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 • posiadanie dyplomów i/lub certyfikatów potwierdzających kwalifikacje z zakresu podstaw marketingu i psychologii w reklamie,
 • posiadanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach stacjonarnych i/lub e-learningowych z tworzenia tekstów reklamowych,
 • potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się literaturą branżową,
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) może:

 • po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia awansować w strukturze wewnętrznej organizacji na lidera zespołu copywriterów (senior copywriter) lub kierownika zespołu kreatywnego,
 • awansować na stanowisko dyrektora artystycznego, nadzorującego pracę zespołu pracowników w agencji reklamowej,
 • doskonalić umiejętności i aktualizować wiedzę wraz z rozwojem kariery zawodowej w miejscu pracy oraz przez uczestnictwo w kursach (w tym również w kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji w pokrewnych zawodach szkolnych), a także szkoleniach, seminariach organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • kontynuować naukę na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych,
 • założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić firmę świadczącą usługi copywritera,
 • rozwijać kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) ma możliwość potwierdzenia kompetencji przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik organizacji reklamy w zakresie kwalifikacji:

 • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) mogą być m.in.:

uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami wydanymi przez komercyjne firmy branży reklamowej lub public relations 8,

 • portfolio zawierające przykłady zrealizowanych projektów, dotyczących tekstów i sloganów reklamowych,
 • uzyskane nagrody, wyróżnienia branżowe i rekomendacje od pracodawców,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego oraz oprogramowania specjalistycznego.

Pracodawcy preferują prezentację dorobku projektowego kandydata do zatrudniania w formie portfolio (nagrody i wyróżnienia oraz rekomendacje z poprzednich miejsc pracy).

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista ds. reklamy

243107

Specjalista ds. public relations

243203

Redaktor wydawniczy (edytor)

264104

Agent reklamowy

342901

Technik organizacji reklamyS

333906

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę