INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk pracy

Kod: 242301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk pracy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie treści pracy oraz sposobu organizacji pracy na stanowiskach pracy.
 • Z2 Opracowywanie charakterystyk zawodów i specjalności oraz opisów stanowisk pracy.
 • Z3 Opracowywanie profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy.
 • Z4 Opisywanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy.
 • Z5 Stosowanie metod wartościowania pracy oraz oceny efektywności pracy.
 • Z6 Tworzenie narzędzi w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk pracy.
 • Z7 Rekomendowanie zmian w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk pracy.

Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie organizacji, wartościowanie i ocenianie stanowisk pracy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie treści pracy oraz sposobu organizacji pracy na stanowiskach pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Teorie organizacji oraz teorie pracy w stopniu pozwalającym na zrozumienie procesów zachodzących w organizacji;
 • Metody oraz narzędzia stosowane do analizy środowiska pracy oraz pomiaru stanowisk pracy;
 • Różnorodność stanowisk pracy, ich kompleksowość i powiązania w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku pracy;
 • Przepisy prawne o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych;
 • Kodeks pracy;
 • Podstawy ekonomii, zarządzania, psychologii, socjologii i pedagogiki;
 • Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Źródła pozyskiwania danych koniecznych do analizy stanowisk pracy;
 • Zasady projektowania i prowadzenia badań i analiz dotyczących pracy.
 • Stosować poznane teorie organizacji oraz teorie pracy w celu diagnozowania środowiska pracy i pomiaru stanowisk;
 • Rozróżniać metody, techniki i narzędzia gromadzenia danych;
 • Dobierać i wykorzystywać techniki gromadzenia i wykorzystywania danych do analizy i pomiaru stanowisk pracy;
 • Dobierać i wykorzystywać techniki i metody analizy pozyskanych danych;
 • Interpretować wyniki analiz i formułować na ich podstawie diagnozy i oceny sposobu organizacji pracy oraz stanowisk;
 • Pozyskiwać informacje na temat rynku pracy i struktury zatrudnienia;
 • Komunikować się z otoczeniem zawodowym i odpowiednio uzasadniać swoje stanowisko.

Z2

Opracowywanie charakterystyk zawodów i specjalności oraz opisów stanowisk pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę organizacyjną danej organizacji/jednostki;
 • Zakresy zadań/obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy w organizacji/jednostce;
 • Powiązania pomiędzy stanowiskami pracy w organizacji/jednostce;
 • Źródła informacji na temat zawodów i stanowisk pracy;
 • Metody, techniki i narzędzia opracowywania analiz i pomiarów stanowisk pracy;
 • Metody i procedury wartościowania stanowisk pracy;
 • Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy.
 • Wykonywać charakterystyki stanowisk pracy;
 • Przygotować opis zawodu zgodnie z przyjętymi kryteriami;
 • Opracowywać strukturę charakterystyki zawodu i stanowiska pracy w zależności od celu, w jakim jest ona przygotowywana;
 • Poszukiwać, selekcjonować i porządkować informacje na temat zawodów i stanowisk pracy;
 • Dobierać metody i procedury wartościowania stanowisk pracy.

Z3

Opracowywanie profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody, techniki i narzędzia opracowywania analiz i pomiarów kompetencji zawodowych;
 • Zależności pomiędzy poziomem opanowania danej kompetencji a efektami pracy;
 • Zależności pomiędzy kompetencjami.
 • Identyfikować i analizować kompetencje oraz określać poziom ich opanowania;
 • Identyfikować wymogi kompetencyjne dla realizacji zadań wykonywanych na analizowanych stanowiskach pracy;
 • Analizować zależności i relacje pomiędzy różnymi kompetencjami;
 • Określać standardy kompetencji niezbędnych do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.

Z4

Opisywanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę organizacyjną danej organizacji/jednostki;
 • Standardy czasowe, jakościowe i kosztowe analizowanych stanowisk pracy;
 • Wyposażenie techniczne analizowanych stanowisk pracy;
 • Relacje i zależności pomiędzy różnymi stanowiskami pracy powiązanymi w ramach jednego procesu lub procesów zależnych.
 • Identyfikować zadania wykonywane przez poszczególne komórki w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej;
 • Określać standardy realizacji zadań na danym stanowisku pracy;
 • Analizować zależności i relacje pomiędzy różnymi stanowiskami pracy.

Z5

Stosowanie metod wartościowania pracy oraz oceny efektywności pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Teorie organizacji oraz teorie pracy w stopniu pozwalającym na zrozumienie procesów zachodzących w organizacji;
 • Podstawy ekonomii, zarządzania, psychologii, socjologii i pedagogiki;
 • Metody i procedury wartościowania stanowisk pracy;
 • Metody mierzenia i oceny efektywności pracy;
 • Narzędzia ocen pracowniczych (skale ocen, arkusze ocen, techniki obliczeniowe).
 • Dobierać i wykorzystywać techniki gromadzenia i wykorzystywania danych do analizy efektywności procesów pracy;
 • Dobierać i wykorzystywać techniki i metody analizy pozyskanych danych;
 • Dokonywać oceny efektywności pracy na stanowisku;
 • Interpretować wyniki analiz i formułować na ich podstawie diagnozy i oceny sposobu organizacji pracy oraz stanowisk;
 • Dobierać metody i procedury wartościowania stanowisk pracy;
 • Dokonywać oceny wartościowanych stanowisk pracy.

Kompetencja zawodowa Kz2: Inicjowanie i nadzorowanie zmian w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów pracy obejmuje zadania zawodowe Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Tworzenie narzędzi w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody opracowywania danych i wyciągania wniosków;
 • Strukturę organizacji i zachodzące w niej procesy decyzyjne;
 • Sposoby wizualizacji danych i wniosków w raportach.
 • Interpretować wyniki analiz stanowisk pracy i ocen pracowniczych w ujęciu czasowym, jakościowym i kosztowym;
 • Opracowywać i prezentować raporty zawierające proponowane zmiany usprawniania procesów pracy w oparciu o uzyskane wyniki analiz;
 • Sporządzać analizy z wykorzystaniem programów komputerowych.

Z7

Rekomendowanie zmian w zakresie usprawniania procesów pracy i optymalizacji stanowisk pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych;
 • Zasady efektywnej komunikacji i prezentowania wyników badan i analiz;
 • Zasady sporządzania raportów analitycznych;
 • Zagadnienia związane z inicjowaniem zmian usprawniających funkcjonowanie procesów pracy;
 • Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zasady zarządzania projektami;
 • Strategiczne cele organizacji;
 • Narzędzia wspomagające procesy reorganizacji w organizacji/jednostce;
 • Zasady zarządzania zmianą.
 • Wizualizować zgromadzone dane;
 • Identyfikować potrzeby pracodawcy w zakresie usprawniania organizacji pracy na podstawie przeprowadzonych analiz;
 • Inicjować i nadzorować zmiany w zakresie optymalizacji stanowisk pracy;
 • Opracowywać innowacyjne rozwiązania optymalizacji procesów pracy;
 • Tworzyć programy zmiany organizacyjnej 5;
 • Inicjować nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne poprawiające efektywność i jakość pracy w jednostce.

Pracownik w zawodzie analityk pracy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje i skutki podejmowanych działań.
 • Tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy w zakresie organizowania i projektowania procesów pracy.
 • Dokonywania krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów, w których uczestniczy.
 • Podejmowania decyzji i rekomendowania kierownictwu organizacji, w której lub dla której pracuje, zmian w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów pracy.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji własnych postaw i zachowań oraz oceniania osób, z którymi współpracuje w środowisku pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia umiejętności zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań organizacyjnych.
 • Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości, rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji zadań zawodowych.
 • Uczestniczenia w grupach, organizacjach profesjonalnych i stowarzyszeniach zawodowych, aktywnie wykonując zawód związany ze prowadzeniem analizy pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk pracy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk pracy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk pracy, w aktualnej sytuacji prawnej (2018 r.) nie mają bezpośredniego odniesienia do poziomów kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji/Sektorowej Ramie Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę