INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych)

Kod: 242111

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) może ubiegać się o pracę w organizacjach przetwarzających dane osobowe i w których to działanie dotyczy odpowiednio dużej liczby osób. Podmioty, w których inspektor ochrony danych może znaleźć zatrudnienie to m.in.:

 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • instytucje oświatowe oraz naukowo-badawcze,
 • instytucje sektora ochrony zdrowia,
 • banki i inne instytucje finansowe (np. towarzystwa ubezpieczeniowe),
 • instytucje branży informatycznej, energetycznej, produkcyjnej i usługowej.

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) wykonuje również pracę jako niezależny inspektor. Wtedy pracuje jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność lub wykonujący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Obecnie (2019 r.) zawód należy do grupy zawodów deficytowych z racji publikacji nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych i zapotrzebowania na pracowników łączących wiedzę i doświadczenie prawnicze oraz informatyczne.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) kandydatów do pracy w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) kształci się w systemie szkolnictwa wyższego na studiach I i/lub II stopnia, a także na studiach podyplomowych oraz na specjalistycznych szkoleniach.

Studia przygotowujące do pracy w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) prowadzone są najczęściej na kierunku prawo, organizacja i zarządzanie, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, niezależnie od kierunku, mogą skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe studiów podyplomowych w zakresie m.in. administrowania bezpieczeństwem informacji, ochrona danych osobowych w administracji i biznesie.

Kształcenie w zawodzie inspektora ochrony danych prowadzone jest w uczelniach publicznych i niepublicznych na terenie całego kraju.

Szkolenie

Szkolenia w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) prowadzą:

 • doświadczeni pracodawcy wdrażający rozwiązania z bezpieczeństwa informacji i zatrudniający w danym zawodzie,
 • krajowe i zagraniczne instytucje szkoleniowe, w tym firmy komercyjne,
 • organizacje branżowe,
 • kancelarie prawne i firmy informatyczne specjalizujące się we wdrażaniu norm systemów zarządzania.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • obowiązki informacyjne – szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych,
 • ochrona danych osobowych – analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych,
 • umowy powierzenia oraz realizacja praw osób – szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) jest zróżnicowane i wynosi zazwyczaj od 5000 zł do 20000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Poziom wynagrodzeń kształtuje się najczęściej w sposób następujący:

 • od 5000 zł do 8000 zł brutto dla początkujących pracowników wykonujących pracę inspektora danych osobowych,
 • od 8000 zł do 20000 zł brutto na stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej i informatycznej związanej z ochroną danych osobowych oraz znajomości branży pracodawcy.

Wynagrodzenie inspektora ochrony danych może zależeć m.in. od:

 • struktury danych oraz szczegółowego zakresu i skali przetwarzania danych osobowych,
 • poziomu odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem rozporządzenia RODO i ryzykiem bezpośrednich kar dla pracodawcy w przypadku ich naruszenia,
 • zakresu wykonywanych zadań,
 • doświadczenia i kwalifikacji pracownika,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • regionu zatrudnienia,
 • wielkości pracodawcy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • poruszających się na wózkach inwalidzkich (05-R); wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej; zalecana jest praca biurowa lub koncepcyjna,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z epilepsją (06-E) na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej; mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innymi, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę