INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych)

Kod: 242111

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • PN-EN ISO 9001. System zarządzania jakością – Wymagania. PKN, Warszawa 2016.
 • PN-EN ISO/IEC 27001. Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. PKN, Warszawa 2017.
 • PN-EN ISO/IEC 27002. Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. PKN, Warszawa 2014.
 • PN-ISO 31000. Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne. PKN, Warszawa 2018.

Literatura branżowa:

 • Białas A.: Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Wyd. II. PWN, Warszawa 2017.
 • Cieciura M. (red.), Olchowik W. (red.): Metody i narzędzia projektowania komputerowych systemów medycznych. Vizja Press & IT, Warszawa 2013.
 • Control Engineering Polska – czasopismo branżowe. Wydawnictwo Trade Media International, Warszawa.
 • Czupryński A.: Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań. CNBOP-PIB, Józefów 2018.
 • Gawkowski K.: Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów. Helion, Gliwice 2018.
 • Osiej T., Czarnecki M.: RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Pacana A., Stadnicka D.: Wdrażanie i Auditowanie Systemów Zarządzania Jakością Zgodnych z Normą ISO 9001:2000. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • Pieleszek M.: Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie. Poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego. Helion, Gliwice 2018.
 • Problemy jakości – czasopismo branżowe. Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT), Warszawa.
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B.: Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna/Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę