INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych)

Kod: 242111

2. Opis zawodu

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) jest niezależnym pracownikiem, który wspiera administratorów danych osobowych lub podmioty przetwarzające dane, w zakresie przestrzegania przez pracowników organizacji 9 procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 14 (zwanego dalej rozporządzeniem RODO).

Opis pracy

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) wykonuje czynności związane ze wsparciem administratorów danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i swobodnego ich przepływu na obszarze Unii Europejskiej. Pracownik jest odpowiedzialny za ocenę polityk ochrony danych i bezpieczeństwa 11 w organizacji, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa oraz nadzorowania ich stosowania. Świadczy doradztwo dla certyfikowanych audytorów 4 zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) włączany jest we wszystkie działania organizacji związane z ochroną danych osobowych.

Sposoby wykonywania pracy

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) w trakcie wykonywania pracy wykonuje szereg czynności, m.in.:

 • informuje administratorów danych osobowych i podmioty, które przetwarzają dane osobowe o obowiązkach wynikających z rozporządzenia RODO dotyczących ochrony danych osobowych,
 • monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przyjętych w organizacji polityk z nimi związanych w zakresie podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz przeprowadzania audytów w tym obszarze,
 • udziela zaleceń organizacjom w zakresie oceny skutków podejmowanych w organizacji działań dla ochrony danych oraz monitoruje ich wykonanie zgodnie z rozporządzeniem RODO,
 • współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 12 w zakresie przestrzegania i ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) najczęściej pracuje w pomieszczeniach biurowych, często klimatyzowanych, ze sztucznym oświetleniem, wyposażonych w zabezpieczone stanowiska komputerowe chroniące przed naruszeniem przetwarzanych danych osobowych. Pomieszczenia te mogą mieć charakter:

 • przestrzeni otwartej (tzw. open space 8),
 • jedno- lub kilkuosobowych pokoi, oddzielnych gabinetów.

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) najczęściej pracuje w pozycji siedzącej lub przemieszcza się po pomieszczeniach organizacji w celu nadzoru zabezpieczeń w różnych lokalizacjach i pomocy administratorowi danych osobowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputery wraz z aplikacjami biurowymi oraz dostępem do internetu,
 • urządzenia wspomagające (np. drukarki, kopiarki, skanery, projektory oraz inne urządzenia biurowe),
 • sejfy i inne zabezpieczenia fizyczne (np. zamki, blokady, karty dostępu, systemy alarmowe wyznaczające granice dostępu i przetwarzania danych).

Organizacja pracy

Administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) pracuje najczęściej stacjonarnie, w systemie jednozmianowym przez 8 godzin, w stałych godzinach w dni robocze. Część zadań zawodowych jest możliwa do wykonywania w trybie zdalnym. W zawodzie mogą występować okresy szczególnie intensywnej pracy, co jest związane z terminami wykonania dodatkowych prac.

Inspektor ochrony danych zajmuje samodzielne stanowisko i bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu organizacji lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe. Pracuje również w zespołach zadaniowych, w zależności od wielkości i potrzeb organizacji.

Inspektor współpracuje z:

 • administratorami danych osobowych odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem przez daną organizację zadań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych,
 • Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego pracownikami.

Ze względu na dużą różnorodność przetwarzanych danych, praca inspektora danych osobowych nie jest rutynowa. Może wymagać rozwiązywania pojawiających się problemów. Zespół komunikuje się bezpośrednio lub wykorzystując dostępne technologie IT. Wnioski z zapewnienia i potwierdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa przekazywane są najwyższemu kierownictwu organizacji.

Niezależni inspektorzy ochrony danych mogą pracować dla kilku organizacji – w takim modelu rozliczani są za utrzymanie zgodności z wymogami prawnymi przetwarzania danych osobowych i ich bezpieczeństwa.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Typowymi zagrożeniami w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (Inspektor ochrony danych) są m.in.:

 • nadmierne obciążenia wzroku wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem,
 • nadmierne obciążenie słuchu przy podwyższonym poziomie hałasu urządzeń informatycznych, systemów alarmowych, produkcyjnych oraz zabezpieczeń w środowisku pracy administratora,
 • przeciążenie układu kostno-stawowego związane z pracą w pozycji siedzącej – skrzywienia kręgosłupa (kifoza, lordoza), dyskopatia, zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty,
 • stres w przypadku trudnych relacji z administratorami, organem nadzorczym, instytucjami UE, presji czasowej w zachowaniu przyjętych terminów realizacji powierzonych zadań lub trudnych relacji z audytorami instytucji certyfikującej system zarządzania.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • dobra pamięć,
 • koncentracja uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolności organizacyjne;

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrwałość i cierpliwość,
 • dokładność,
 • dyskrecja,
 • komunikatywność,
 • dążenie do osiągania celów,
 • dbałość o jakość pracy,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odpowiedzialność,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą,
 • gotowość do współdziałania,
 • samodzielność,
 • stanowczość,
 • sumienność,
 • uczciwość,
 • wysoka samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Pracę w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) mogą wykonywać osoby o dobrym ogólnym stanie zdrowia. Ze względu na długotrwałą pracę przy komputerze ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność układu kostno-stawowego oraz sprawność wzroku i słuchu. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich. Występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe: rozwiązywanie problemów, analizowanie, wnioskowanie, wyjaśnianie, rozumowanie logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mogą być poważne wady wzroku, które utrudniają pracę przy komputerze, niesprawność kończyn górnych, wybrane wady i choroby kręgosłupa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) preferowane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) ułatwia posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku np.: prawo, organizacja i zarządzanie, informatyka i teleinformatyka, logistyka,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie administrowanie bezpieczeństwem informacji.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) są m.in.:

 • suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 • certyfikat audytora wewnętrznego ISO 7 27001,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych,
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji pełnomocnika według normy ISO 27001 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji pełnomocnika jakości według normy ISO 9001 – System zarządzania jakością. Wymagania, krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i nabytych dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem danych,
 • znajomość operacji przetwarzania danych osobowych, systemów informatycznych oraz stosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych,
 • znajomość procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki publicznej (w przypadku pracy dla organów i podmiotów publicznych).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zależności od posiadanego doświadczenia i dotychczasowego zakresu przetwarzania na dużą skalę 5 szczególnych kategorii danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) może pracować na stanowisku:

 • pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa,
 • administratora danych osobowych,
 • administratora systemów IT.

Możliwości awansu w zawodzie są bardzo ograniczone, ponieważ większość niezależnych inspektorów to jednoosobowe instytucje świadczące usługi dla jednej lub kilku organizacji.

Inspektor, po nabyciu doświadczenia, uzupełnieniu wiedzy z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, może pełnić w organizacji funkcję certyfikowanego pełnomocnika jakości lub audytora bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wdrożonymi normami jakości.

Inspektor może podnosić swoje kwalifikacje poprzez:

 • zdobywanie certyfikatów na szkoleniach specjalistycznych,
 • udział w konferencjach, targach tematycznych,
 • kontynuację nauki na studiach II stopnia lub podyplomowych,
 • rozszerzanie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) może potwierdzać kompetencje przydatne w zawodzie na uczelniach wyższych:

 • poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzającego nabycie odpowiednio tytułu licencjata/inżyniera lub magistra na kierunku prawo, organizacja i zarządzanie, informatyka, teleinformatyka, logistyka,
 • uzyskując świadectwo ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych w administracji i biznesie.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji

242106

Specjalista do spraw konsultingu

242107

Specjalista ochrony informacji niejawnych

242110

Analityk biznesowy

242112

Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

252903

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę