INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk kredytowy

Kod: 241302

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk kredytowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie dokumentów finansowych i prawnych pod względem merytorycznym.
 • Z2 Ocenianie zdolności kredytowej z uwzględnieniem analizy ilościowej 2 i jakościowej 3.
 • Z3 Ocenianie poziomu ryzyka transakcji kredytowej oraz jakości i wartości proponowanych zabezpieczeń transakcji w relacji do skali ryzyka.
 • Z4 Pozyskiwanie informacji niezbędnych do oceny poziomu ryzyka transakcji kredytowej.
 • Z5 Sporządzanie rekomendacji kredytowej.
 • Z6 Monitorowanie i raportowanie o kondycji finansowej kredytobiorcy w okresie kredytowania.
 • Z7 Monitorowanie ryzyka transakcji kredytowej oraz wartości zabezpieczeń w okresie kredytowania.

Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie i ocenianie wniosków kredytowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie dokumentów finansowych i prawnych pod względem merytorycznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i inne specyficzne dla kredytobiorców lub przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • Formy zabezpieczenia transakcji kredytowej;
 • Zasady kompletowania dokumentacji kredytowej oraz sposoby jej weryfikacji.
 • Stosować przepisy z zakresu Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa w celu analizy dokumentacji kredytowej;
 • Weryfikować dokumenty dotyczące zabezpieczeń transakcji kredytowej;
 • Weryfikować jakość dokumentacji kredytowej.

Z2

Ocenianie zdolności kredytowej z uwzględnieniem analizy ilościowej i jakościowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady rachunkowości oraz analizy finansowej;
 • Metody określania poziomu ryzyka kredytowego;
 • Zasady prawidłowego identyfikowania i stosowania odpowiedniej metodologii oceny zdolności kredytowej;
 • Zasady korzystania z narzędzi informatycznych do badania zdolności kredytowej.
 • Oceniać zdolność kredytową na podstawie dostarczonych dokumentów finansowych;
 • Analizować informacje pozyskane w celu oceny zdolności kredytowej, między innymi z systemów do oceny zdolności kredytowej;
 • Dostosowywać metody badania zdolności kredytowej do danej transakcji;
 • Korzystać z narzędzi informatycznych do analizy i oceny zdolności kredytowej.

Z3

Ocenianie poziomu ryzyka transakcji kredytowej oraz jakości i wartości proponowanych zabezpieczeń transakcji w relacji do skali ryzyka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady oceny zabezpieczeń;
 • Zasady oceny ryzyka transakcji kredytowej;
 • Wewnętrzne regulacje i procedury dotyczące oceny poziomu ryzyka oraz wymaganych zabezpieczeń.
 • Weryfikować i oceniać ryzyko proponowanego zabezpieczenia;
 • Oceniać poziom ryzyka transakcji kredytowej;
 • Przeprowadzać inspekcje kredytowe.

Z4

Pozyskiwanie informacji niezbędnych do oceny poziomu ryzyka transakcji kredytowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Specyfikę branży, rynku i konkurencji;
 • Narzędzia do badania zdolności kredytowej
 • Dokumentację kredytową i sposób jej weryfikacji.
 • Pozyskiwać informacje oraz sprawdzać wiarygodność wnioskodawcy w wewnętrznych i zewnętrznych bazach danych;
 • Korzystać z narzędzi do badania zdolności kredytowej;
 • Weryfikować kompletność dokumentacji kredytowej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Sporządzanie rekomendacji kredytowej obejmuje zadanie zawodowe Z5, do realizacji którego wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Sporządzanie rekomendacji kredytowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące oceny zdolności kredytowej oraz prawnych zabezpieczeń;
 • Zakres dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej;
 • Zasady sporządzania rekomendacji decyzji kredytowej;
 • Zasady podejmowania decyzji kredytowej.
 • Oceniać poziom ryzyka kredytowego transakcji w celu podjęcia właściwej decyzji kredytowej oraz określać warunki kredytowania minimalizujące ryzyko danej transakcji;
 • Kompletować dokumentację niezbędną do podjęcia decyzji kredytowej zgodnie z przepisami i procedurami wewnętrznymi;
 • Sporządzać rekomendację decyzji kredytowej;
 • Podejmować decyzje kredytowe (w zakresie zgodnym z posiadanymi kompetencjami).

Kompetencja zawodowa Kz3: Monitorowanie ryzyka w okresie kredytowania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6 i Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Monitorowanie i raportowanie o kondycji finansowej kredytobiorcy w okresie kredytowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zakres stosowania i częstotliwość monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy;
 • Zasady korzystania z systemów bankowych i zewnętrznych baz danych;
 • Zakres dokumentacji do monitoringu klienta;
 • Zasady archiwizacji dokumentacji kredytowej zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.
 • Przeprowadzać monitoring kondycji finansowej klienta z wykorzystaniem elementów analizy jakościowej i ilościowej;
 • Analizować pozyskane informacje z systemów bankowych i zewnętrznych baz danych;
 • Weryfikować kompletność i jakość dokumentacji do monitoringu klienta i transakcji, korzystać z narzędzi informatycznych do monitorowania kondycji finansowej kredytobiorcy w trakcie kredytowania;
 • Archiwizować dokumentację kredytową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi instytucji.

Z7

Monitorowanie ryzyka transakcji kredytowej oraz wartości zabezpieczeń w okresie kredytowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne dotyczące procesu kredytowego w banku/instytucji finansowej;
 • Zasady przeprowadzania i częstotliwość monitoringu zabezpieczeń;
 • Przepisy dotyczące klasyfikacji ekspozycji banku/instytucji finansowej na ryzyko;
 • Zasady przeprowadzenia monitoringu ryzyka transakcji;
 • Weryfikować spełnienie warunków umownych przed postawieniem kredytu do dyspozycji, przeprowadzać inspekcje i weryfikować zaawansowanie kredytowanego przedsięwzięcia oraz monitorować poprawność wykorzystania kredytu;
 • Monitorować skutecznie zabezpieczenia prawne minimalizując ryzyko banku/instytucji;
 • Dokonywać prawidłowej klasyfikacji ekspozycji banku/instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Identyfikować transakcje zagrożone i podejmować odpowiednie działania.

Pracownik w zawodzie analityk kredytowy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań dotyczących analizy kredytowej.
 • Podejmowania wyzwań zawodowych z uwzględnieniem norm etycznych obowiązujących analityka kredytowego.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących analizy kredytowej, zachowując odporność na wywieranie wpływów przez otoczenie.
 • Angażowania się w realizację wykonywanych zadań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przeprowadzenie.
 • Dostosowywania własnego zachowania do okoliczności występujących w środowisku pracy analityka kredytowego.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami właściwymi dla branży bankowej.
 • Rozwoju zawodowego w zakresie wykonywania zawodu analityk kredytowy i w pokrewnych obszarach.
 • Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zespole pracowniczym.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk kredytowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk kredytowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk kredytowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę