INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk kredytowy

Kod: 241302

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 993, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 621, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1278, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1007, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 160).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Capiga M.: Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych. Difin, Warszawa 2006.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E.: Zobowiązania. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Dragunowicz M., Heropolitańska I., Sterniak-Kujawa J., Sendek W.: Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorców. Twigger, Warszawa 2001.
 • Ganguin B., Bilardello J.: Standard & Poor’s Fundamentals of Corporate Credit Analysis. The McGraw – Hill Companies Inc., USA, 2005.
 • Gwizdała J.: Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Heropolitańska I.: Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Heropolitańska I.: Weksel w obrocie gospodarczym. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka stosowana. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Mishkin F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson, Boston 2010.
 • Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. BIG, InfoMonitor, InfoDług – Luty 2018, nr 34.
 • Ziegel A.: Fundamentals of Credit and Credit Analysis: Corporate Credit Analysis. Createspace Independent Publishing Platform, USA 2015.

Czasopisma:

 • Gazeta Bankowa.
 • Miesięcznik Finansowy BANK.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę