INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk kredytowy

Kod: 241302

2. Opis zawodu

Analityk kredytowy zajmuje się analizą kredytową 4 i badaniem zdolności kredytowej 16 wnioskodawców (klienci indywidualni i instytucjonalni), bieżącą oceną poziomu ryzyka potencjalnych transakcji przeprowadzanych z klientami. Dodatkowo zajmuje się oceną zabezpieczeń kredytów, określaniem poziomu ryzyka związanego z zabezpieczeniami kredytu 14, określaniem warunków transakcji kredytowych, bieżącym monitorowaniem sytuacji ekonomicznej kredytobiorców i rynku.

Opis pracy

Analityk kredytowy odpowiada za rozpatrywanie wniosków kredytowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych instytucji finansowej poprzez weryfikowanie dokumentów finansowych

i prawnych, dołączonych do wniosku kredytowego 13. Zajmuje się bieżącym monitorowaniem sytuacji ekonomicznej kredytobiorców oraz zdolności klienta do regulowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej 11. Rekomenduje i ustala warunki finansowania transakcji, a także podejmuje decyzje w zakresie przyznanych kompetencji.

Sposoby wykonywania pracy

Praca analityka kredytowego polega m.in. na:

 • rozpatrywaniu wniosków kredytowych klientów instytucji,
 • szacowaniu ryzyka kredytowego 10 związanego z udzieleniem kredytu/gwarancji finansowej,
 • weryfikowaniu dokumentacji kredytowej załączonej do wniosku kredytowego,
 • ocenianiu sytuacji ekonomicznej i finansowej wnioskodawcy,
 • opiniowaniu i rekomendowaniu warunków udzielania kredytu,
 • weryfikowaniu i ocenie jakości proponowanych zabezpieczeń finansowych pod kątem adekwatności zabezpieczenia do ponoszonego ryzyka,
 • monitorowaniu ryzyka kredytowego klienta w okresie trwania umowy,
 • monitorowaniu bieżącej sytuacji ekonomicznej i prawnej na rynku,
 • archiwizowaniu wniosków kredytowych i dokumentacji finansowej zgodnie z przepisami prawa i zasadami panującymi w instytucji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy analityka kredytowego są pomieszczenia biurowe instytucji finansowej. Najczęściej są to pomieszczenia typu open space 9 z wydzielonymi stanowiskami pracy analityków.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Analityk kredytowy wykorzystuje narzędzia takie, jak np.:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • telefon,
 • kserokopiarkę,
 • skaner,
 • faks,
 • pakiety oprogramowania biurowego,
 • oprogramowanie informatyczne instytucji finansowej do oceny ryzyka kredytowego.

Organizacja pracy

Analityk kredytowy pracuje w pomieszczeniach biurowych instytucji finansowej. Jest to praca stacjonarna w trybie jednozmianowym, w pełnym wymiarze godzin. W zależności od profilu działalności instytucji finansowej analityk kredytowy może rozpatrywać wnioski kredytowe osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Praca analityka kredytowego ma charakter indywidualny. Bardzo rzadko zdarza się, by analityk pracował zespołowo.

Praca analityka kredytowego jest pracą o charakterze zadaniowym, w której musi rozpatrywać wnioski z zachowaniem terminów rozpatrzenia. Często, ze względu na liczbę wniosków do rozpatrzenia, analityk pracuje pod presją czasu. W przypadku dużej liczby wniosków kredytowych analityk może wykonywać swoją pracę w godzinach nadliczbowych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie analityk kredytowy nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Długotrwała praca przy komputerze może wiązać się z obciążeniem dla narządu wzroku i kręgosłupa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie dość często narażone są na stres i pracują pod presją czasu, z czym związane są: duże obciążenie psychiczne i okresowo objawy wyczerpania lub zmniejszenia odporności organizmu.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zwyrodnienia narządów ruchu,
 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • choroby związane ze stresem,
 • choroby wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk kredytowy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • zdolność strategicznego myślenia,
 • zdolność selektywnego wyboru informacji,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • zdolności organizacyjne i analityczne,
 • gotowość do pracy pod presją czasu,
 • zdolność do współdziałania;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • rzetelność oraz dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • systematyczność,
 • kreatywność i otwartość na innowacyjne rozwiązania,
 • odporność emocjonalna i na stres,
 • asertywność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na wydatek energetyczny praca analityka kredytowego zaliczana jest do prac lekkich. W związku z tym nie ma szczególnych wymagań fizycznych dla kandydatów do tego zawodu. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia psychiki (zwłaszcza nerwicowe) oraz upośledzenie umysłowe (nawet w stopniu lekkim).

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie analityk kredytowy preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia, ekonometria, rachunkowość.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykonywanie zawodu analityk kredytowy nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji i uprawnień.

Wśród czynników zwiększających potencjał zatrudnieniowy kandydata do pracy w zawodzie analityk kredytowy można wymienić:

 • posiadanie świadectw i certyfikatów potwierdzających udział kandydata w szkoleniach w zawodzie analityka kredytowego, prowadzonych przez prywatne przedsiębiorstwa,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe kandydata, takich jak np.: Certyfikowany Konsultant do spraw Finansowych, Dyplomowany Pracownik Bankowy czy też certyfikat Specjalisty z zakresu analizy kredytowej podmiotu gospodarczego, przyznawany przez Związek Banków Polskich,
 • posiadanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z tematów pokrewnych, które mogą pomóc w codziennej pracy analityka kredytowego, np. z zakresu zarządzania ryzykiem 15,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie co najmniej komunikatywnym (najczęściej stosowany jest język angielski).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Analityk kredytowy może:

 • obrać ścieżkę specjalistyczną – i przy odpowiednim poziomie doświadczenia awansować na starszego analityka, specjalistę, eksperta (w zależności od przyjętej nomenklatury),
 • obrać ścieżkę kierowniczą i awansować na stanowisko team leadera zespołu, kierownika działu czy dyrektora działu (w zależności od przyjętej nomenklatury),
 • mając rozległą wiedzę na temat produktów finansowych oraz ryzyka z nimi powiązanego, starać się o pracę na stanowisku managera produktu,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Analityk kredytowy może również aplikować na stanowiska związane z audytem 5, takie jak np. specjalista do spraw controllingu, audytor po uzupełnieniu i potwierdzeniu kompetencji.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie analityk kredytowy nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej.

Zawód analityka kredytowego można uzyskać, korzystając ze szkoleń i kursów organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz pracodawców.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk kredytowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw controllingu

241102

Doradca do spraw leasingu

241205

Specjalista ds. factoringu

241305

Analityk finansowy

241306

Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)

241310

Analityk inwestycyjny

241311

Audytor

242204

Pośrednik finansowy

331103

Pracownik do spraw kredytów

331201

Pracownik do spraw pożyczek

331202

Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej

331203

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę