INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk giełdowy

Kod: 241301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk giełdowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wyszukiwanie i gromadzenie niezbędnych informacji do przygotowywania analiz finansowych.
 • Z2 Przetwarzanie zebranych informacji i sporządzanie analiz technicznych oraz fundamentalnych.
 • Z3 Komentowanie i interpretowanie bieżącej koniunktury makroekonomicznej 13 oraz poszczególnych sektorów gospodarki.
 • Z4 Opracowywanie prognoz finansowych oraz rekomendacji wspomagających decyzje inwestycyjne.
 • Z5 Katalogowanie i archiwizowanie sporządzonych analiz technicznych oraz fundamentalnych.
 • Z6 Zbieranie dodatkowych informacji dla potrzeb opracowywania rekomendacji inwestycyjnych poprzez udział w spotkaniach z innymi analitykami giełdowymi.
 • Z7 Prowadzenie szkoleń (stacjonarnych oraz internetowych) z analizy rynków finansowych dla klientów instytucji finansowych.
 • Z8 Publikowanie własnych analiz w mediach (prasa, TV, internet).

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie analiz rynków finansowych oraz rekomendacji inwestycyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z4, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wyszukiwanie i gromadzenie niezbędnych informacji do przygotowywania analiz finansowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Źródła danych dotyczących analizowanego obszaru lub podmiotu (sektora, regionu, instrumentu, firmy);
 • Sposoby gromadzenia danych.
 • Pozyskiwać i oceniać informacje rynkowe;
 • Monitorować zmiany zachodzące na rynku finansowym;
 • Gromadzić i zarządzać informacjami niezbędnymi do przygotowywania analiz finansowych.

Z2

Przetwarzanie zebranych informacji i sporządzanie analiz technicznych oraz fundamentalnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody sporządzania analiz i prognoz;
 • Sytuację podmiotu analizowanego i specyfikę jego działalności;
 • Sytuację ekonomiczną i uwarunkowania prawne branży, w której funkcjonuje analizowany podmiot;
 • Trendy ekonomiczne w branży, w której funkcjonuje analizowany podmiot;
 • Sposoby działalności podmiotów konkurencyjnych wobec podmiotu analizowanego;
 • Zasady sporządzania raportów z analiz technicznych oraz fundamentalnych;
 • Przepisy prawa, które odnoszą się do sporządzanych analiz.
 • Wybierać istotne i ważne dane oraz informacje, pod kątem sporządzania analiz technicznych oraz fundamentalnych;
 • Analizować sytuację gospodarczą i finansową podmiotu gospodarczego;
 • Analizować sytuację sektorową wybranej branży;
 • Identyfikować i przewidywać możliwe konsekwencje stosowania bądź niestosowania przepisów i regulacji mających wpływ na wysokość akcji spółek;
 • Stosować narzędzia analityczne;
 • Sporządzać zestawienia danych;
 • Sporządzać raporty analiz technicznych oraz fundamentalnych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Oszacowywać wartość analizowanego instrumentu finansowego.

Z4

Opracowywanie prognoz finansowych oraz rekomendacji wspomagających decyzje inwestycyjne

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i konsekwencje procesu rekomendowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • Standardy rekomendowania decyzji;
 • Teorie i modele finansowe 14;
 • Zasady opracowywania prognoz finansowych;
 • Zasady opracowywania rekomendacji wspomagających decyzje inwestycyjne.
 • Identyfikować i przewidywać kierunki zachodzących zmian na rynku;
 • Rozumieć rolę analiz technicznych i fundamentalnych w procesie decyzyjnym;
 • Definiować i oceniać ryzyko związane z procesem decyzyjnym;
 • Analizować i przewidywać skutki rekomendowanych decyzji dla przyszłości podmiotu decyzyjnego;
 • Opracowywać prognozy finansowe;
 • Opracowywać rekomendacje wspomagające decyzje inwestycyjne.

Z6

Zbieranie dodatkowych informacji dla potrzeb opracowywania rekomendacji inwestycyjnych poprzez udział w spotkaniach z innymi analitykami giełdowymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i techniki nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi analitykami giełdowymi;
 • Sposoby analizowania informacji i dokumentowania spotkań z innymi analitykami giełdowymi;
 • Sytuację mikro- i makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych;
 • Zasady funkcjonowania gospodarki i rynków finansowych;
 • Metody syntezy zebranych informacji pod kątem możliwości ich zastosowania dla potrzeb opracowywania rekomendacji inwestycyjnych.
 • Nawiązywać i utrzymywać kontakty z innymi analitykami giełdowymi;
 • Brać udział w spotkaniach z innymi analitykami giełdowymi;
 • Analizować uzyskane informacje i sporządzać ze spotkań notatki;
 • Syntezować zebrane informacje pod kątem możliwości ich zastosowania dla potrzeb opracowywania rekomendacji inwestycyjnych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Administrowanie wiedzą z obszaru rynków finansowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z5, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Komentowanie i interpretowanie bieżącej koniunktury makroekonomicznej oraz poszczególnych sektorów gospodarki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sytuację mikro- i makroekonomiczną oraz sytuację na rynkach finansowych;
 • Przepisy prawa i inne regulacje obowiązujące w otoczeniu gospodarczym i rynków finansowych;
 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań uczestników rynków finansowych.
 • Monitorować zmiany zachodzące na rynku finansowym;
 • Identyfikować i przewidywać kierunki zachodzących zmian na rynku;
 • Sporządzać komentarze, interpretujące bieżącą koniunkturę.

Z5

Katalogowanie i archiwizowanie sporządzonych analiz technicznych oraz fundamentalnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady katalogowania i archiwizowania analiz technicznych oraz fundamentalnych;
 • Programy komputerowe do katalogowania informacji.
 • Gromadzić informacje z przeprowadzonych analiz technicznych oraz fundamentalnych;
 • Archiwizować informacje, z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych.

Z7

Prowadzenie szkoleń (stacjonarnych oraz internetowych) z analizy rynków finansowych dla klientów instytucji finansowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody przygotowywania prezentacji szkoleniowej;
 • Zasady prowadzenia szkoleń internetowych (webinaria).
 • Wyjaśniać zasady funkcjonowania instytucji i podmiotów na rynku;
 • Stosować teoretyczną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów;
 • Sporządzać, przedstawiać i uzasadniać raporty analityczne.

Z8

Tworzenie raportów i analiz dotyczących sytuacji makroekonomicznej, sektorowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody prezentacji i uzasadniania wniosków analitycznych;
 • Sposoby uzasadniania, argumentowania i obrony proponowanych rozwiązań i decyzji inwestycyjnych.
 • Przedstawiać i uzasadniać wnioski analityczne;
 • Uzasadniać, argumentować i bronić proponowanych rozwiązań i decyzji inwestycyjnych.

Pracownik w zawodzie analityk giełdowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z pełnioną rolą społeczną wobec potencjalnych inwestorów.
 • Postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i podejmowania działania na rzecz budowy wiarygodnego wizerunku branży analiz giełdowych.
 • Inicjowania i podtrzymywania budowy relacji interpersonalnych z inwestorami umacniających skuteczność zawodową w obszarze analiz giełdowych.
 • Podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy z zakresu rynków finansowych.
 • Oceniania i weryfikowania jakości swoich działań wykonywanych w ramach pracy zespołowej w obszarze analiz giełdowych.
 • Komunikowania się z dostawcami informacji, partnerami w procesie analitycznym oraz odbiorcami analiz.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk giełdowy.

5 4 3 2 1 0 Rozwiązywanie problemów Współpraca w zespole Komunikacja ustna Wywieranie wpływu/przywództwo Planowanie i organizowanie pracy Sprawność motoryczna Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Umiejętności matematyczne Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk giełdowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk giełdowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę