INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk giełdowy

Kod: 241301

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Analityk giełdowy może pracować w instytucjach finansowych 11 świadczących usługi z zakresu sporządzania analiz i rekomendacji, takich jak:

 • domy maklerskie 6,
 • banki komercyjne 4,
 • biura brokerskie 5,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe 19,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) 18,
 • otwarte fundusze emerytalne (OFE) 15.

Zawód analityk giełdowy może być również wykonywany w prywatnych przedsiębiorstwach, a także u inwestorów instytucjonalnych 12 oraz indywidualnych, zarówno na potrzeby wewnętrzne pracodawcy, jak i dla jego klientów.

Zapotrzebowanie na rynku pracy na zawód analityk giełdowy powinno rosnąć wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) kandydatów do pracy w zawodzie analityk giełdowy kształci się w systemie szkolnictwa wyższego na studiach I i/lub II stopnia, a także na studiach podyplomowych oraz na specjalistycznych szkoleniach.

Studia przygotowujące do pracy w zawodzie analityk giełdowy prowadzone są najczęściej na kierunku ekonomia lub pokrewnym (np. finanse i rachunkowość, przedsiębiorczość i finanse, przedsiębiorczość i inwestycje).

Osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, niezależnie od kierunku, mogą skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe studiów podyplomowych w zakresie m.in. analizy finansowej rynków i papierów wartościowych.

Kształcenie w zawodzie analityk giełdowy prowadzone jest w uczelniach publicznych i niepublicznych na terenie całego kraju.

Szkolenie

Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie analityk giełdowy w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy.

Szkolenia mogą być również oferowane przez:

 • uczelnie wyższe,
 • instytucje finansowe, Giełdę Papierów Wartościowych 9,
 • krajowe i zagraniczne instytucje szkoleniowe, w tym firmy komercyjne,
 • krajowe i zagraniczne stowarzyszenia branżowe oraz inne organizacje pozarządowe.

Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • analiz raportów okresowych spółek giełdowych,
 • metod, technik i narzędzi prowadzenia analiz,
 • modeli sporządzania wyceny,
 • doskonalenia metod i technik komunikacji interpersonalnej,
 • uzyskania dyplomu i licencji CFA (Chartered Financial Analyst, Dyplomowanego Doradcy Inwestycyjnego),
 • komunikowania się w języku angielskim,
 • metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

Ważną formą doskonalenia zawodowego w zawodzie analityk giełdowy jest samokształcenie, w tym korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie analityk giełdowy jest zróżnicowane i może wynosić do 10 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Poziom wynagrodzeń kształtuje się przy tym ramowo w sposób następujący:

 • w przypadku stanowisk z niższym poziomem wymagań (np. młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista) nie przekracza 5000 zł brutto miesięcznie,
 • na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz dużego doświadczenia zawodowego (np. kierownik zespołu) mieści się z reguły w przedziale od 4000 zł do 7000 zł brutto miesięcznie,
 • na stanowisku dyrektora mieści się z reguły w przedziale od 7000 zł do 10 000 zł brutto miesięcznie.

Osoba pracujących w zawodzie analityk giełdowy może także liczyć na pozapłacowe składniki wynagrodzenia (benefity), takie jak:

 • prywatna opieka medyczna,
 • karty sportowe, karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • telefon komórkowy,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie/NNW,
 • komputer przenośny,
 • dofinansowanie do specjalistycznych form doskonalenia zawodowego.

Na poziom wynagrodzenia analityka giełdowego ma wpływ m.in.:

 • staż pracy,
 • poziom wykształcenia,
 • znajomość języków obcych,
 • rodzaj pracodawcy (np. firma z kapitałem polskim lub zagranicznym),
 • wielkość firmy,
 • szczegółowy zakres zadań,
 • region Polski.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie analityk giełdowy możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • słabo słyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • z całkowitą dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), pod warunkiem dostosowania miejsca pracy do wózków inwalidzkich,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas pewne dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • cierpiących na padaczkę (06-E), które mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem, że ryzyko występowania ataków jest możliwe do określenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę