INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk giełdowy

Kod: 241301

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1417).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 622, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Danielewicz P.: Geometria Fibonacciego. WIG-Press, Warszawa 2006.
 • Elder A.: Sprzedaż i krótka sprzedaż. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Gabrusewicz P., Gabrusewicz W.: Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2015.
 • Grocholski Z.: Banki i rynki finansowe. Poltext, Warszawa 2016.
 • Miner R.: Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Infoinwestor, 2012.
 • Nison S.: Świece japońskie i analiza wykresów cenowych. WIG-Press, Warszawa 1996.
 • Owsiak S.: Finanse. PWE, Warszawa 2015.
 • Podolski B.: Skąd się biorą kryzysy. Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2010.
 • Pyka I.: Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Schwager J.D.: Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 2002.
 • Sierakowska D.: Świat surowców. Wydawnictwo Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2015.
 • Skousen M.: Austriacka Szkoła Ekonomii dla inwestorów. Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2012.
 • Szczypa P., Hońko S., Gos W.: ABC sprawozdań finansowych. CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Yamarone R.: Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora. Helion, Gliwice 2006.
 • Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Ziarko-Siwek U.: Giełdy kapitałowe w Europie. CeDeWu, Warszawa 2017.

Zasoby internetowe [ dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę