INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk giełdowy

Kod: 241301

2. Opis zawodu

Analityk giełdowy zajmuje się gromadzeniem, weryfikowaniem oraz analizą danych w celu przygotowywania rzetelnych analiz i rekomendacji na potrzeby podejmowania przez inwestorów giełdowych decyzji inwestycyjnych.

Opis pracy

Analityk giełdowy odpowiada za przygotowywanie wieloaspektowych analiz na potrzeby inwestowania na rynku finansowym 16 oraz za opracowywanie analiz fundamentalnych 2 spółek giełdowych 17 i analiz raportów.

Wykonując swoją pracę, monitoruje rynek akcji 1 oraz bierze udział w procesie wyceny spółek.

Analityk giełdowy w firmie odpowiada za prognozowanie i planowanie przyszłych działań związanych z giełdą. Bardzo ważnym aspektem w pracy analityka jest wiarygodność źródła, z którego czerpie informacje.

Analityków giełdowych dzieli się najczęściej na dwie kategorie:

 • sell side – analityków pracujących po stronie sprzedażowej, zatrudnionych w biurach maklerskich; ich zadaniem jest publikowanie cyklicznych rekomendacji dla inwestorów dotyczących opłacalności kupna lub sprzedaży akcji danej spółki,
 • buy side – analityków pracujących dla instytucji finansowych (np. banków, funduszy inwestycyjnych itp.) zarządzających kapitałem, który jest inwestowany na giełdzie; wypracowane przez nich rekomendacje są wykorzystywane wewnętrznie przez instytucję ich zatrudniającą.

Analityk sell side zajmuje się ograniczoną liczbą spółek. Wynika to m.in. z konieczności pisania obszernych raportów analitycznych, co zajmuje stosunkowo dużo czasu (przygotowanie solidnej analizy konkretnej spółki wymaga nawet kilku tygodni pracy). Do tego może dochodzić także przygotowywanie regularnych (np. porannych) komentarzy, dotyczących zmian zachodzących w spółce oraz branży.

Analitycy zatrudnieni po stronie buy side na ogół zajmują się większą liczbą spółek i branż. Mają więc szersze, ale jednocześnie bardziej powierzchowne spojrzenie na rynek.

Sposoby wykonywania pracy

Analityk giełdowy wykonuje pracę w relacji człowiek – dane. Zazwyczaj wykonuje analizy, posługując się różnorodnymi narzędziami oraz współpracując w różnych zespołach analitycznych.

Jego praca polega na:

 • tworzeniu zestawień i analiz związanych z raportowaniem zewnętrznym (statutowym, giełdowym dla głównego akcjonariusza lub innej spółki giełdowej),
 • analizowaniu bieżącej działalności spółek giełdowych,
 • planowaniu finansowym (współpracy przy tworzeniu planów rocznych i analizy wykonania),
 • prowadzeniu szkoleń z zakresu analiz giełdowych (dodatkowo).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Analityk giełdowy swoją pracę wykonuje w pomieszczeniach biurowych, które są dostępne tylko dla uprawnionych osób. W celu zapewnienia komfortu pracy pomieszczenie może być dodatkowo wygłuszone.

Analityk giełdowy pracuje najczęściej w pozycji siedzącej, przed ekranem komputera, zazwyczaj w pomieszczeniach klimatyzowanych, dobrze oświetlonych oraz wyposażonych w sprzęt biurowy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Analityk giełdowy w swojej pracy zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z typowym oprogramowaniem biurowym i dedykowanym oprogramowaniem specjalistycznym dla potrzeb prowadzonych analiz (np. programy statystyczne i ekonometryczne, narzędzia do analizy technicznej 3 oraz symulacji strategii inwestycyjnych),
 • bazy danych, serwisy informacyjne, branżowe,
 • oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 • komunikatory umożliwiające prowadzenie spotkań on-line,
 • telefon (smartfon), drukarkę, skaner, faks, rzutnik multimedialny oraz inne typowe urządzenia biurowe,
 • prasę i publikacje branżowe.

Organizacja pracy

Analityk giełdowy zazwyczaj pracuje samodzielnie, jednak przy złożonych analizach może pracować w zespole.

Osoby zatrudnione w zawodzie analityk giełdowy pracują w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy. Należy podkreślić, że zdarzają się sytuacje, że praca analityka giełdowego nie kończy po wyjściu z siedziby firmy, ale często również jest kontynuowana w domu, gdzie na bieżąco kontroluje m.in. notowania spółek giełdowych, by móc w odpowiednim momencie zareagować i podjąć racjonalną decyzję.

Zbieranie danych do przygotowania analizy może wymagać wyjazdów służbowych do siedziby emitenta instrumentu finansowego 10.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Analityk giełdowy może być m.in. narażony na:

 • podwyższony poziom stresu związany z koniecznością prowadzenia dynamicznych analiz i oceny informacji, presją szybkiego wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji inwestycyjnych,
 • obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na pozostawanie dłuższy czas w wymuszonej pozycji ciała,
 • niewłaściwe warunki mikroklimatyczne dotyczące oświetlenia, wilgotności i temperatury,
 • wypadki komunikacyjne związane z podróżami służbowymi,
 • znużenie, bóle głowy, problemy ze wzrokiem będące efektem pracy w zamkniętych pomieszczeniach przed ekranem komputera.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk giełdowy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność motywowania siebie,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

w kategorii cech osobowościowych

 • dbałość o jakość pracy,
 • dokładność,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 • komunikatywność,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na wydatek energetyczny praca w zawodzie analityk giełdowy zaliczana jest do prac lekkich. Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie analityk giełdowy są m.in.:

 • wszelkie dysfunkcje, które mogłyby ograniczyć możliwość swobodnego porozumiewania się, np. schorzenia strun głosowych, słaba ekspresja werbalna i wady wymowy,
 • wady i dysfunkcje narządu wzroku znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • dysfunkcje narządu słuchu znacznego stopnia, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym,
 • choroby o podłożu psychicznym uniemożliwiające pracę z ludźmi,
 • niepełnosprawność intelektualna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie analityk giełdowy wymagane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie analityk giełdowy ułatwia posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku ekonomia lub pokrewnym (np. finanse i rachunkowość, przedsiębiorczość i finanse, przedsiębiorczość i inwestycje) i odpowiednio tytułu licencjata lub magistra,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie analizy finansowej rynków i papierów wartościowych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie analityk giełdowy są m.in.:

 • suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 • licencja maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego lub agenta firmy inwestycyjnej 8,
 • dyplom i licencja CFA (Chartered Financial Analyst, Dyplomowany Doradca Inwestycyjny) 7,
 • zaświadczenia potwierdzające udział w specjalistycznych szkoleniach, np. w zakresie analizy danych,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym (minimum poziom B2, tj. udokumentowanie posiadania umiejętności swobodnego komunikowania się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego),
 • prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie analityk giełdowy ma możliwość m.in.:

 • rozpocząć pracę od stanowiska stażysty / praktykanta i wykonywać zadania wspomagające zespół analityczny, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na stanowisko młodszego analityka – starszego analityka – zarządzającego aktywami,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, przy posiadaniu zdolności i umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze, np. dyrektora departamentu zarządzania aktywami,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie / szkolenie w zawodach pokrewnych (np. doradca inwestycyjny lub doradca finansowy),
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie analityk giełdowy nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Uczelnie wyższe:

 • poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra na kierunku ekonomia lub pokrewnym (np. finanse i rachunkowość, przedsiębiorczość i finanse, przedsiębiorczość i inwestycje),
 • wydają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie analizy finansowej rynków i papierów wartościowych.

CFA Institute, jako stowarzyszenie zrzeszające specjalistów ds. zarządzania inwestycjami, wydaje dyplom i licencje CFA (Chartered Financial Analyst). Prawo do posługiwania się tytułem CFA uzyskują osoby, które pomyślnie zaliczą egzaminy na trzech następujących po sobie poziomach (Level 1, Level 2 oraz Level 3) oraz wykażą się czteroletnim doświadczeniem w pracy związanej z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Weryfikacja wiedzy odbywa się stopniowo, poprzez trzy kolejne etapy egzaminacyjne. Kandydat może przystąpić w ciągu roku kalendarzowego wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Egzaminy odbywają się w wybranych centrach egzaminacyjnych na całym świecie.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk giełdowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Doradca inwestycyjny

241203

Analityk finansowy

241306

Analityk inwestycyjny

241311

Analityk biznesowy

242112

Makler papierów wartościowych

331102

Makler giełd towarowych

332401

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę