INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Andragog

Kod: 235101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie andragog wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i oczekiwań różnych odbiorców.
 • Z2 Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej osób dorosłych.
 • Z3 Motywowanie dorosłych do zdobywania i poszerzania wiedzy.
 • Z4 Gromadzenie wiedzy i prowadzenie badań empirycznych ukierunkowanych na edukację dorosłych.
 • Z5 Przygotowanie specjalistów z innych dziedzin w zakresie prowadzenia kształcenia dorosłych i upowszechnienia wiedzy.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wspieranie rozwoju osób dorosłych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i oczekiwań różnych odbiorców

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań osób dorosłych;
 • Sposoby analizowania możliwości, umiejętności oraz procesy poznawcze osób dorosłych;
 • Rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym;
 • Zależności wynikające ze struktur społecznych (organizacyjnych), w których funkcjonują osoby dorosłe;
 • Uwarunkowania kulturowe procesów edukacyjnych osób dorosłych;
 • Uwarunkowania psychologiczne procesu kształcenia osób dorosłych.
 • Analizować, interpretować oraz projektować strategie działań dla osób dorosłych w oparciu o metody wspomagania rozwoju;
 • Analizować procesy poznawcze osób dorosłych;
 • Diagnozować i rozpoznawać specjalne potrzeby i oczekiwania dorosłych odbiorców w oparciu o rozwój jednostki;
 • Projektować szkolenie zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i strukturami społecznymi osób dorosłych;
 • Diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności osób dorosłych oraz projektować i realizować programy kształcenia zgodnie z uwarunkowaniami procesów edukacyjnych;
 • Planować pracę z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb psychologicznych dorosłych odbiorców.

Z2

Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej osób dorosłych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy andragogiki, psychologii i zasady projektowania procesu dydaktycznego;
 • Zasady przygotowywania materiałów dydaktycznych;
 • Cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, terapeutycznych, kulturowych i pomocowych pracujących na rzecz osób dorosłych;
 • Procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłócenia;
 • Metody prowadzenia zajęć dla osób dorosłych (konwencjonalne i niekonwencjonalne);
 • Nowoczesne technologie i aktywizujące metody pracy z dorosłymi.
 • Planować działalność edukacyjną dorosłych w oparciu o podstawy andragogiki i psychologii;
 • Opracowywać materiały dydaktyczne tak, aby wspierały proces kształcenia osób dorosłych;
 • Korzystać ze wsparcia instytucji edukacyjnych, terapeutycznych, kulturowych i pomocowych pracujących na rzecz osób dorosłych;
 • Komunikować się z odbiorcami w klarowny i prawidłowy sposób;
 • Dobierać metody prowadzenia zajęć do możliwości dorosłych uczestników;
 • Wykorzystywać w procesie kształcenia nowoczesne technologie oraz aktywizujące metody pracy z uczącym się dorosłym.

Z3

Motywowanie dorosłych do zdobywania i poszerzania wiedzy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Teorie i typy motywacji oraz rodzaje motywatorów osób dorosłych;
 • Potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego osób dorosłych;
 • Zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju;
 • Ofertę usług edukacyjnych w zakresie rozwoju zawodowego osób dorosłych;
 • Zasady utrzymywania konstruktywnego stanu poznawczego niezbędnego do skutecznego pełnienia roli nauczyciela (np. metody panowania nad niepokojem, potrzebą uznania, uwalnianiem myśli i emocji związanych z wcześniejszymi zdarzeniami itp.);
 • Reguły i techniki wspierające twórcze myślenie.
 • Motywować dorosłych odbiorców za pomocą różnorodnych technik;
 • Promować ideę edukacji ustawicznej;
 • Identyfikować u osób dorosłych głównie silne strony oraz główne obszary uczenia się i rozwoju w celu ustalenia ścieżki ich rozwoju;
 • Prowadzić marketing usług rozwojowych 7 i poszerzających indywidualną aktywność edukacyjną dorosłych w różnych grupach wiekowych;
 • Panować nad własnymi emocjami i kształtować wiarę we własne możliwości działania i wartość osobistą osób dorosłych;
 • Stosować techniki wspierające twórcze myślenie.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykorzystywanie i rozwijanie wiedzy z dziedziny andragogiki obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Gromadzenie wiedzy i prowadzenie badań empirycznych ukierunkowanych na edukację dorosłych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Terminologię używaną w andragogice i jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 • Pojęcia wychowania 8 i kształcenia, ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy;
 • Zasady projektowania i prowadzenia badań w andragogice;
 • Podstawowe zasady metodologii badań naukowych w dziedzinie andragogiki;
 • Uwarunkowania prawne i polityczno-oświatowe edukacji dorosłych w kraju oraz Unii Europejskiej;
 • Trendy światowe w rozwoju edukacji dorosłych.
 • Korzystać z wiedzy teoretycznej z zakresu andragogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zagadnień edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i pomocowych;
 • Posługiwać się pojęciami wychowania i kształcenia w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych;
 • Projektować i prowadzić badania diagnostyczne w praktyce andragogicznej, dostosowane do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne;
 • Prowadzić badania służące celom naukowym oraz praktyce;
 • Gromadzić wiedzę na temat systemu kształcenia osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej;
 • Wykorzystywać najnowsze trendy w rozwoju edukacji dorosłych.

Z5

Przygotowanie specjalistów z innych dziedzin w zakresie prowadzenia kształcenia dorosłych i upowszechnienia wiedzy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Uwarunkowania pedagogiczne uczenia się osób dorosłych (teorie uczenia się dorosłych);
 • Formy i metody kształcenia dorosłych;
 • Procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłócenia;
 • Kompetencje osób uczestniczących w procesach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturowych, pomocowych i terapeutycznych.
 • Wyjaśniać innym specjalistom istotę, funkcję i przebieg procesu kształcenia dorosłych;
 • Prowadzić szkolenia dla zespołów specjalistów dotyczące doboru form i metod kształcenia dorosłych oraz upowszechnienia wiedzy;
 • Udzielać specjalistom informacji na temat komunikacji interpersonalnej;
 • Wspomagać w zakresie merytorycznym i metodycznym różnych specjalistów uczestniczących w procesach edukacyjnych, komunikacyjnych, wychowawczych i innych.

Pracownik w zawodzie andragog powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnej pracy związanej z prowadzeniem usług edukacji dorosłych.
 • Podejmowania samodzielnych działań i współpracy z innymi specjalistami, działami i instytucjami w zakresie andragogiki.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji działania własnego w zakresie realizacji zadań zawodowych właściwych dla andragogiki.
 • Przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności oraz standardów etycznych i norm zawodowych.
 • Poszukiwania optymalnych rozwiązań w działalności andragogicznej i dbania o utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami oraz klientami.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania i podwyższania swoich kwalifikacji.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu andragog.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu andragog

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie andragog nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę