INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Andragog

Kod: 235101

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Andragog jest zawodem powszechnie wykonywanym we wszystkich regionach kraju. Najczęściej osoby pracujące w tym zawodzie znajdują zatrudnienie jak coach 2, a także w organizacjach samorządowych, placówkach oświatowych, instytucjach pozarządowych, placówkach edukacji dorosłych, instytucjach związanych z pracą oraz placówkach kultury. Zazwyczaj są to:

 • podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, w tym:
  • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
  • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
  • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • szkoły wyższe,
 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • domy kultury,
 • działy szkoleń i rozwoju w przedsiębiorstwach,
 • firmy szkoleniowe,
 • fundacje, stowarzyszenia, kluby i inne organizacje pozarządowe,
 • niepubliczne instytucje edukacyjne, np. Zakłady Doskonalenia Zawodowego,
 • ośrodki szkoleniowe zakładów pracy,
 • placówki kulturalno-oświatowe, np. muzea, ośrodki animacji kultury,
 • redakcje portali edukacyjnych,
 • wydziały / departamenty edukacji w jednostkach administracji publicznej.

Obecnie (2018 r.) zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie rośnie, co jest spowodowane m.in. dużą liczbą programów aktywizujących osoby dorosłe i starsze, podnoszeniem kwalifikacji w celu utrzymania się na rynku pracy, dostępnością kursów i szkoleń. Zwiększeniu zapotrzebowania na adragogów sprzyjają też zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w zawodzie andragog kształcenie prowadzi się w szkołach wyższych na różnych kierunkach związanych z pedagogiką i andragogiką. W celu pogłębienia wiedzy z obszaru nauczania osób dorosłych andragodzy mogą odbyć studia podyplomowe i/lub studia doktoranckie.

Szkolenie

W zawodzie andragog niezwykle istotne jest doświadczenie praktyczne oraz ciągłe podnoszenie własnych kompetencji zawodowych. Możliwe jest to poprzez:

 • udział w szkoleniach i kursach (realizowanych przez firmy komercyjne, organizacje zawodowe i profesjonalne oraz szkoły wyższe, które potwierdzają uzyskane kompetencje odpowiednimi certyfikatami),
 • udział w konferencjach, seminariach, sympozjach tematycznych,
 • udział w projektach dedykowanych dla osób dorosłych oraz w spotkaniach andragogów i wymianie dobrych praktyk,
 • uczestnictwo w organizacjach profesjonalnych specjalizujących się w określonych zakresach tematycznych,
 • samokształcenie (korzystanie ze specjalistycznej literatury, czasopism branżowych, webinariów, grup dyskusyjnych na portalach społecznościowych i innych otwartych zasobów edukacyjnych).

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie andragog wynosi średnio 3300 zł brutto miesięcznie, natomiast połowa pracowników w tym zawodzie otrzymuje wynagrodzenie w granicach od 2600 zł do 4100 zł brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących ten zawód uzależniony jest m.in. od:

 • posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 • regionu Polski,
 • zajmowanego stanowiska,
 • typu pracodawcy,
 • typu umowy.

Na wyższe zarobki mogą liczyć osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi i realizując projekty dotyczące edukacji dorosłych.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie andragog możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę