INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Andragog

Kod: 235101

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (t.j. Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Aleksander T.: Andragogika. Podręcznik akademicki. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2013.
 • Boczukowa B.: Jak kształcić dorosłych – refleksje andragoga. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Carr D.: Professional and personal values and virtues in education and teaching. Oxford Review of Education, 2006.
 • Horyń W., Maciejewski J. (red.): Nauczyciel andragog we współczesnym świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Maciejewski J.: Nauczyciel andragog na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • Symela K.: Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009.
 • Tomiło J.: O wychowaniu dorosłych. Szkice i rozważania. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę