INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Andragog

Kod: 235101

2. Opis zawodu

Andragog planuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dorosłych oraz realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Do jego obowiązków należy także analizowanie systemów kształcenia dorosłych oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.

Opis pracy

Andragog prowadzi z dorosłymi wielostronną działalność edukacyjną (informacyjną, instruktażową, doradczą, konsultacyjną, mediacyjną, wychowawczą, terapeutyczną, kulturalną i inną), mającą na celu:

 • wspieranie w zrozumieniu ich sytuacji życiowej i wskazywanie czynników ją wyznaczających,
 • podsumowanie i objaśnianie możliwych do osiągnięcia celów życiowych i kompetencji, które uznawane są przez nich za niezbędne.

Osoba wykonująca ten zawód oferuje osobom dorosłym pomoc w świadomym i autonomicznym korzystaniu z wartości edukacji. Ponadto doradza im w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań niezbędnych w złożonych sytuacjach życiowych i zmieniającej się rzeczywistości. Andragog gromadzi wiedzę na temat systemu kształcenia w Polsce (edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i pozaszkolnej na wszystkich poziomach kształcenia) oraz na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem misji i celów kształcenia ustawicznego 5. Może prowadzć badania empiryczne służące celom naukowym i praktyce: edukacji ustawicznej w Polsce i za granicą ukierunkowanej na kształcenie dorosłych, edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się dorosłych, w tym samokształcenia dorosłych oraz przygotowuje publikacje naukowe i popularno-naukowe z zakresu edukacji dorosłych.

Andragog planuje działalność edukacyjną w różnorodnych firmach, instytucjach i organizacjach, uwzględniając indywidualną sytuację życiową i potrzeby uczestników; opracowuje i przeprowadza ewaluację 4 krótko- i długoterminowych planów rozwojowych, zarówno dla grup pracowników, jaki odbiorców indywidualnych. Dodatkowo opracowuje także programy i materiały szkoleniowe i przygotowuje środki dydaktyczne, kierując się zasadami uczenia osób dorosłych.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie andragog wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • gromadzeniu wiedzy o systemie edukacji dorosłych w Polsce na wszystkich poziomach kształcenia,
 • prowadzeniu badań empirycznych ukierunkowanych na kształcenie dorosłych,
 • diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i oczekiwań różnych grup dorosłych odbiorców,
 • wykorzystywaniu w procesie kształcenia dorosłych nowoczesnych technologii oraz zróżnicowanych metod pracy (np. wykładów, dyskusji, ćwiczeń, obserwacji, pokazów, eksperymentów),
 • wspieraniu i wdrażaniu ludzi dorosłych do samokształcenia przez udzielanie wskazówek metodycznych i tworzenie instytucjonalnych i organizacyjnych warunków do samokształcenia,
 • realizowaniu projektów edukacyjnych upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem mediów i infrastruktury środowiska lokalnego,
 • motywowaniu dorosłych do zdobywania i poszerzania wiedzy (ogólnej i zawodowej),
 • inspirowaniu instytucji, firm i organizacji pozarządowych oraz samorządów do podejmowania działań edukacyjnych oraz wprowadzania celów edukacyjnych osób dorosłych do strategii ich działania,
 • promowaniu idei edukacji ustawicznej i prowadzeniu marketingu usług edukacyjnych poszerzających indywidualną aktywność edukacyjną dorosłych w różnych grupach wiekowych,
 • prowadzeniu działalności naukowo-dydaktycznej i popularyzatorskiej wśród specjalistów z innych dziedzin w zakresie umiejętności kształcenia dorosłych i upowszechnienia wiedzy z uwzględnieniem znajomości specyfiki rozwoju człowieka dorosłego,
 • przygotowywaniu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu zagadnienia edukacji dorosłych,
 • przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji procesu nauczania dorosłych oraz ocenianiu efektów uczenia się.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Andragog pracuje przede wszystkim w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych, mieszczących się w różnego rodzaju placówkach kształcenia i szkolenia osób dorosłych. Pomieszczenia te z reguły wyposażone są w komputer i inne urządzenia multimedialne ułatwiające prowadzenie zajęć (np. głośniki, rzutnik multimedialny itp.). Pomieszczenia, gdzie andragog wykonuje pracę, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz systemy klimatyzacyjne.

Pracownik w tym zawodzie wykonuje swoje zadania także w salach konferencyjnych i seminaryjnych podczas prowadzenia wystąpień i prezentacji, może również prowadzić zajęcia w trybie zdalnym, z wykorzystaniem informatycznych platform edukacyjnych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Andragog w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer stacjonarny i/lub mobilny z typowym oprogramowaniem biurowym lub dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym przygotowywanie prezentacji, zbieranie materiałów i danych niezbędnych do planowania i realizacji pracy,
 • zestaw multimedialny do prezentacji,
 • oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej oraz pracy zdalnej,
 • typowe urządzenia biurowe, takie jak: drukarka, rzutnik, ksero, faks, skaner,
 • telefon stacjonarny i komórkowy.

Organizacja pracy

Andragog na ogół organizuje swoją pracę samodzielnie, przygotowując koncepcje i plany zajęć oraz treści i materiały dydaktyczne.

Praca andragoga wymaga częstych i intensywnych kontaktów z ludźmi. Są to m.in. rozmowy indywidualne, dyskusje grupowe, konsultacje, obserwacje, sytuacje doradcze.

W zależności od miejsca i formy zatrudnienia, andragog pracuje w stałych lub zmiennych godzinach pracy. W przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w ramach umowy o pracę, andragog zwykle realizuje swoje zadania w ramach ośmiogodzinnego dnia pracy od poniedziałku do piątku. Ze względu na specyfikę pracy (np. udział w konferencjach, seminariach, warsztatach itp.) osoba ta może czasami wykonywać zadania zawodowe także w dni wolne oraz w godzinach niestandardowych.

Godziny pracy osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych bywają nieregularne i są uzależnione od stopnia złożoności i terminu realizacji danego zlecenia. Z tego względu może się zdarzyć, że praca andragoga będzie wykonywana dłużej niż przez 8 godzin w ciągu dnia, a nawet w dni ustawowo wolne od pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie andragog związane jest z występowaniem sytuacji stresogennych wywołanych intensywnymi kontaktami z ludźmi oraz odpowiedzialnością zawodową. Pracownik w tym zawodzie może być narażony m.in. na zagrożenia:

 • psychofizyczne (agresywne zachowanie osób dorosłych),
 • obciążenia kręgosłupa związane z pracą biurową,
 • przewlekłe schorzenia narządów mowy,
 • zaburzenia emocjonalne spowodowane częstymi i powtarzającymi się sytuacjami stresowymi.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód andragog ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • predyspozycje do pracy z osobami dorosłymi,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów w zakresie edukacji osób dorosłych,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność motywowania uczestników edukacji dorosłych,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • empatia,
 • autoprezentacja,
 • operatywność i skuteczność,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • niezależność,
 • odporność emocjonalna,
 • tolerancyjność,
 • ekspresyjność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • ciekawość poznawcza,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • wysoka kultura osobista,
 • dążenie do osiągania celów,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • zainteresowania naukowe,
 • zainteresowania społeczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca andragoga pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. W tym zawodzie wymagana jest ogólna sprawność fizyczna, dobry słuch i wzrok oraz sprawność rąk i palców. Jednakże występuje w niej znaczne obciążenie umysłowe związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, motywowaniem i przekonywaniem uczących się – osób dorosłych.

Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie andragog są m.in. wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcie i utrudniające komunikację. Również wady wymowy, takie jak na przykład jąkanie, ograniczają możliwość podjęcia pracy w tym zawodzie. W związku z wymogiem znacznej mobilności, zawód andragoga mogą wykonywać osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, która jednak nie uniemożliwia swobodnego przemieszczania się.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie andragog preferowane jest ukończenie pedagogicznych studiów I i II stopnia w zakresie pedagogiki, specjalizacji andragogicznej 1, edukacji dorosłych i pokrewnych (edukacji dorosłych z gerontologią, edukacji dorosłych z coachingiem 3, edukacji ustawicznej z andragogiką, edukacji ustawicznej itp.).

Pracę andragoga mogą podejmować również osoby, które ukończyły kształcenie na poziomie wyższym (preferowane kierunki: psychologia, socjologia) oraz podyplomowe studia w zakresie andragogiki lub edukacji dorosłych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu andragog preferowane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia labo studiów podyplomowych na kierunku andragogika.

Przez pracodawców cenione jest również posiadanie:

 • udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie andragogiki, coachingu, gerontologii, edukacji dorosłych,
 • certyfikatu ukończenia dedykowanych kursów kwalifikacyjnych np. trenera andragoga, doradcy zawodowego,
 • certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie andragogiki, edukacji osób dorosłych, coachingu itp.,
 • potwierdzonej certyfikatem znajomości języka obcego (preferowany język angielski, poziom B2).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Dla pracownika w zawodzie andragog pracującego w placówkach niepublicznych możliwość awansu zawodowego uzależniona jest od wielkości danej placówki, a także obowiązującej w niej struktury organizacyjnej. Pracownik w tym zawodzie może budować swoją karierę w kierunku eksperckim lub menedżerskim. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku kolejne zdobywane kompetencje pozwolą na kontynuowanie kariery w ramach jednej komórki organizacyjnej bądź przechodzenie do innych jednostek wewnątrz placówki, a także pomiędzy nimi.

W placówkach oświatowych 6 andragog może rozpocząć swoją karierę zawodową od stanowiska nauczyciela, a następnie awansować na stanowiska:

 • wykładowcy,
 • kierownika jednostki organizacyjnej,
 • dyrektora danej placówki.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie otwiera przed andragogiem możliwość kontynuowania kariery zawodowej na stanowiskach menedżerskich.

Natomiast ukończenie studiów doktoranckich np. w obszarze nauk społecznych otwiera ścieżkę kariery naukowej zgodnie z przepisami o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Andragog pracujący w jednostkach administracji publicznej ma możliwość awansu zawodowego według szczebli i hierarchii obowiązujących w danej instytucji.

Pracownik w tym zawodzie może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Osoba wykonująca zawód andragog ma możliwość:

 • potwierdzania kompetencji zawodowych w instytucjach edukacji formalnej (uczelnie wyższe, instytucje naukowe) uzyskując dyplom ukończenia studiów I i II stopnia z zakresu pedagogiki, socjologii lub psychologii,
 • otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu edukacji dorosłych, andragogiki, coachingu, gerontologii.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie andragog może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Ewaluator programów edukacji

235102

Metodyk edukacji na odległość

235103

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

235104

Nauczyciel doradca metodyczny

235105

Nauczyciel instruktor

235106

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235915

Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

235920

Pedagog

235921

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę