INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Audytor środowiskowy

Kod: 213301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie audytor środowiskowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Inicjowanie działań związanych z audytem.
 • Z2 Zapoznawanie się z profilem działalności i dokumentacją audytowanej instytucji, z uwzględnieniem kryteriów danego audytu oraz przygotowanie planu audytu środowiskowego.
 • Z3 Prowadzenie spotkań otwierających 25 i zamykających 26 audyt środowiskowy.
 • Z4 Gromadzenie i weryfikowanie informacji oraz dowodów z audytu, z zachowaniem zasad BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz zasad poufności.
 • Z5 Analizowanie i ocenianie stosowania przez audytowanego wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym.
 • Z6 Opracowywanie i przekazywanie raportu z audytu środowiskowego, w tym wniosków dotyczących mocnych stron i obszarów do doskonalenia w audytowanej organizacji.
 • Z7 Ocenianie realizacji działań poaudytowych 12.
 • Z8 Planowanie i organizowanie pracy zespołu wykonującego audyt środowiskowy.
 • Z9 Nadzorowanie i koordynowanie prac realizowanych w ramach audytu środowiskowego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie audytów środowiskowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Inicjowanie działań związanych z audytem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i techniki audytowania (w zaawansowanym stopniu);
 • Zasady etyki w pracy audytora środowiskowego.
 • Nawiązywać pierwszy kontakt z audytowanym w celu potwierdzenia wykonalności audytu i pozyskania zaufania audytowanego;
 • Pozyskiwać odpowiednie informacje konieczne do zaplanowania i przeprowadzenia audytu;
 • Zapewniać adekwatną współpracę z audytowanym;
 • Zapewniać zabezpieczenie przez audytowanego odpowiedniego czasu i zasobów koniecznych do przeprowadzenia audytu.

Z2

Zapoznawanie się z profilem działalności i dokumentacją audytowanej instytucji, z uwzględnieniem kryteriów danego audytu oraz przygotowanie planu audytu środowiskowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne dotyczące audytowanej jednostki organizacyjnej, a także inne wymagania i normy odnoszące się do przyjętych kryteriów audytu;
 • Dokumentację, jaką powinien posiadać audytowany, wynikającą z wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym;
 • Etapy prac audytowych i zasady ich planowania;
 • Ryzyka środowiskowe oraz ryzyka związane z audytem, jakie mogą występować u audytowanego;
 • Zasady i techniki przeprowadzania audytów środowiskowych.
 • Identyfikować i analizować dokumentację dotyczącą audytowanego wynikającą z wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym;
 • Opracowywać plan audytu środowiskowego, uwzględniając cele środowiskowe 9, kryteria audytu i ramy czasowe audytu oraz audytowane obszary;
 • Uzgadniać plan audytu środowiskowego z audytowanym;
 • Oceniać ryzyka związane z audytem.

Z3

Prowadzenie spotkań otwierających i zamykających audyt środowiskowy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizacji spotkań otwierających i zamykających audyt środowiskowy;
 • Sposoby komunikacji z uczestnikami spotkań.
 • Organizować spotkanie otwierające oraz zamykające audyt środowiskowy;
 • Komunikować się z uczestnikami spotkań, z poszanowaniem kultury audytowanej organizacji i osób w niej zatrudnionych.

Z4

Gromadzenie i weryfikowanie informacji oraz dowodów z audytu, z zachowaniem wymaganych przez audytowanego zasad BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz zasad poufności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki audytowania;
 • Zasady identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych (rozumianych jako elementy działań organizacji, jej wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem);
 • Metody oceny oddziaływania na środowisko 20 audytowanej organizacji lub instalacji, w tym m.in. metody oceny i sposoby monitorowania jakości wód, ścieków, gleby, emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu;
 • Metody zapobiegania zanieczyszczeniom i innym negatywnym oddziaływaniom na środowisko oraz ich ograniczania i kontroli.
 • Prowadzić audyt środowiskowy w wyznaczonych ramach czasowych, dla osiągnięcia wyznaczonego celu;
 • Dobierać i stosować odpowiednie techniki audytowania;
 • Rozpoznawać rzeczywisty lub potencjalny wpływ na środowisko 30 audytowanej instytucji;
 • Oceniać adekwatność i kompletność zidentyfikowanych aspektów środowiskowych (w tym znaczących aspektów środowiskowych 34) związanych z prowadzoną działalnością audytowanego oraz wprowadzanymi na rynek produktami;
 • Identyfikować potencjalne sytuacje awaryjne oraz oceniać istniejące procedury dotyczące zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków;
 • Identyfikować metody zapobiegania zanieczyszczeniom, ich ograniczania i kontroli oraz oceniać adekwatność ich stosowania;
 • Komunikować się na wszystkich poziomach audytowanej organizacji z poszanowaniem kultury organizacji i osób w niej zatrudnionych;
 • Przestrzegać zasad tajemnicy przedsiębiorstwa, poufności danych audytowanego.

Z5

Analizowanie i ocenianie stosowania przez audytowanego wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska mające zastosowanie w poszczególnych instytucjach;
 • Inne wymagania związane z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym, mające zastosowanie w audytowaniu różnych instytucji.
 • Analizować i oceniać audytowanego w zakresie spełniania obowiązków wynikających z wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym.

Z6

Opracowywanie i przekazywanie raportu z audytu środowiskowego, w tym wniosków dotyczących mocnych stron i obszarów do doskonalenia w audytowanej organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady raportowania audytów środowiskowych;
 • Zasady opracowywania wyników audytu środowiskowego w formie graficznej.
 • Opracowywać raport z audytu środowiskowego, formułując jego treść w sposób zrozumiały dla audytowanego;
 • Tworzyć tabele, wykresy, schematy w celu pełniejszego zobrazowania rezultatów audytu;
 • Formułować wnioski na podstawie rezultatów audytu.

Z7

Ocenianie realizacji działań poaudytowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Efekty działalności środowiskowej;
 • Zasady i metody oceniania działań poaudytowych oraz ich dokumentowania.
 • Oceniać efekty działalności środowiskowej audytowanego;
 • Oceniać skuteczność podjętych działań poaudytowych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Koordynowanie prac zespołu audytującego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Planowanie i organizowanie pracy zespołu wykonującego audyt środowiskowy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania pracy zespołów audytujących;
 • Zadania i obowiązki audytora wiodącego w audycie środowiskowym.
 • Dobierać członków zespołu audytującego do przeprowadzenia audytu środowiskowego;
 • Planować pracę zespołów audytujących;
 • Organizować pracę zespołów audytujących.

Z9

Nadzorowanie i koordynowanie prac realizowanych w ramach audytu środowiskowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Podstawowe zasady komunikacji i negocjacji.
 • Koordynować i prowadzić spotkanie otwierające i zamykające audyt środowiskowy w roli audytora wiodącego;
 • Komunikować się z zespołem audytującym oraz z otoczeniem;
 • Zarządzać pracą zespołu audytującego z zachowaniem zasad BHP i ochrony ppoż., monitorować i nadzorować pracę audytorów, w odniesieniu do planu audytu oraz ewentualnych nowych okoliczności;
 • Koordynować współpracę w zespole audytującym oraz współpracę ze zlecającym audyt środowiskowy;
 • Rozwiązywać nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach audytowania, w tym m.in. prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty wynikłe w trakcie realizacji prac audytowych;
 • Koordynować opracowywanie przez zespół audytujący wniosków z audytu środowiskowego (np. mocne strony audytowanej instytucji oraz obszary wymagające doskonalenia);
 • Samodzielnie planować własne uczenie się w obszarze umiejętności zarządzania ludźmi.

Pracownik w zawodzie audytor środowiskowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań, w tym za sformułowane wnioski z audytu 29 oraz za zachowanie poufności ujawnionych mu danych i informacji.
 • Upowszechniania wzorów właściwego zarządzania środowiskowego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 35, w miejscu pracy i poza nim.
 • Oceniania pracy własnej i zespołu audytującego w sposób krytyczny i odpowiedzialny.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności.
 • Wykazywania empatii i asertywności pozwalającej na wspieranie procesów negocjacyjnych.
 • Pełnienia roli odpowiedzialnego negocjatora w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych.
 • Radzenia sobie ze stresem (np. w relacjach z przełożonymi/zleceniodawcami, audytowanymi pracownikami instytucji itp.).

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu audytor środowiskowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu audytor środowiskowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie audytor środowiskowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę