INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Audytor środowiskowy

Kod: 213301

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Audytor środowiskowy może znaleźć pracę w:

 • jednostkach certyfikujących (w szczególności w przypadku posiadania uprawnień do prowadzenia audytów zewnętrznych),
 • firmach usługowo-doradczych,
 • różnego rodzaju firmach i organizacjach np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których istnieje potrzeba nadzorowania kwestii środowiskowych (niezależnie od ich formy prawnej, formy własności itp.),
 • instytucjach publicznych zajmujących się ochroną środowiska (wydziałach, działach odpowiedzialnych za ochronę środowiska jednostek administracji publicznej różnych szczebli), w szczególności jeśli posiadają systemy zarządzania środowiskowego; mogą to być:
  • urzędy marszałkowskie,
  • inspektoraty ochrony środowiska,
  • urzędy miast i gmin.

Zazwyczaj audytor wewnętrzny jest osobą zatrudnioną w instytucji, w której prowadzi audyty. Często jest to dodatkowa funkcja, którą sprawuje np. jako specjalista ochrony środowiska lub osoba pracująca w pokrewnym mu zawodzie.

Audytor zewnętrzny może być zatrudniony w instytucji (np. doradczej, certyfikującej, przedsiębiorstwie), często jednak jest zatrudniany na zlecenia – do wykonywania poszczególnych audytów.

Audytor może także prowadzić własną działalność, oferując wybrane rodzaje audytów w ramach własnych usług (np. audyty formalnoprawne, audyty wewnętrzne – np. w ramach outsourcingu środowiskowego 21).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Wykształcenie potrzebne w zawodzie audytora środowiskowego umożliwiają uczelnie wyższe zarówno publiczne, jak i prywatne w ramach kształcenia formalnego, np. na kierunkach inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Szkolenie

Na rynku dostępna jest szeroka oferta instytucji szkoleniowych i stowarzyszeń branżowych organizujących szkolenia:

 • umożliwiające uzupełnienie ogólnych kompetencji audytora środowiskowego (z różnych obszarów tematyki ochrony środowiska, norm dotyczących zarządzania środowiskowego),
 • umożliwiające zdobycie kompetencji przydatnych w samym audytowaniu, np. szkolenia, obejmujące tematykę obowiązków nałożonych przez poszczególne ustawy z obszaru ochrony środowiska na użytkowników środowiska,
 • kursy na audytora wewnętrznego-środowiskowego lub systemu zintegrowanego.

Przykładowe nazwy szkoleń/kursów:

 • W zakresie prowadzenia audytów: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego, Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania, Audytor wiodący systemu zarządzania środowiskowego;
 • W zakresie pozostałych kompetencji przydatnych audytorowi środowiskowemu w jego pracy: Wymagania normy ISO 14001, Kompendium przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz bateriach i akumulatorach, Obowiązki wynikające z ustawy Prawo wodne, Obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska itp.

Jednostki certyfikujące w miarę swoich potrzeb szkolą audytorów zewnętrznych do przeprowadzania w ich imieniu audytów zewnętrznych (inaczej: audytów trzeciej strony).

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Informacje o zarobkach audytora środowiskowego są trudno dostępne. Według informacji dostępnych w źródłach internetowych, audytor środowiskowy zarabia przeciętnie 3000 zł netto (przykładowa kwota brutto przy umowie o pracę: 4210 zł). Portal nie podaje, jaki rodzaj zatrudnienia i audytów został objęty badaniem.

Zarobek audytora środowiskowego wewnętrznego można porównać z zarobkami specjalisty ochrony środowiska lub kontrolera jakości. Osoby pracujące w firmach z wdrożonymi systemami zarządzania są audytorami zintegrowanego systemu, obejmującego obowiązki audytora środowiskowego, audytora jakości i/lub BHP. Według informacji dostępnych w źródłach internetowych najczęściej spotykane wynagrodzenie (mediana) specjalisty ochrony środowiska wynosi aktualnie (2018 r.) ok. 4500 zł brutto (zarobki wahają się w granicach 4000-9000 zł brutto), a kontrolera jakości ok. 3800 zł brutto. Wyższe miesięczne wynagrodzenie może osiągnąć audytor środowiskowy, który realizuje audyty zewnętrzne. Stawki wynagrodzeń za dzień audytowy zaczynają się od około 1000 zł.

Należy zwrócić uwagę, że zarobki w zawodzie audytor środowiskowy mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności m.in. od:

 • rodzaju wykonywanych audytów (wewnętrzne/zewnętrzne),
 • rodzaju/typu jednostki organizacyjnej zatrudniającej audytora (stawki wynagrodzeń mogą istotnie różnić się u różnych audytujących 8),
 • wielkości audytowanej jednostki organizacyjnej,
 • branży, zakresu audytu, złożoności procesów audytowanego,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • regionu Polski,
 • stażu pracy, doświadczenia.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie audytor środowiskowy możliwe jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się;
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania precyzyjnych czynności;
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest odpowiednio skorygowana szkłami optycznymi lub kontaktowymi zapewniającymi ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę