INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Audytor środowiskowy

Kod: 213301

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Aspekt środowiskowy

Element działań lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

2. Audyt środowiskowy

Okresowy proces kontroli i oceny zgodności audytowanej jednostki organizacyjnej z określonymi wymaganiami (stanowiącymi kryteria danego audytu). Może być wykonywany na potrzeby wewnętrzne danej instytucji (audyt wewnętrzny, np. dla zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi lub standardem dotyczącym systemów zarządzania środowiskowego) przez kontrahenta (dla zapewnienia spełnienia stawianych mu wymagań)

Audyt może być radianowy przez jednostkę certyfikującą (dla stwierdzenia możliwości nadania lub przedłużenia certyfikatu – np. zgodności z wymaganiami normy ISO 14001).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

3. Audyt wewnętrzny

Audyt prowadzony przez samą organizację lub w jej imieniu przez stronę zewnętrzną.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

4. Audyt zewnętrzny

Audyt prowadzony przez stronę zewnętrzną obejmują audyty strony drugiej i strony trzeciej. Audyty strony drugiej są przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci lub inne osoby występujące w ich imieniu. Audyty trzeciej strony przeprowadzane są przez niezależne organizacje audytujące, np. jednostki certyfikujące.

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012

5. Audytor

Osoba, która przeprowadza audyt.

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012

6. Audytor wiodący

Osoba kierująca zespołem audytującym odpowiedzialna za wszystkie fazy audytu, dobór członków zespołu audytującego oraz nadzór nad członkami zespołu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Normy PN-EN ISO 19011:2012

7. Audytowany

Organizacja, która jest audytowana.

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012

8. Audytujący

Organizacja audytująca, przeprowadzająca audyt.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Normy PN-EN ISO 19011:2012

9. Cele środowiskowe

Wynik do osiągnięcia ustalony przez organizację, spójny z polityką środowiskową.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

10. Czystsza produkcja

Strategia ochrony środowiska wprowadzona i zdefiniowana przez Program ds. Ochrony Środowiska ONZ (UNEP) jako „ciągłe stosowanie zintegrowanej, zapobiegawczej strategii ochrony środowiska w odniesieniu do procesów oraz produktów (wyrobów i usług), zmierzające do zwiększenia ogólnej efektywności produkcji oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska”. Realizujące tę strategię instytucje/firmy w Polsce mogą zobowiązać się do podejmowania dobrowolnych zobowiązań ekologicznych, które są okresowo weryfikowane, m.in. w drodze audytów środowiskowych.

Cichy M.J.: Czystsza Produkcja i jej model fenomenologiczny. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

lub

https://www.cp.org.pl

[dostęp: 10.07.2018 r.]

11. Dowód z audytu

Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe do zweryfikowania.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

12. Działania poaudytowe

Działania korygujące lub zapobiegawcze, prowadzone w celu wyeliminowania: skutków niezgodności, przyczyn zidentyfikowanych niezgodności oraz potencjalnych niezgodności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

13. EMAS

Eco Management and Audit Scheme – to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

http://emas.gdos.gov.pl/co-to-jest-emas

[dostęp: 10.07.2018]

14. Ekspert techniczny

Osoba, która służy zespołowi audytującemu specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami (przyp.: ekspert techniczny może być potrzebny dla uzupełnienia wiedzy, której nie posiadają członkowie zespołu audytującego, np. dotyczącej branży przemysłu, którą reprezentuje audytowany).

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012

15. ISO 14001

Norma Europejska „Systemy Zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania ISO 14001:2015” – narzędzie ułatwiające ochronę środowiska i reagowanie na zmiany warunków środowiskowych w zgodzie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi. Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, które organizacja może wykorzystać, aby poprawić środowiskowe efekty swojej działalności.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

16. ISO 19011

Norma Europejska „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania”– zawiera wytyczne audytowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami audytowania, zarządzania programami audytów, prowadzenia audytów oraz wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces audytu.

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012:

17. ISO 17021

Norma Europejska: Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania.

  • Część 1: Wymagania
  • Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do audytowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego.

PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01 (część 1)

PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 (część 2)

18. Jednostka certyfikująca

Jednostka oceniająca zgodność z określonymi kryteriami – wykazująca, że należycie zidentyfikowany system zarządzania, wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania itp. są zgodne z określonymi wymaganiami. Jest to instytucja uprawniona do nadawania certyfikatów potwierdzających zgodność z określonymi wymaganiami, np. standardami dotyczącymi systemów zarządzania środowiskowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001398/U/D20171398Lj.pdf

[dostęp: 10.07.2018 r.]

19. Kryteria audytu

To zestaw polityk, procedur lub wymagań używanych jako odniesienie, do których porównuje się dowody z audytu.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

20. Oddziaływanie na środowisko

Proces wywierania wpływu na środowisko (w tym również zdrowie ludzi) poprzez działalność, wyroby lub usługi danej jednostki organizacyjnej. Do oddziaływań można zaliczyć np. emisje do atmosfery, zużycie wody, zużycie materiałów i surowców, wytwarzanie odpadów, hałas i wibracje, promieniowanie, zrzut ścieków itp. Oddziaływania na środowisko są m.in. uwzględniane w – szerzej rozumianych – aspektach środowiskowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

21. Outsourcing środowiskowy

Stałe doradztwo i konsulting w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (inaczej: kompleksowa obsługa instytucji-klientów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów środowiskowych przez firmę zewnętrzną).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

22. Polityka środowiskowa

Zbiór zamierzeń i deklaracji dotyczących podejścia do ochrony środowiska przez daną jednostkę organizacyjną – zwykle spisany w formie dokumentu, który powinien być podawany do publicznej wiadomości (podstawowy dokument systemu zarządzania środowiskowego). Polityka określa główne zamierzenia danej jednostki organizacyjnej odnośnie do jej działalności prośrodowiskowej – np. jakie są ogólne cele, na co firma zwraca szczególną uwagę, do czego dąży w działalności prośrodowiskowej. Z polityki wynikają konkretne cele środowiskowe i działania realizowane przez daną instytucję.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

23. Program działań środowiskowych

Wykaz planowanych do realizacji działań prośrodowiskowych, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko danej jednostki organizacyjnej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

24. Raport z audytu

Sprawozdanie z przeprowadzanego audytu, zawierające m.in.: cel, miejsca przeprowadzania audytu, stwierdzone niezgodności oraz mocne i słabe strony audytowanego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

25. Spotkanie otwierające

Spotkanie audytora lub zespołu audytorów z przedstawicielami audytowanej organizacji informujące o planie i zakresie audytu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

26. Spotkanie zamykające

Spotkanie audytora lub zespołu audytorów z przedstawicielami audytowanej organizacji informujące o wynikach audytu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

27. System zarządzania

Zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji służących ustanowieniu polityk i celów oraz procesów do osiągania tych celów.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

28. System zarządzania środowiskowego (SZŚ)

Część całego systemu zarządzania daną firmą, służąca opracowaniu i realizacji adekwatnej dla niej polityki środowiskowej oraz ciągłemu zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko (ciągłemu doskonaleniu w zakresie ochrony środowiska).

SZŚ obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, praktyki, procedury, procesy oraz dokumentację.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

29. Wnioski z audytu

Wyniki audytu po rozważeniu celów audytu i wszystkich ustaleń z audytu.

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012

30. Wpływ na środowisko

Zmiana w środowisku zarówno niekorzystna, jak i korzystna, która w całości lub częściowo jest spowodowana aspektami środowiskowymi organizacji.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

31. Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie procesami w organizacji, mające na celu ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko danej jednostki organizacyjnej, a w konsekwencji tych działań wywieranie mniejszego wpływu na środowisko.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

32. Zespół audytujący

Jeden lub więcej audytorów przeprowadzających audyt, wspieranych przez ekspertów technicznych, jeśli jest to wymagane.

Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012

33. Zintegrowany system zarządzania

System zarządzania obejmujący kilka dziedzin, np. jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy, energię, zarządzanie finansami.

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

34. Znaczący aspekt środowiskowy

Aspekt środowiskowy, który może mieć jeden lub więcej znaczących wpływów na środowisko. Znaczące aspekty środowiskowe są określane przez daną jednostkę organizacyjną na podstawie jednego lub większej liczby kryteriów (przyp.: kryteria te pozwalają ocenić poszczególne zidentyfikowane w danej jednostce organizacyjnej aspekty środowiskowe, m.in. w zakresie powodowanych przez nie wpływów na środowisko; aspekty, które zgodnie z przyjętymi kryteriami okażą się najistotniejsze, są określane jako znaczące; znaczącymi aspektami środowiskowymi jednostka organizacyjna powinna zajmować się w pierwszej kolejności (w zakresie ich poprawy i nadzorowania).

Polska Norma PN-EN ISO 14001:2015

35. Zrównoważony rozwój

Rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Ustawa - Prawo ochrony środowiska: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000799/T/D20180799L.pdf

[dostęp: 10.07.2018 r.]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę