INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Audytor środowiskowy

Kod: 213301

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne

Stan prawny na dzień 30.06.2018 r.

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • PKN-ISO/IEC TS 17021-2:2014-01: Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego.
 • Norma PN-EN ISO 14004:2016-04. Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia.
 • Norma PN-EN ISO 14001:2015-09: Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09: Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania.
 • Norma PN-EN ISO 19011:2012: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.

Literatura branżowa

 • Lewandowski M., Ochyra I., Konkolewska D.: Audit wewnętrzny według norm ISO: planowanie, realizacja, dokumentowanie i ocena. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sulejówek 2011.
 • Pacana M.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
 • Rosłoń D., Czajkowska-Matosiuk K., Kotowska I.: Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Sulejówek 2016.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę