Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzątaczka biurowa

Kod: 911207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Sprzątaczka pracuje w różnego rodzaju budynkach, może pracować też na wolnym powietrzu. Zarówno z jednym jak i drugim środowiskiem pracy wiążą się pewne niedogodności. Praca w budynkach wymaga często przebywania w pomieszczeniach małych, dusznych, niedostatecznie oświetlonych (korytarze), czy też wspinania się na wysokości (mycie okien), co może powodować ryzyko upadku. Pracując na wolnym powietrzu sprzątaczka musi być przygotowana na zmienne warunki atmosferyczne (wysoka, niska temperatura, opady deszczu, śniegu).

Wykonywanie czynności powtarzalnych (np. szorowanie), nadmierny wysiłek podczas podnoszenia i przesuwania ciężkich przedmiotów, praca w wymuszonej pozycji ciała (schylanie się, praca na kolanach) naraża sprzątaczkę na możliwość wystąpienia żylaków, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, dolegliwości bólowych związanych z przeciążeniem układu mięśniowo - szkieletowego, co może prowadzić do poważnych chorób a nawet uszkodzeń narządu ruchu.

Używane przez sprzątaczkę substancje chemiczne do czyszczenia, płukania mogą powodować podrażnienia skóry, oczu oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Warunki społeczne

Praca sprzątaczki ma najczęściej charakter indywidualny. Swoje zadania wykonuje ona samodzielnie, biorąc pod uwagę instruktaż wydany przez zleceniodawcę, który okresowo kontroluje jakość wykonywanej pracy.

Częstotliwość kontaktów z ludźmi jest uzależniona od miejsca wykonywania pracy. Sprzątając biura, szpitale, hotele kontakty z ludźmi są częste i nie uniknione. W halach produkcyjnych, wagonach praca odbywa się często w warunkach izolacji od innych.

Warunki organizacyjne

Sprzątaczka pracuje zwykle od 6 do 9 godzin dziennie. Praca odbywa się najczęściej w dzień, ale zdarza się, że osoby sprzątające swoje obowiązki wykonują w godzinach wieczornych lub nocnych, często w systemie pracy 2 zmianowej. Konieczność pracy w niedziele i święta jest uzależniona od miejsca, w którym jest zatrudniona.

Większość czynności wykonywanych przez sprzątaczkę ma charakter zrutynizowany, nie oznacza to jednak, że nie może ona podejmować działań z własnej inicjatywy i wykazywać się pomysłowością (upiększanie budynku poprzez np. pielęgnację roślin, krzewów wokół posesji).

W hierarchii organizacyjnej sprzątaczka pełni funkcję podwładnego. Praca nie wymaga wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Pracownik przystępujący do swoich obowiązków jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawice, ubranie i buty robocze, okulary, maski).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę