Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Gastronomia i usługi domowe : Tak
Usługi różne oraz handel : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Praca z roślinami : w dużym stopniu
Praca ze zwierzętami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : 2

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : przydatna
Widzenie stereoskopowe : przydatna
Widzenie o zmroku : przydatna
Zmysł równowagi : przydatna
Powonienie : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Uzdolnienia techniczne : przydatna
Ważne cechy
Samokontrola : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : przydatna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność zmysłu węchu : przydatna
Duża sprawność narządów równowagi : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Niedosłyszących : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Podstawowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę