Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Kod: 754401
Inna nazwa zawodu: pracownik DDD

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Dezynsektor pracuje w piwnicach budynków mieszkalnych, na strychach, w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach, halach fabrycznych, szpitalach - wszędzie, gdzie występują szkodniki lub konieczne jest odkażenia otoczenia. Przeprowadza również dezynfekcję budynków inwentarskich, placów skupu, wybiegów, ubojni, rzeźni, masarni itp. Pracę swą często wykonuje na wolnym powietrzu.

Chorobami zawodowymi dezynsektora są zatrucia stosownymi chemikaliami, zwykle tymi truciznami, które rozpyla i niekiedy wdycha. Dezynsektor ma także kontakt z bakteriami chorobotwórczymi oraz nosicielami chorób zakaźnych, co sprawia, że jest na nie narażony. Ze względu na kontakt z chemikaliami, które często działają alergennie, dezynsektorzy częściej niż inne osoby zapadają na choroby alergiczne.

warunki społeczne

Dezynsektor pracuje najczęściej w zespole. W pracy uczestniczy kierownik oraz - w zależności od potrzeb - od 2 do 4 pracowników. Osoba zatrudniona w tym zawodzie ma dość częste kontakty z ludźmi. Jeśli jest kierownikiem prywatnej firmy, a takich firm jest najwięcej w tej branży, musi dotrzeć do klienta, np. poprzez reklamę w prasie, i zaoferować mu swoje usługi. Całe to postępowanie jest rodzajem negocjacji, podczas której trzeba ustalić warunki.

warunki organizacyjne

Godziny i czas pracy dezynsektora uzależnione są od otrzymanego zlecenia. Nierzadko zajęcie to wykonywane jest w nocy i w dni wolne lub święta. Pracownicy DDD zwykle nie wyjeżdżają daleko poza miejsce stałego zamieszkania, poruszając się przeważnie w obrębie własnego regionu. Klientów w zasadzie wyszukują samodzielnie. Do rzadkości należą wyjazdy poza granice własnego regionu i dalej.

Dezynsektorzy są w większości pracownikami małych, kilkuosobowych firm, złożonych z rodziny lub przyjaciół. Osoba wykonująca ten zawód jest zazwyczaj kierownikiem własnej firmy i sama decyduje o rozkładzie zajęć i metodach pracy, a więc nie ma nadzoru. Kiedy jednak jest się pracownikiem większej firmy, jest się ściśle nadzorowanym.

Zajęcie to jest w pewnym sensie zrutynizowane, gdyż wykonuje się je według standardowych procedur. Jednak ze względu na kontakt ze zwierzętami efektów nigdy nie da się przewidzieć do końca.

Praca dezynsektora wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi. Musi on zadbać o to, aby nie spowodować zagrożenia zdrowia osób zamieszkujących teren, na którym przeprowadzana jest dezynsekcja. Jednym ze sposobów jest oznakowanie miejsc, w których są wyłożone chemikalia. Jeśli dezynsektor jest kierownikiem, odpowiada także za funkcjonowanie swojej firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę