Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Szewc

Kod: 753606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Usługi różne oraz handel : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Konsultowanie : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Czucie dotykowe : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Samodzielność : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : przydatna
Dokładność : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu oddechowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność zmysłu dotyku : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia : Tak
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Głuchoniemych : Tak
Niesłyszących : Tak
Niedosłyszących : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Podstawowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę