Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103
Inna nazwa zawodu: modysta, modystka

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Praca kapelusznika odbywa się w halach produkcyjnych lub pracowniach rzemieślniczych. Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności w pomieszczeniach tych jest zazwyczaj dość duża wilgotność, związana z nawilżaniem i prasowaniem filcu, panuje hałas pracujących wieloczynnościowych maszyn szyjących, w powietrzu wirują pyłki, pochodzące z tkanin i futer używanych w produkcji.

Do chorób zawodowych, na które narażeni są kapelusznicy, należą choroby skóry, (kontakt z klejami, futrami, skórami), schorzenia kręgosłupa, (praca siedząca, naciąganie i formowanie filcu i tkanin) oraz narządu wzroku, związane z intensywnym oświetleniem miejsca pracy.

warunki społeczne

Praca kapelusznika, zarówno w dużym zakładzie jak i w zakładzie rzemieślniczym ma charakter zespołowy. W czasie pracy konieczne są kontakty z innymi współpracownikami, dotyczące harmonijnego przebiegu kolejnych etapów produkcji, konsultowania spraw dotyczących fasonu, zdobień, koloru itp.

W zakładach rzemieślniczych kontakty te są jeszcze dodatkowo poszerzone o krąg uczniów i adeptów sztuki kapeluszniczej oraz klientów, którym trzeba zaprezentować towar, służyć radą przy wyborze odpowiedniego fasonu, zachęcić do zakupu i ustalić cenę.

warunki organizacyjne

Kapelusznik pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. Godziny jego pracy są stałe. W zakładach rzemieślniczych konieczne są wyjazdy w celu zaopatrzenia w niezbędne do produkcji surowce lub ewentualnie w celu prezentacji wyrobów na targach i wystawach. Praca ma charakter zrutynizowany, choć tworzenie nowego modelu wymaga fantazji i pozwala na dowolność w zakresie projektowania nowych wzorów.

Na każdym stanowisku pracownik ponosi odpowiedzialność finansową za wyposażenie i maszyny. Odpowiada również za bezpieczeństwo i zdrowie własne i osób współpracujących.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę