Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Grzyboznawca

Kod: 751501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Kategoria pracy
Przemysł lekki : Tak
Rolnictwo, hodowla, ogrodnictwo, przyroda : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Konsultowanie : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi : Tak
Zawodowa : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Czucie dotykowe : niezbędna
Czucie smakowe : niezbędna
Powonienie : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : przydatna
Dobra pamięć : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Samodzielność : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : przydatna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : przydatna
Dokładność : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność zmysłu węchu : niezbędna
Duża sprawność zmysłu smaku : niezbędna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Zawodowe : Tak

Inne

Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę